Ing-Pro je 16. marta 2015. godine, održao  jednodnevni seminar na temu:

AKTUELNI PROBLEMI U PRIMENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Predavači su bili:

• Danijela Bojović, rukovodilac Grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke
• Jasmina Milenković,  pomoćnik sekretara u Komisiji za zaštitu prava ponuđača
• Vesna Milutinović,sudski veštak za javne nabavke, dugogodišnji praktičar, ovlašćeni predavač za javne nabavke po rešenju Ministarstva finansija o ispunjenosti uslova za predavača koji vrši Jedinstveni program obuke službenika za javne nabavke broj 153-03-00002/2013-27

Program je sadržao sledeće teme:

• Aktuelna pitanja i nedoumice u primeni Zakona o javnim nabavkama
• Pregovarački postupak – primeri iz prakse
• Okvirni sporazumi u praksi
• Najčešće greške naručioca pri definisanju obaveznih i dodatnih uslova za učešće, kao i stručna ocena ispunjenosti ovih uslova
• Problemi vezani za tehničke specifikacije
• Specifične odluke Republičke komisije, načelni pravni stavovi
• Izmene i korekcije plana nabavki i izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu, praktičan rad u aplikativnom softveru
• Službenik za javne nabavke – kratak osvrt