ИНГ-ПРО је од 10-13. маја у хотелу “Мона“, на Златибору, успешно одржао поменуто саветовање.

Теме које су биле:


Предавач: Данијела Бојовић, руководилац Групе за развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке

– Конкурсна документација – примери добре праксе и најчешће грешке
– Оквирни споразуми и додела појединачних уговора на основу оквирних споразума
– Измене уговора – дозвољене измене и најчешће грешке
– Актуелна питања у примени ЗЈН
– Питања и одговори

Предавач: Ивица Здравковић, помоћник директора Управе за заједничке послове републичких органа – Сектор за правне, информационо-документационе и административне послове

– Реализација централизованих јавних набавки у пракси
– Питања и одговори

Предавач: др Вјекослав Бобар, помоћник директора Управе за заједничке послове републичких органа – Сектор за информационо-комуникационе технологије

– Софтверско планирање централизованих јавних набавки
– Питања и одговори

Предавач: Алжбета Марко, Сектор буџета, Група за буџетски систем Министарства финансија

– Последње измене Закона о буџетском систему и актуелности везана за примену овог закона
– Примена Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно  ангажовање код корисника јавних средстава
– Питања и одговори

Предавач: Слободанка Келечевић, буџетски инспектор у Министарству финансија

– Уочене неправилности у примени Закона о буџетском систему
– Питања и одговори

Предавач Јасмина Миленковић, помоћник секретара у Комисији за заштиту права понуђача

– Најчешће оцењени дискриминаторски додатни услови за учешће
– Проблеми у стручној оцени понуда у погледу нових образаца у конкурсној документацији
– Неприхватљиви елементи критеријума и резервни елементи критеријума
–  Спорне ситуације везане за техничке спецификације и њихово доказивање
– Значај поступка отварања понуда
– Пракса у тумачењу неуобичајено ниске цене
– Коришћење електронске комуникације између наручиоца и понуђача
– Рокови, начин подношења захтева за заштиту права, таксе за поднети захтев
– Поступање наручиоца по поднетим захтевима за заштиту права
– Питања и одговори

Предавач: Весна Јовчић, Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија

– Финансијско управљање и контрола код буџетских корисника
– Питања и одговори

Предавач: Слободанка Келечевић, буџетски инспектор у Министарству финансија

– Уочене неправилности о примени Закона о јавним набавкама
– Питања и одговори

 
Предавач: Весна Милутиновић, судски вештак за јавне набавке, дугогодишњи практичар, овлашћени предавач за јавне набавке по решењу Министарства финансија о испуњености услова за предавача који врши Јединствени програм обуке службеника за јавне набавке, број 153-036-00002/2013-27

– Улога службеника за јавне набавке
– Квалификациони поступак
– Најважније за понуђаче у процесу јавних набавки
– Апликативни софтвер, измене и допуне усвојеног плана набавки кроз практичне примене у софтверу