ING-PRO je od 10-13. maja u hotelu “Mona“, na Zlatiboru, uspešno održao pomenuto savetovanje.

Teme koje su bile:


Predavač: Danijela Bojović, rukovodilac Grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke

– Konkursna dokumentacija – primeri dobre prakse i najčešće greške
– Okvirni sporazumi i dodela pojedinačnih ugovora na osnovu okvirnih sporazuma
– Izmene ugovora – dozvoljene izmene i najčešće greške
– Aktuelna pitanja u primeni ZJN
– Pitanja i odgovori

Predavač: Ivica Zdravković, pomoćnik direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne, informaciono-dokumentacione i administrativne poslove

– Realizacija centralizovanih javnih nabavki u praksi
– Pitanja i odgovori

Predavač: dr Vjekoslav Bobar, pomoćnik direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije

– Softversko planiranje centralizovanih javnih nabavki
– Pitanja i odgovori

Predavač: Alžbeta Marko, Sektor budžeta, Grupa za budžetski sistem Ministarstva finansija

– Poslednje izmene Zakona o budžetskom sistemu i aktuelnosti vezana za primenu ovog zakona
– Primena Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno  angažovanje kod korisnika javnih sredstava
– Pitanja i odgovori

Predavač: Slobodanka Kelečević, budžetski inspektor u Ministarstvu finansija

– Uočene nepravilnosti u primeni Zakona o budžetskom sistemu
– Pitanja i odgovori

Predavač Jasmina Milenković, pomoćnik sekretara u Komisiji za zaštitu prava ponuđača

– Najčešće ocenjeni diskriminatorski dodatni uslovi za učešće
– Problemi u stručnoj oceni ponuda u pogledu novih obrazaca u konkursnoj dokumentaciji
– Neprihvatljivi elementi kriterijuma i rezervni elementi kriterijuma
–  Sporne situacije vezane za tehničke specifikacije i njihovo dokazivanje
– Značaj postupka otvaranja ponuda
– Praksa u tumačenju neuobičajeno niske cene
– Korišćenje elektronske komunikacije između naručioca i ponuđača
– Rokovi, način podnošenja zahteva za zaštitu prava, takse za podneti zahtev
– Postupanje naručioca po podnetim zahtevima za zaštitu prava
– Pitanja i odgovori

Predavač: Vesna Jovčić, Sektor za internu kontrolu i internu reviziju Ministarstva finansija

– Finansijsko upravljanje i kontrola kod budžetskih korisnika
– Pitanja i odgovori

Predavač: Slobodanka Kelečević, budžetski inspektor u Ministarstvu finansija

– Uočene nepravilnosti o primeni Zakona o javnim nabavkama
– Pitanja i odgovori

 
Predavač: Vesna Milutinović, sudski veštak za javne nabavke, dugogodišnji praktičar, ovlašćeni predavač za javne nabavke po rešenju Ministarstva finansija o ispunjenosti uslova za predavača koji vrši Jedinstveni program obuke službenika za javne nabavke, broj 153-036-00002/2013-27

– Uloga službenika za javne nabavke
– Kvalifikacioni postupak
– Najvažnije za ponuđače u procesu javnih nabavki
– Aplikativni softver, izmene i dopune usvojenog plana nabavki kroz praktične primene u softveru