Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj​​ 29/20) i Odlukom o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 41/20),

Vlada donosi

Odluku o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 43/2020 od 27.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Dozvola za rad izdata strancu u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, br. 128/14, 113/17, 50/18 i 31/19), kojoj je istekao ili će​​ isteći period važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), smatra se važećom dok je navedena odluka na snazi.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 102-2848/2020

U Beogradu, 26. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.