Na osnovu člana 108. stav 1. i člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 –​​ odluka USRS, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – odluka USRS, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18 i 46/19) i člana 14. Statuta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, br.​​ 31/08, 37/08 – ispravka i 140/14), a u vezi sa Zaključkom Vlade 05 broj 181-2876/20 od 26. marta 2020. godine,

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na sednici održanoj 1. aprila 2020. godine, doneo je

Odluku o utvrđivanju​​ dinamike isplate penzija i novčanih davanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 50/2020 od 3.4.2020. godine, a stupila je na snagu 1.4.2020.

1. Ovom odlukom utvrđuje se dinamika isplate penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog​​ osiguranja u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond).

2. Penzije i novčane naknade, utvrđene u skladu sa Zakonom u mesečnom iznosu, isplaćuju se unazad, prema sledećoj dinamici:

1) u celosti, u tekućem mesecu za prethodni mesec korisnicima prava iz kategorije osiguranika zaposlenih (uključujući i profesionalna vojna lica), iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti i osiguranika poljoprivrednika, kao i korisnicima prava na teritoriji bivših republika SFRJ;

2) u​​ januaru, aprilu, julu i oktobru, za prethodni kvartal, korisnicima prava na teritoriji drugih država, izuzev korisnika penzija u čijem je interesu isplata za više kvartala.

3. Ovlašćuje se direktor Fonda da na kraju svake tekuće godine, na predlog direktora Sektora za finansijske poslove u Direkciji Fonda, donese godišnji plan dinamike isplate penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja za narednu kalendarsku godinu, kojim se za svaki mesec utvrđuju datumi isplata po kategoriji osiguranika i, u slučaju potrebe, izvrši izmenu godišnjeg plana dinamike isplate penzija.

4. Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih davanja 08/2 broj 022.2-11/53 od 14. novembra 2018. godine.

5. Ova odluka stupa​​ na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

08/2 broj 022.1-1-13/20

U Beogradu, 1. aprila 2020. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Predsednik,

Danilo Vujičić, s.r.