Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RSˮ, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona​​ o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 32/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije, sprečavanja nekontrolisanog kretanja lica koja mogu biti nosioci virusa i samovoljnog napuštanja centara za azil i prihvatnih centara, privremeno se ograničava kretanje tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centre za azil i prihvatne centre u Republici Srbiji​​ i uspostavlja se pojačan nadzor i obezbeđenje ovih objekata.

2. Tražiocima azila i iregularnim migrantima, izuzetno i u opravdanim slučajevima (odlazak kod lekara ili iz drugih opravdanih razloga), biće omogućeno napuštanje objekata iz tačke 1. ove odluke,​​ uz posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koja će biti vremenski ograničena, u skladu sa razlogom zbog koga se izdaje.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj 019-2536/2020

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.