Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RSˮ, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona​​ o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 32/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 9.4.2020. godine - vidi:​​ čl. 6.​​ Uredbe - 53/2020-3.

 

1. Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije, sprečavanja nekontrolisanog kretanja lica koja mogu biti nosioci virusa i samovoljnog napuštanja centara za azil i prihvatnih centara, privremeno se​​ ograničava kretanje tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centre za azil i prihvatne centre u Republici Srbiji i uspostavlja se pojačan nadzor i obezbeđenje ovih objekata.

2. Tražiocima azila i iregularnim migrantima, izuzetno i u opravdanim​​ slučajevima (odlazak kod lekara ili iz drugih opravdanih razloga), biće omogućeno napuštanje objekata iz tačke 1. ove odluke, uz posebnu dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, koja će biti vremenski ograničena, u skladu sa razlogom​​ zbog koga se izdaje.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj 019-2536/2020

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

 

NAPOMENA

Član 6. Uredbe o dopunama Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 53/2020 od 9.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/20), Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 32/20) i Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 34/20, 39/20, 40/20, 46/20 i 50/20).

Prekršajni postupci započeti po Uredbi iz stava 1. ovog člana,​​ okončaće se u skladu sa tom uredbom.