Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 83. stav 3, člana​​ 97. stav 4. i člana 99. stav 2. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09, 95/10 i 36/18) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20),

Vlada donosi

Odluku o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 – „Novosadski sajam”

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 50/2020 od 3.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog usled pojave i širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a radi efikasnog suzbijanja epidemije i lečenja obolelih u Republici Srbiji, otvara se privremeni objekat za smeštaj i lečenje obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ‒ „Novosadski sajam” (u daljem tekstu: privremena bolnica), kao deo vojnozdravstvenog sistema kojim u uslovima vanrednog stanja upravlja Ministarstvo odbrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje vršenje vojne, radne i materijalne obaveze i odlukama nadležnih organa koje se odnose na rad u vanrednom stanju.

2. Za potrebe privremene bolnice angažuju se zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, vojnim zdravstvenim ustanovama, državnim organima i pravnim licima osnovanim​​ sredstvima u javnoj svojini za koje je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti ‒ koji su rešenjem svog rukovodioca, u skladu sa odlukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, upućeni na izvršavanje radne obaveze u privremenu bolnicu.

3. Lekove, medicinska sredstva, sanitetski materijal i drugu neophodnu medicinsku opremu i zaštitna sredstva privremenoj bolnici obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

4. Obolele od zarazne bolesti COVID-19 i inficirane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: pacijenti) na lečenje u privremenu bolnicu upućuje zdravstvena ustanova određena aktima nadležnih organa za prijem i zbrinjavanje tih lica, čiji su pacijenti bili do upućivanja, a prevoz od zdravstvene ustanove​​ do privremene bolnice vrši se posebnim sanitetskim vozilom pod uslovima i na način kojim se sprečava prenošenja zaraznih bolesti, po stručno metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

5. Prijem, potrebna testiranja i otpust pacijenata iz privremene bolnice vrši se po stručno metodološkom uputstvu zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

6. Ishranu pacijenata u privremenoj bolnici obezbeđuje ustanova za smeštaj i ishranu studenata Studentski centar „Novi Sad”.

7. Dezinfekciju privremene bolnice obavlja Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd, a redovno održavanje higijene objekta obezbeđuje Gradska uprava grada Novog Sada.

8. Obezbeđenje objekta privremene bolnice vrši Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u skladu sa odlukom vrhovnog komandanta.

9. Koordinatora – rukovodioca privremene bolnice određuje ministar odbrane.

10. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-3027/2020

U Beogradu, 2. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.