Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik RS”, broj 24/18), člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni​​ glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) i člana 2. st. 3. i 4. Uredbe o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i​​ načinu prelaska preko državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 98/18),

Vlada donosi

Odluku o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 37/2020 od 19.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju – u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.

2. Izuzetno, u skladu sa nacionalnim interesima i iz humanitarnih razloga, ulazak preko graničnih prelaza u Republiku Srbiju može se privremeno omogućiti na osnovu odobrenja nadležnog organa državne uprave.

3. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke sprovodi se u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

4. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke počinje od 20. marta​​ 2020. godine od 08.00 časova.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2694/2020

U Beogradu, 19. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.