Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik RS”, broj 24/18), člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni​​ glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) i člana 2. st. 3. i 4. Uredbe o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i​​ načinu prelaska preko državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 98/18),

Vlada donosi

Odluku o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 37/2020 od 19.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 22.5.2020. godine - vidi:​​ Odluku​​ - 76/2020-13.

 

1. Zatvaraju se svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju – u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom​​ saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.

2. Izuzetno, u skladu sa nacionalnim interesima i iz humanitarnih razloga, ulazak preko graničnih prelaza u Republiku Srbiju može se privremeno omogućiti​​ na osnovu odobrenja nadležnog organa državne uprave.

3. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke sprovodi se u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

4. Privremena obustava ulaska putnika u Republiku Srbiju preko graničnih prelaza iz tačke 1. ove odluke počinje od 20. marta 2020. godine od 08.00 časova.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2694/2020

U Beogradu, 19. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

NAPOMENA

 

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr.​​ zakon), a u vezi sa članom 17. stav 1. Zakona o graničnoj kontroli („Službeni glasnik RS”, broj 24/18) i člana 2. st. 3. i 4. Uredbe o uslovima i postupku otvaranja i zatvaranja graničnih prelaza, njihovoj kategorizaciji, radnom vremenu i načinu prelaska​​ preko državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 98/18),

Vlada donosi

Odluku o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 76/2020 od 21.5.2020. godine, a stupila je na snagu 22.5.2020.

1. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju („Službeni glasnik RS”, broj 37/20).

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”,

05 broj 015-4102/2020

U Beogradu, 21. maja 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.