Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 95/18 i 91/19 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni​​ glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku​​ RS", br. 48/2020 od 31.3.2020. godine, a stupila je na snagu 1.4.2020.

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina na uvoz etil-alkohola, alkoholne jačine 80% vol ili jače, nedenaturisanog, iz tarifne oznake 2207 10 00​​ 00 Carinske tarife.

2. Roba iz tačke 1. ove odluke izuzima se od plaćanja carinskih dažbina, u periodu do 1. maja 2020. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 483-2951/2020

U Beogradu, 31. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.