Na osnovu člana 1. Zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja​​ („Službeni glasnik RS”, broj 62/20), člana 1a. stav 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 i 60/20) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni​​ glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o ublažavanju mere ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 63/2020 od 30.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Za vreme prvomajskih praznika dozvoljava se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica) u subotu 2. maja i u nedelju 3. maja 2020. godine od 05 do 18 časova.

2. Licima sa navršenih 65 godina dozvoljeno je kretanje i u petak 1. maja 2020. godine u trajanju od dva puta po 60 minuta, u prečniku do 600 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-3543/2020

U Beogradu, 30. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.