Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US,​​ 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik PC”, broj 29/20),

Vlada donosi

Odluku o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja

Odluka​​ je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 41/2020 od 24.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 7.5.2020. godine - vidi:​​ čl. 12.​​ Uredbe - 66/2020-4.

 

1. Strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik PC”, broj 29/20) zakonito boravili u Republici Srbiji, po bilo kom od osnova propisanih Zakonom o strancima („Službeni glasnik PC”, br. 24/18 i 31/19), mogu zakonito ostati u Republici Srbiji za vreme dok​​ je na snazi navedena odluka, odnosno dok traje vanredno stanje, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovog statusa.

2. Lična karta za stranca koja je izdata u skladu sa Zakonom o strancima, kao i lična karta za tražioca azila i lična karta za lica kome je odobren azil u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik PC”, broj 24/18), a kojima je istekao ili istekne rok važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraju se važećim dok je navedena odluka na snazi.

3. Za vreme važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja privremeno se, do sticanja uslova za bezbedno uzimanje biometrijskih podataka od stranca, obustavlja postupanje policijskih službenika vezano za propisano uzimanje tih podataka.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 broj 53-2792/2020

U Beogradu, 24. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

 

NAPOMENA

Član 12. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 66/2020 od 7.5.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:

1) Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje​​ obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora („Službeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);

2) Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje („Službeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);

3) Odluke o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Službeni glasnik RS”, broj 63/20);

4) Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);

5) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja („Službeni glasnik RS”, broj 30/20);

6) Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 63/20);

7) Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 49/20 i 60/20);

8) Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola​​ („Službeni glasnik RS”, broj 49/20);

9) Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);

10) Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 41/20);

11) Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS”, br. 54/20, 59/20 i 63/20).