Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US,​​ 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik PC”, broj 29/20),

Vlada donosi

Odluku o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja

Odluka​​ je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 41/2020 od 24.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik PC”, broj 29/20) zakonito boravili u Republici Srbiji, po bilo kom od osnova propisanih Zakonom o strancima („Službeni glasnik PC”, br. 24/18 i 31/19), mogu zakonito ostati u Republici Srbiji za vreme dok je na snazi navedena odluka, odnosno dok traje vanredno stanje, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovog​​ statusa.

2. Lična karta za stranca koja je izdata u skladu sa Zakonom o strancima, kao i lična karta za tražioca azila i lična karta za lica kome je odobren azil u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik PC”, broj 24/18), a kojima je istekao ili istekne rok važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraju se važećim dok je navedena odluka na snazi.

3. Za vreme važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja privremeno se, do sticanja uslova za bezbedno uzimanje biometrijskih podataka od stranca, obustavlja postupanje policijskih službenika vezano za propisano uzimanje tih podataka.

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 broj 53-2792/2020

U Beogradu, 24. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.