Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 23/2020,​​ 24/2020,​​ 27/2020,​​ 28/2020,​​ 30/2020,​​ 32/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 35/2020,​​ 37/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 38/2020,​​ 39/2020,​​ 43/2020,​​ 45/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 48/2020,​​ 49/2020,​​ 59/2020,​​ 60/2020,​​ 66/2020,​​ 67/2020,​​ 72/2020,​​ 73/2020,​​ 75/2020,​​ 76/2020,​​ 84/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 98/2020,​​ 100/2020,​​ 106/2020,​​ 107/2020,​​ 108/2020​​ i​​ 116/2020.

1. Proglašava se bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

2. ​​ 

Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivaće se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju, kao i druge mere koje priroda te bolesti nalaže u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19, izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

Lica iz stava 2. ove tačke dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 3. ove tačke, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Izuzetno od stava​​ 2. ove tačke, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma i/ili znaka bolesti COVID-19, upućuju se u izolaciju u kućnim uslovima sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana, nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, dok se lica kod kojih se ispoljavaju vrlo blagi simptomi i/ili znaci bolesti COVID-19 upućuju, nakon pregleda lekara specijaliste (prijemno-trijažnog centra COVID bolnica), na lečenje i izolaciju u kućnim uslovima pod zdravstvenim nadzorom lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante), a po potrebi se upućuju u prijemno-trijažni centar COVID bolnica.

Kontrolu pridržavanja mere izolacije iz stava 5. ove tačke vrše pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.

2a ​​ 

Lica​​ koja su, nakon izolacije i lečenja u skladu sa tačkom 2. stav 2. ove odluke, odnosno jednog negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, otpuštena na​​ kućno lečenje, dužna su da, nakon otpusta, ostanu pod zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, a po odluci lekara i u skladu​​ sa kliničkim ili epidemiološkim indikacijama, mogu ponovo biti testirana na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta.

2b Testiranje stanovništva na prisustvo virusa SARS-CoV-2 vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, kao i u svim laboratorijama u javnoj svojini koje obavljaju poslove u oblasti zdravlja životinja, bezbednosti hrane, kontrole kvaliteta i bezbednosti mleka i ispitivanja zabranjenih, nedozvoljenih, štetnih i nepoželjnih supstanci u hrani i hrani za životinje, zdravlja bilja, semena i sadnog materijala i banke biljnih gena, a koje su pripremljene za laboratorijsko ispitivanje u smislu člana 21. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20).

3. Preporučuje se zaposlenima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije da ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19, odnosno u zemlje žarišta epidemije.

3a ​​ 

- brisana -

3b ​​ 

- brisana -

4. ​​ 

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, licima koja u Republiku Srbiju dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2,​​ ne stariji od 48 časova, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju.

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, koji​​ dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom iz stava 1. ove tačke, prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje kojim se upozoravaju na obavezu javljanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom Zavodu za javno zdravlje u​​ roku od 24 časa od časa prelaska državne granice.

Države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom iz st. 1. i 2.  ove tačke, lica na koja se primenjuju uslovi iz st. 1. i 2.  ove tačke i lica na koja se ne primenjuju uslovi iz st. 1. i 2. ove tačke, određuju​​ se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, donetim u skladu sa epidemiološkom situacijom i na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Na ulazu​​ u Republiku Srbiju, na vidnim mestima na graničnim prelazima radi upoznavanja svih lica koja prelaze državnu granicu, postavlja se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane​​ virusom SARS-CoV-2, a prilikom pasoške kontrole mogu biti uručivana i druga pisana obaveštenja u formi zdravstvenog upozorenja.

Izgled i sadržinu obaveštenja iz st. 2. i 4. ove tačke utvrđuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

4a ​​ 

Strani državljani kojima je rok važenja privremenog boravka u Republici Srbiji istekao nakon dana proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, mogu ući u Republiku Srbiju najkasnije do 1. jula 2020. godine i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska u Republiku Srbiju.

Smatra se da je privremeni boravak stranog državljanina iz stava 1. ove tačke važeći u trenutku​​ njegovog ulaska u Republiku Srbiju, a da do okončanja postupaka po podnetom zahtevu za produženje privremenog boravka strani državljanin zakonito boravi u Republici Srbiji.

4b​​ - brisana -​​ ​​ 

 

4v ​​ 

- brisana -

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

NAPOMENA REDAKCIJE:​​ Obrazac u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:

Obrazac​​ (Prijava putovanja)

 

 

 

U REDAKCIJSKOM PREČIŠĆENOM TEKSTU NE NALAZE SE:

tač. 2. Odluke - 84/2020-18:

"Lica koja se, na dan stupanja na snagu ove odluke, nalaze na lečenju u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih, odnosno zaraženih virusom SARS-CoV-2, kod kojih nije prisutan nijedan simptom ili znak bolesti COVID-19, nadležni doktor medicine specijalista infektolog može otpustiti i uputiti u izolaciju u kućnim uslovima uz zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana."

 

tač. 6. Odluke - 76/2020-12:

''Svim licima kojima je prilikom ulaska u Republiku Srbiju, u skladu sa ranije važećim propisom, određena mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla, danom stupanja na snagu ove odluke izrečena mera obustavlja se od daljeg izvršenja.''

 

tač. 2. Odluke - 45/2020-3:

''Ovom odlukom se svim licima kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima),​​ a koja im je određena pismenim ili usmenim rešenjem nadležnog sanitarnog inspektora u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS”, br. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 i​​ 37/20), trajanje te mere produžava za još 14 dana računajući od dana isteka prethodno određene mere.''