Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 23/2020,​​ 24/2020,​​ 27/2020,​​ 28/2020,​​ 30/2020,​​ 32/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 35/2020,​​ 37/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 38/2020,​​ 39/2020,​​ 43/2020,​​ 45/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 48/2020,​​ 49/2020,​​ 59/2020,​​ 60/2020,​​ 66/2020​​ 67/2020,​​ 72/2020,​​ 73/2020,​​ 75/2020,​​ 76/2020,​​ 84/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 98/2020​​ i​​ 100/2020.

1. Proglašava se bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

2. ​​ 

Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivaće se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju, kao i druge mere koje priroda te bolesti nalaže u skladu sa epidemiološkom​​ situacijom.

Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19, izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

Lica iz stava 2. ove tačke dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 3. ove tačke, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma i/ili znaka bolesti COVID-19, upućuju se u izolaciju u kućnim uslovima sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana, nakon čega se posle pregleda lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) ponovo testiraju na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, dok se lica kod kojih se ispoljavaju vrlo blagi simptomi i/ili znaci bolesti COVID-19 upućuju, nakon pregleda lekara specijaliste (prijemno-trijažnog centra COVID bolnica), na lečenje i izolaciju u kućnim uslovima pod zdravstvenim nadzorom lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante), a po potrebi se upućuju u prijemno-trijažni centar COVID bolnica.

Kontrolu pridržavanja mere izolacije iz stava 5. ove tačke vrše pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.

2a ​​ 

Lica koja su, nakon izolacije i lečenja u skladu sa tačkom 2. stav 2. ove odluke, odnosno jednog negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, otpuštena na kućno lečenje, dužna su da, nakon otpusta, ostanu pod zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), nakon čega se ponovo testiraju na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Kontrolu pridržavanja mere izolacije iz stava 1. ove tačke vrše pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje im, preko​​ organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, dostavlja ustanova koja je izvršila otpust.

3. Preporučuje se zaposlenima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije da ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19, odnosno​​ u zemlje žarišta epidemije.

3a ​​ 

- brisana -

3b ​​ 

- brisana -

4. ​​ 

Svim licima koja ulaze u Republiku Srbiju, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pismeno obaveštenje ‒ zdravstveno upozorenje, dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

Izgled i sadržinu obaveštenja iz stava 1. ove tačke utvrđuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

4a ​​ 

Strani državljani kojima je​​ rok važenja privremenog boravka u Republici Srbiji istekao nakon dana proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, mogu ući u Republiku Srbiju najkasnije do 1. jula 2020. godine i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska u Republiku Srbiju.

Smatra se da je privremeni boravak stranog državljanina iz stava 1. ove tačke važeći u trenutku njegovog ulaska u Republiku Srbiju, a da do okončanja postupaka po podnetom zahtevu za produženje privremenog boravka strani državljanin zakonito boravi u Republici Srbiji.

4b ​​ 

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, državljanima Crne Gore, a koji dolaze iz Crne Gore, određuje se obavezna mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom (SARS-CoV-2) u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Stranom državljaninu iz stava 1. ove tačke, koji nema odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije, privremeno će se zabraniti ulazak u Republiku Srbiju.

Mera iz stava 1. ove tačke ne primenjuje se na:

1) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

2) vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

3) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

4) lica koja su dobila saglasnost za ulazak u Republiku Srbiju od Ministarstva zdravlja;

5) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem.

Pre ulaska u Republiku Srbiju, lice iz stava 1. ovog člana, popunjava​​ prijavu putovanja na obrascu koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

Kontrolu pridržavanja mere izolacije iz stava 1. ove tačke vrše pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, na zahtev organa državne uprave nadležnog za sanitarni nadzor.

4v ​​ 

- brisana -

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

NAPOMENA REDAKCIJE:​​ Obrazac u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:

Obrazac​​ (Prijava putovanja)

 

 

 

U REDAKCIJSKOM PREČIŠĆENOM TEKSTU NE NALAZE SE:

tač. 2. Odluke - 84/2020-18:

"Lica koja se, na dan stupanja na snagu ove odluke, nalaze na lečenju u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih, odnosno zaraženih virusom SARS-CoV-2, kod kojih nije prisutan nijedan simptom ili znak bolesti COVID-19, nadležni doktor medicine specijalista infektolog može otpustiti i uputiti u izolaciju u kućnim uslovima uz zdravstveni nadzor na​​ akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana."

 

tač. 6. Odluke - 76/2020-12:

''Svim licima kojima je prilikom ulaska u Republiku Srbiju, u skladu sa ranije važećim propisom, određena mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla, danom stupanja na snagu ove odluke izrečena mera obustavlja se od daljeg izvršenja.''

 

tač. 2. Odluke - 45/2020-3:

''Ovom odlukom se svim licima kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja im je određena pismenim ili usmenim rešenjem nadležnog sanitarnog inspektora u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS”, br. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 i 37/20), trajanje te mere produžava za još 14 dana računajući od dana isteka prethodno određene mere.''