Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр.​​ 23/2020,​​ 24/2020,​​ 27/2020,​​ 28/2020,​​ 30/2020,​​ 32/2020​​ (тач. 2.​​ није у пречишћеном тексту),​​ 35/2020,​​ 37/2020​​ (тач. 2.​​ није у пречишћеном тексту),​​ 38/2020,​​ 39/2020,​​ 43/2020,​​ 45/2020​​ (тач. 2.​​ није у пречишћеном тексту),​​ 48/2020,​​ 49/2020,​​ 59/2020,​​ 60/2020,​​ 66/2020,​​ 67/2020,​​ 72/2020,​​ 73/2020,​​ 75/2020,​​ 76/2020,​​ 84/2020​​ (тач. 2.​​ није у пречишћеном тексту),​​ 98/2020,​​ 100/2020,​​ 106/2020,​​ 107/2020,​​ 108/2020​​ и​​ 116/2020.

1. Проглашава се болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу чије је спречавање и сузбијање од интереса за Републику Србију.

2. ​​ 

Ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, примењиваће се мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Лица оболела од заразне болести COVID-19, изолују се и лече у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих.

Лица из става 2. ове тачке дужна су да прихвате изолацију у за то одређеним објектима и да се придржавају мера и упутстава које нареди надлежни доктор медицине, односно доктор медицине специјалиста епидемиологије.

Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 3. ове тачке, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.

Изузетно од става​​ 2. ове тачке, лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома и/или знака болести COVID-19, упућују се у изолацију у кућним условима са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана, након чега се јављају на преглед лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта, док се лица код којих се испољавају врло благи симптоми и/или знаци болести COVID-19 упућују, након прегледа лекара специјалисте (пријемно-тријажног центра COVID болница), на лечење и изолацију у кућним условима под здравственим надзором лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте), а по потреби се упућују у пријемно-тријажни центар COVID болница.

Контролу придржавања мере изолације из става 5. ове тачке врше припадници органа државне управе надлежног за унутрашње послове, на основу података које доставља установа која је извршила тестирање.

2а ​​ 

Лица​​ која су, након изолације и лечења у складу са тачком 2. став 2. ове одлуке, односно једног негативног теста на присуство вируса SARS-CoV-2, отпуштена на​​ кућно лечење, дужна су да, након отпуста, остану под здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), након чега се јављају на преглед лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта, а по одлуци лекара и у складу​​ са клиничким или епидемиолошким индикацијама, могу поново бити тестирана на присуство вируса SARS-CoV-2 у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта.

2б Тестирање становништва на присуство вируса SARS-CoV-2 врши се у свим микробиолошким лабораторијама здравствених установа у јавној својини, као и у свим лабораторијама у јавној својини које обављају послове у области здравља животиња, безбедности хране, контроле квалитета и безбедности млека и испитивања забрањених, недозвољених, штетних и непожељних супстанци у храни и храни за животиње, здравља биља, семена и садног материјала и банке биљних гена, а које су припремљене за лабораторијско испитивање у смислу члана 21. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20).

3. Препоручује се запосленима у систему здравствене и социјалне заштите Републике Србије да не путују у земље са интензивном трансмисијом COVID-19, односно у земље жаришта епидемије.

3а ​​ 

- брисана -

3б ​​ 

- брисана -

4. ​​ 

Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, лицима која у Републику Србију долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан RT-PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2,​​ не старији од 48 часова, издат од стране референтне лабораторије државе из које долазе, односно улазе у Републику Србију.

Држављанима Републике Србије и страним држављанима који имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, који​​ долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом из става 1. ове тачке, приликом пасошке контроле уручује се писано обавештење којим се упозоравају на обавезу јављања надлежној COVID амбуланти или територијално надлежном Заводу за јавно здравље у​​ року од 24 часа од часа преласка државне границе.

Државе са неповољном епидемиолошком ситуацијом из ст. 1. и 2.  ове тачке, лица на која се примењују услови из ст. 1. и 2.  ове тачке и лица на која се не примењују услови из ст. 1. и 2. ове тачке, одређују​​ се актом министра надлежног за послове здравља, донетим у складу са епидемиолошком ситуацијом и на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

На улазу​​ у Републику Србију, на видним местима на граничним прелазима ради упознавања свих лица која прелазе државну границу, поставља се писано обавештење – здравствено упозорење о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 изазване​​ вирусом SARS-CoV-2, a приликом пасошке контроле могу бити уручивана и друга писана обавештења у форми здравственог упозорења.

Изглед и садржину обавештења из ст. 2. и 4. ове тачке утврђује завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије.

4а ​​ 

Страни држављани којима је рок важења привременог боравка у Републици Србији истекао након дана проглашења ванредног стања у Републици Србији због епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, могу ући у Републику Србију најкасније до 1. јула 2020. године и законито поднети захтев за продужење привременог боравка у року од 30 дана од дана уласка у Републику Србију.

Сматра се да је привремени боравак страног држављанина из става 1. ове тачке важећи у тренутку​​ његовог уласка у Републику Србију, а да до окончања поступака по поднетом захтеву за продужење привременог боравка страни држављанин законито борави у Републици Србији.

​​ - брисана -​​ ​​ 

 

4в ​​ 

- брисана -

5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

НАПОМЕНА РЕДАКЦИЈЕ:​​ Образац у PDF формату можете преузети кликом на следећи линк:

Образац​​ (Пријава путовања)

 

 

 

У РЕДАКЦИЈСКОМ ПРЕЧИШЋЕНОМ ТЕКСТУ НЕ НАЛАЗЕ СЕ:

тач. 2. Одлуке - 84/2020-18:

"Лица која се, на дан ступања на снагу ове одлуке, налазе на лечењу у објектима који су посебно одређени и припремљени за изолацију и лечење оболелих, односно заражених вирусом SARS-CoV-2, код којих није присутан ниједан симптом или знак болести COVID-19, надлежни доктор медицине специјалиста инфектолог може отпустити и упутити у изолацију у кућним условима уз здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана."

 

тач. 6. Одлуке - 76/2020-12:

''Свим лицима којима је приликом уласка у Републику Србију, у складу са раније важећим прописом, одређена мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима), а која до дана ступања на снагу ове одлуке није истекла, даном ступања на снагу ове одлуке изречена мера обуставља се од даљег извршења.''

 

тач. 2. Одлуке - 45/2020-3:

''Овом одлуком се свим лицима којима до дана ступања на снагу ове одлуке није истекла мера стављања под здравствени надзор на акутно респираторно обољење изазвано новим Корона вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 14 дана (изолација у кућним условима),​​ а која им је одређена писменим или усменим решењем надлежног санитарног инспектора у складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 и​​ 37/20), трајање те мере продужава за још 14 дана рачунајући од дана истека претходно одређене мере.''