Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 23/2020,​​ 24/2020,​​ 27/2020,​​ 28/2020,​​ 30/2020,​​ 32/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 35/2020,​​ 37/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 38/2020,​​ 39/2020,​​ 43/2020,​​ 45/2020​​ (tač. 2.​​ nije u prečišćenom tekstu),​​ 48/2020​​ i​​ 49/2020.

1. Proglašava se bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

2. ​​ 

Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivaće se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju, kao i druge mere koje priroda te bolesti nalaže u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Lica obolela od zarazne​​ bolesti COVID-19, odnosno lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih, odnosno zaraženih virusom SARS-CoV-2.

Lica iz stava 2. ove​​ tačke dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa​​ stavom 3. ove tačke, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

2a Lica koja su, nakon izolacije i lečenja u skladu sa tačkom 2. stav 2. ove odluke, odnosno dva uzastopna negativna testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, otpuštena na kućno lečenje, dužna su da, nakon otpusta, ostanu pod zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima).

Kontrolu pridržavanja mere izolacije iz stava 1. ove tačke vrše pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje im, preko organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, dostavlja ustanova koja je izvršila otpust.

3. Preporučuje se zaposlenima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije da ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19, odnosno u zemlje žarišta epidemije.

3a Zdravstveni radnici kojima je, po povratku u Republiku Srbiju određena mera zdravstvenog nadzora na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2, kao i zdravstveni radnici kojima je ta mera određena nakon kontakta sa zaraženim licem, a nisu razvili nijedan simptom bolesti, dužni su da se po isteku 14 dana i jednog negativnog testa urađenog 14. dana od određivanja mere, jave u zdravstvene ustanove u kojima su zaposleni radi nastavka rada i izvršavanja radne obaveze.

Odredba stava 1. ove tačke shodno se primenjuje i na zdravstvene radnike u vojnozdravstvenim ustanovama i pripadnike Vojske Srbije, pripadnike Ministarstva​​ unutrašnjih poslova i službi bezbednosti i zaposlene u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija – u službi za tretman, za obezbeđenje, za obuku i upošljavanje i za zdravstvenu zaštitu.

3b Licu kojem je, po ulasku u Republiku Srbiju određena mera zdravstvenog nadzora na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 (izolacija u kućnim uslovima), kao i licu kojem je ta mera određena nakon kontakta sa zaraženim licem u Republici Srbiji, a​​ koje ima potrebu da napusti Republiku Srbiju pre isteka određene mere, nadležni sanitarni inspektor može obustaviti izvršenje mere i dozvoliti da napusti Republiku Srbiju ako kod tog lica do dana podnošenja zahteva za obustavu mere nije razvijen nijedan simptom bolesti.

O odluci sanitarnog inspektora iz stava 1. ove tačke, koja se donosi najkasnije u roku od 24 časa od podnošenja zahteva, obaveštava se i organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, preko organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja.

4. ​​ 

Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, stranim državljanima nadležni organi privremeno će zabraniti ulazak u Republiku Srbiju.

Mera iz stava 1. ove tačke ne primenjuje se na:

1) posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja međunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju međunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije;

2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na međunarodnom vodnom putu na teritoriji Republike Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodna plovila od momenta ulaska na teritoriju Republike Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

3) vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrđenih međudržavnim sporazumima;

4) posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili su u tranzitu preko međunarodnih aerodroma Republike Srbije;

5) lica koja su​​ dobila dozvolu za ulazak u Republiku Srbiju i boravak ili tranzit kroz Republiku Srbiju od radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Radno telo Vlade odrediće uslove i ograničenja tranzita, odnosno boravka lica kojima je data dozvola za ulazak u Republiku Srbiju;

6) humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorene diplomatskim putem, kao i na lica u sastavu ili pratnji vojnih konvoja i transporta za vojne potrebe koji su, saglasno posebnom propisu dobili saglasnost nadležnog organa, odnosno na koje se, u pogledu ulaska u Republiku Srbiju, neposredno primenjuju odredbe potvrđenog međunarodnog ugovora;

7) akreditovane članove osoblja stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija, kao i članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata izdatih od strane Ministarstva spoljnih poslova i Generalnog sekretarijata Vlade;

8) strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

4a ​​ 

Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno​​ nastanjenje u Republici Srbiji, a koji ulaze u Republiku Srbiju, radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 određuje se mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 28 dana (izolacija u kućnim uslovima) ili druga mera zdravstvenog nadzora utvrđena aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno u cilju procene epidemiološkog rizika.

Lica koja ulaze u Republiku Srbiju, a kod kojih se uočavaju simptomi zarazne bolesti COVID-19, odmah se upućuju u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu i prema njima se postupa u skladu sa tačkom 2. ove odluke.

Mere iz stava 1. ove tačke ne primenjuju se na domaće državljane i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, koji su članovi posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.

Brodovima koji plove na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije, bez obzira da li su u tranzitu ili uplovljavaju, odnosno isplovljavaju iz domaće luke​​ ili pristaništa, nije dozvoljena zamena članova posade koji su strani državljani, dok je zamena članova posade koji su domaći državljani dozvoljena uz upućivanje člana posade koji napušta brod na sprovođenje mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno​​ respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), ukoliko član posade domaći državljanin po isteku 14 dana nema zdravstvenih i epidemioloških indikacija na SOVID-19 i ukoliko se ponovo po isteku navedenog roka ukrcava na brod. U suprotnom, mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 traje 28 dana (izolacija u kućnim uslovima) ili se određuje druga mera zdravstvenog nadzora utvrđena aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno u cilju procene epidemiološkog rizika.

4b Na strane državljane koji, na osnovu poziva, odnosno odobrenja nadležnog organa Republike Srbije, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći ne primenjuju se mere iz tač. 4. i 4a ove odluke.

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Ovom odlukom se svim licima kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja im je određena pismenim ili usmenim rešenjem nadležnog sanitarnog inspektora u skladu sa​​ Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS”, br. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 i 37/20), trajanje te mere produžava za još 14 dana računajući od dana isteka prethodno određene​​ mere.

 

U REDAKCIJSKOM PREČIŠĆENOM TEKSTU NE NALAZI SE:

tač. 2. Odluke - 45/2020-3:

''Ovom odlukom se svim licima kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja im je određena pismenim ili usmenim rešenjem nadležnog sanitarnog inspektora u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS”, br. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 i 37/20), trajanje te mere produžava za još 14 dana računajući od dana isteka prethodno određene mere.''