Na osnovu člana 4. tačka 3) i člana 14. stav 1. tačka 11) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – odluka US i 44/18), i u vezi s članom 28. stav 7. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

Odluku o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 33/2020 od 17. marta 2020.

1. Ovom odlukom uređuju se mere i aktivnosti koje je banka dužna da primeni u uslovima pandemije izazvane COVID-19, radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza dužnika.

2. Banka je dužna da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Banka je dužna da obaveštenje o ponudi iz stava 1. ove tačke objavi na svojoj internet prezentaciji, čime se smatra da je ponuda dostavljena svim dužnicima.

Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja iz stava 2. ove tačke ne odbije ponudu iz stava 1. ove tačke, smatraće se da je tu ponudu prihvatio.

Moratorijum iz stava 1. ove tačke proizvodi pravno dejstvo istekom roka iz stava 3. te tačke.

Moratorijum iz stava 1. ove tačke ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Banka može dužnicima iz stava 1. ove tačke ponuditi i druge olakšice u vezi sa otplatom potraživanja.

Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

3. Banka je dužna da unutrašnjim aktima uredi:
– ovlašćenja i odgovornosti u procesu sprovođenja mera i aktivnosti iz ove odluke;
– sistem praćenja i izveštavanja u banci i izveštavanja Narodne banke Srbije o aktivnostima i merama iz ove odluke i rezultatima u vezi sa njihovom primenom;
– vrste olakšica iz tačke 2. stav 6. ove odluke, kao i uslove za njihovu primenu;
– postupak komunikacije sa dužnicima u smislu ove odluke.

Banka je dužna da akte iz stava 1. ove tačke dostavi Narodnoj banci Srbije odmah po njihovom usvajanju.

4. Banka je dužna da jednom mesečno Narodnoj banci Srbije dostavlja izveštaj o sprovedenim aktivnostima i merama preduzetim u skladu sa ovom odlukom, kao i rezultatima tih aktivnosti odnosno mera.

Izveštaj iz stava 1. ove tačke naročito sadrži podatke o ukupnom broju dužnika u smislu ove odluke, broju dužnika kojima su ponuđene olakšice u skladu sa ovom odlukom, broju dužnika koji su prihvatili ponudu po vrstama olakšica, kao i sve druge podatke od značaja za praćenje efikasnosti postupka koji sprovodi.

5. Banka ne može od dužnika zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa ovom odlukom.

6. Potraživanja prema dužnicima kojima su odobrene olakšice iz tačke 2. ove odluke, a po kojima u momentu stupanja na snagu ove odluke ti dužnici nisu bili u docnji dužoj od 90 dana – neće se smatrati restrukturiranim, niti problematičnim potraživanjima, kao ni problematičnim kreditom u smislu propisa Narodne banke Srbije, odnosno neće se smatrati da je nastupio status neizmirenja obaveze.

7. Banka je dužna da svoje unutrašnje akte uskladi sa odredbama ove odluke u roku od pet dana od dana stupanja na snagu te odluke.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IO NBS broj 70

U Beogradu, 17. marta 2020. godine

Predsedavajuća
Izvršnog odbora Narodne banke Srbije
guverner Narodne banke Srbije,
dr Jorgovanka Tabaković, s.r.