Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 −​​ dr. zakon), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon) i člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12, 87/13 i 2/19),

Vlada donosi

Odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 52/2020 od 7.4.2020. godine, a stupila je na snagu 8.4.2020.

1. Obrazuje se Koordinaciono telo za sprovođenje Programa ekonomskih mera za​​ smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

2. Zadatak Koordinacionog tela je koordinacija aktivnosti koje se preduzimaju u cilju sprovođenja​​ Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije, razmatranje otvorenih pitanja, donošenje neophodnih odluka, kao i predlaganje Vladi odgovarajućih akata u vezi sa sprovođenjem predmetnog programa.

3. U Koordinaciono telo imenuju se:

– za predsednika Siniša Mali, ministar finansija;

– za članove:

1) Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

2) Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

4) Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke,

5) Ivica Kojić, šef Kabineta predsednika Republike Srbije,

6) Luka Tomić, šef Kabineta ministra finansija,

7) Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

8) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

9) Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

10) Dragana Marković, direktor Poreske uprave,

11) Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije,

12) Danilo Cicmil, savetnik predsednika Republike Srbije,

13) Stefan Badža, Kabinet predsednika Vlade.

4. U radu Koordinacionog tela mogu da učestvuju, po pozivu, stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici drugih organa i organizacija, kada se raspravlja o pitanjima iz njihovog delokruga.

5. Koordinaciono telo podnosi Vladi mesečni izveštaj o svom radu, a na zahtev Vlade i izveštaj za kraći period.

6. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela obavlja Ministarstvo finansija.

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-3033/2020

U Beogradu, 6. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.