Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 15. stav 3. Zakona​​ o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18),

Ministar zdravlja donosi

Naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19

Naredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 37/2020 od 19.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Proglašava se epidemija zarazne bolesti COVID-19, epidemijom od većeg epidemiološkog značaja – za teritoriju Republike Srbije.

2. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 512-02-00016/2020-10

U Beogradu, 19. marta 2020. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.