Na osnovu člana 31. stav 7. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 15. stav 1. i člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 ‒ dr. zakon i 47/18),

Ministar zdravlja donosi

Naredbu o organizovanju i sprovođenju mere karantina

Naredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 33/2020 od 17.3.2020. godine a stupila na snagu 18.3.2020.

 

1. Naređuje se organizovanje i sprovođenje mere karantina radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, i to:

1) kontrola putnika i zdravstveno upozorenje za sve putnike na aerodromima i drugim graničnim prelazima u Republici Srbiji, u skladu sa Stručno-metodološkim uputstvom Republičke stručne komisije za zarazne bolesti;

2) određivanje Referentne laboratorije za identifikaciju i potvrdu SARS-CoV-2;

3) obrazovanje medicinskih timova za praćenje zdravstvenog stanja osoba koje bi, u skladu sa epidemiološkim kriterijumima, bile smeštene u karantin;

4) ograničenje slobode kretanja i obavezni zdravstveni pregledi lica koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima obolelim od zarazne bolesti iz tačke 1. ove naredbe, u vremenu trajanja maksimalne inkubacije.

2. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 512-02-00006/2020-22

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

Ministar,
dr Zlatibor Lončar, s.r.