Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.​​ 99/2009.​​ 67/2012​​ - Odluka US RS,​​ 18/2020​​ - drugi zakon​​ i​​ 111/2021​​ -​​ drugi zakon.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuju se nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: AP Vojvodina) i uređuju druga pitanja od značaja za položaj AP Vojvodine.

Član 2. ​​ 

AP Vojvodina, u skladu sa Ustavom Republike Srbije (u daljem tekstu: Ustav) i Statutom AP Vojvodine (u daljem tekstu: Statut), uređuje nadležnost, izbor, organizaciju i rad organa i službi koje osniva.

Međuregionalna saradnja

Član 3. ​​ 

AP Vojvodina sarađuje sa odgovarajućim teritorijalnim zajednicama drugih država, u okviru spoljne politike Republike Srbije, uz poštovanje teritorijalnog jedinstva i pravnog poretka Republike Srbije.

AP Vojvodina zaključuje međuregionalne sporazume u okviru svoje nadležnosti.

AP Vojvodina, može biti član evropskih i svetskih udruženja regiona, u skladu sa zakonom i Statutom.

Teritorija i simboli AP Vojvodine

Član 4. ​​ 

Teritoriju AP Vojvodine čine teritorije jedinica lokalnih samouprava, utvrđene zakonom.

Teritorija AP Vojvodine ne može se menjati bez saglasnosti njenih građana, izražene na referendumu, u skladu sa zakonom.

Grad Novi Sad je administrativni centar i sedište organa AP Vojvodine.

AP Vojvodina utvrđuje simbole AP Vojvodine i način njihovog korišćenja, u skladu sa Ustavom i Statutom.

Međusobni odnos republičkih i pokrajinskih organa

Član 5. ​​ 

U ostvarivanju nadležnosti utvrđenih ovim i drugim zakonom, organi AP Vojvodine ostvaruju saradnju sa republičkim organima i organima jedinice lokalne samouprave.

Pri izvršavanju zakona i drugih propisa Republike Srbije međusobni odnosi organa Republike Srbije i organa AP Vojvodine zasnivaju se na Ustavom i zakonom utvrđenim​​ pravima i obavezama republičkih organa, odnosno na Ustavom, zakonom i Statutom utvrđenim pravima i obavezama organa AP Vojvodine.

Zaštita pokrajinskih poslanika i drugih​​ funkcionera

Član 6.

Poslanik Skupštine AP Vojvodine ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine AP Vojvodine ili njenih radnih tela.

Predsednik i član izvršnog organa AP Vojvodine ne odgovaraju​​ za mišljenje izneto na sednici tog organa ili Skupštine AP Vojvodine ili za glasanje na sednici izvršnog organa AP Vojvodine.

Imovina AP Vojvodine

Član 7.

Imovina AP Vojvodine, način njenog korišćenja i raspolaganja uređuju se zakonom.

U svojini AP Vojvodine, kao obliku javne svojine, jesu stvari koje na osnovu zakona koriste organi AP Vojvodine, javna preduzeća i ustanove čiji je ona osnivač i druge pokretne i nepokretne stvari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Finansiranje nadležnosti AP Vojvodine

Član 8.

AP Vojvodina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti.

Vrste i visina izvornih prihoda AP Vojvodine određuju se posebnim​​ zakonom.

Sredstva za vršenje poverenih poslova obezbeđuje Republika Srbija.

II. NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE

Pitanja od pokrajinskog značaja i kontrola ustavnosti i zakonitosti

Član 9. ​​ 

Pitanja od pokrajinskog značaja AP Vojvodina uređuje svojim aktima, u oblastima koje su u skladu sa Ustavom u nadležnosti AP Vojvodine.

Akti iz stava 1. ovog člana donose se u skladu sa Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima, zakonom i Statutom AP Vojvodine.

Vlada može, u skladu sa Ustavom i zakonom, pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti odluke AP Vojvodine, pre njenog stupanja na snagu. U tom slučaju, Ustavni sud može, do donošenja svoje odluke, odložiti stupanje na snagu osporene odluke AP Vojvodine, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Vlada, odnosno drugi ovlašćeni predlagač može pokrenuti postupak za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opšteg akta AP Vojvodine, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Izvršenje pojedinačnog akta ili radnje organa AP Vojvodine koja je preduzeta na osnovu opšteg akta organa AP Vojvodine čija se ustavnost ili zakonitost ocenjuje - može biti obustavljeno, u skladu sa Ustavom i zakonom.

1. Prostorno planiranje, regionalni razvoj i izgradnja objekata

Član 10. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti prostornog​​ planiranja i regionalnog razvoja, u skladu sa zakonom:

1) uređuje razvojno planiranje, u skladu sa ekonomskom politikom i strategijom regionalnog razvoja Republike Srbije;

2) donosi odluku o izradi regionalnih prostornih planova i prostornih planova posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine;

3) donosi regionalne prostorne planove i prostorne planove posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine;

4) obrazuje komisiju koja vrši stručnu kontrolu regionalnih prostornih planova i prostornih planova posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine;

5) predlaže jednu trećinu članova komisije koja vrši stručnu kontrolu prostornih i urbanističkih planova u jedinici lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;

6) daje saglasnost na prostorne​​ i urbanističke planove jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;

7) predlaže mere i aktivnosti za Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije za teritoriju AP Vojvodine;

8) prati sprovođenje Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije za teritoriju AP Vojvodine;

9) donosi program mera i aktivnosti za sprovođenje regionalnog prostornog plana AP Vojvodine;

10) prati sprovođenje programa mera i aktivnosti za sprovođenje regionalnog prostornog plana AP Vojvodine;

11) donosi program mera i aktivnosti za sprovođenje prostornog plana posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine;

12) prati sprovođenje programa mera i aktivnosti za sprovođenje prostornog plana posebne namene za područja na teritoriji AP Vojvodine;

13) prati sprovođenje programa mera i aktivnosti za ravnomerni regionalni razvoj;

14) osniva razvojnu banku AP Vojvodine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, poslovanje i organizacija banaka;

15) razvija administrativne kapacitete pokrajinske uprave s ciljem uspešnog korišćenja strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije.

Član 11.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i izgradnje objekata, u skladu sa zakonom:

1) izdaje dozvole za izgradnju i upotrebu objekata čije je izdavanje u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove urbanizma i građevinarstva a koji se u celini grade na teritoriji AP Vojvodine;

2) rešava po žalbi protiv rešenja opštinske, odnosno gradske uprave sa teritorije AP Vojvodine iz oblasti urbanizma i izgradnje objekata;

3) vrši inspekcijski nadzor u oblasti prostornog planiranja i urbanizma na teritoriji AP Vojvodine;

4) vrši inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje objekata;

5) učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva;

6) daje mišljenje na statut i opšte akte Republičke agencije za prostorno planiranje i Inženjerske komore Srbije.

Poslovi iz stava 1. tač. 1)- 4) ovog člana vrše se kao povereni.

Član 12.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja, rešava po žalbi protiv rešenja opštinske, odnosno gradske uprave na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao​​ povereni.

2. Poljoprivreda

Član 13. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa zakonom:

1) -​​ prestala da važi​​ -

2) ostvaruje sredstva od korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa zakonom i propisuje uslove i način raspodele i korišćenja tih sredstava;

3) obrazuje poseban budžet, fondove ili druge oblike organizovanja u koje se usmeravaju sredstva iz tačke 2) ovog člana;

4) utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje i osniva poljoprivredne službe za obavljanje tih poslova;

5) preuzima osnivačka prava nad poljoprivrednim službama osnovanim na teritoriji AP Vojvodine;

6) osniva prognozno-izveštajnu službu;

7) predlaže nadležnom ministarstvu uslove izvoza i uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda.

Član 14.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti korišćenja poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom, rešava po žalbi protiv rešenja opštinske, odnosno gradske uprave na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Stočarstvo i veterinarstvo

Član 15.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti stočarstva i veterinarstva, u skladu sa zakonom:

1) donosi Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za teritoriju AP Vojvodine, u skladu sa jedinstvenim programom Republike Srbije;

2) obrazuje Naučno-stručni savet za stočarstvo;

3) donosi godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa iz tačke 1) ovog stava na teritoriji AP Vojvodine;

4) daje saglasnost za korišćenje u reprodukciji kvalitetne priplodne stoke i pčela za teritoriju AP Vojvodine;

5) utvrđuje ispunjenost uslova rada na selekciji stoke na teritoriji AP Vojvodine;

6) određuje ovlašćenu odgajivačku organizaciju na teritoriji AP Vojvodine za vođenje selekcije u stočarstvu;

7) daje saglasnost ovlašćenim odgajivačkim organizacijama o poveravanju kontrole nad proizvodnjom u stočarstvu;

8) prima i obrađuje dokumentaciju​​ za dodelu podsticajnih i drugih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u oblasti stočarstva.

Poslovi iz stava 1. tač. 4)- 7) vrše se kao povereni.

3. Vodoprivreda

Član 16. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti vodoprivrede, u skladu sa zakonom:

1) -​​ prestala da važi​​ -

2) donosi, sprovodi i nadzire redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda u skladu sa usvojenim planovima AP Vojvodine i Republike Srbije;

3) upravlja vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima na teritoriji AP​​ Vojvodine;

4) donosi vodoprivrednu osnovu za teritoriju AP Vojvodine, u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije;

5) osniva javno preduzeće za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine;

6) vrši inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. tačka 6) ovog člana vrše se kao povereni.

Član 17.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti voda, u skladu sa zakonom:

1) ubira sredstva od naknada za korišćenje i upotrebu voda čiju visinu utvrđuje Vlada;

2) izdaje vodoprivredne uslove, vodoprivrednu saglasnost i vodoprivrednu dozvolu za objekte i radove na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

4. Šumarstvo

Član 18. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti šumarstva, u skladu sa zakonom:

1) -​​ prestala da važi​​ -

2) osniva javno preduzeće za gazdovanje šumama na teritoriji AP Vojvodine;

3) vrši poslove inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti, izuzev inspekcijskog nadzora na graničnom prelazu.

Poslovi iz stava 1. tačka 3) ovog člana vrše se kao povereni.

5. Lovstvo i ribarstvo

Član 19. ​​ 

- prestao da važi -

Član 20.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti lovstva, u skladu sa zakonom:

1) donosi program unapređenja, zaštite i gajenja divljači za teritoriju AP Vojvodine, u skladu sa jedinstvenim Programom za područje Republike Srbije;

2) ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima na teritoriji AP Vojvodine;

3) daje saglasnost na lovne osnove lovišta na teritoriji AP Vojvodine;

4) obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti lovstva, izuzev inspekcijskog nadzora nad prometom divljači, prometom proizvoda životinjskog porekla i zdravstvenim stanjem divljači.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 21. ​​ 

- prestao da važi -

Član 22.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti ribarstva, u skladu sa zakonom:

1) daje saglasnost na programe unapređenja ribarstva na ribarskim područjima na teritoriji AP Vojvodine;

2) ustupa na korišćenje ribarska područja na teritoriji AP Vojvodine;

3) ubira sredstva od naknada za korišćenje ribarskog područja na teritoriji AP Vojvodine;

4) obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg​​ fonda korisnika ribarskih područja u zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine i prometa riba na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

6. Turizam, ugostiteljstvo, banje i lečilišta

Član 23.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, u skladu sa zakonom:

1) uređuje planiranje i razvoj turizma za teritoriju AP​​ Vojvodine, u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

2) donosi Strategiju razvoja turizma AP Vojvodine, u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, kao i programe za njeno sprovođenje;

3) predlaže Vladi akt o proglašenju turističkog prostora na teritoriji AP Vojvodine;

4) predlaže člana Komisije za kategorizaciju turističkih mesta;

5) osniva Turističku organizaciju AP Vojvodine i druge organizacije za unapređivanje i razvoj turizma;

6) uređuje korišćenje mineralnih i termalnih​​ voda, balneoloških i klimatskih resursa i može osnivati banje i lečilišta na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije.

Član 24.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti turizma, u skladu sa zakonom, organizuje polaganje stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkog pratioca za područje AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

7. Zaštita životne sredine

Član 25. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom:

1) -​​ prestala da važi​​ -

2) donosi akt o stavljanju prirodnog dobra pod zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode;

3) donosi program zaštite životne sredine na svojoj teritoriji u skladu sa Nacionalnim programom, akcionim i sanacionim planom i svojim interesima i specifičnostima;

4) donosi planove i programe upravljanja prirodnim resursima i dobrima u skladu sa strateškim dokumentima;

5) vrši kontrolu korišćenja i zaštitu prirodnih resursa i dobara na teritoriji AP Vojvodine;

6) obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine (monitoring) i donosi program monitoringa na svojoj teritoriji koji mora biti u skladu sa programom monitoringa koji donosi Vlada za period od dve godine;

7) daje uslove za obezbeđenje mera i uslova zaštite životne sredine, na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova, a na osnovu uslova i mišljenja nadležnih stručnih organizacija;

8) učestvuje u postupku pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova i drugih planova;

9) donosi eksterni plan zaštite od udesa, koji je sastavni deo plana za reagovanje u vanrednim situacijama na osnovu nadležnosti iz propisa kojim se uređuje materija zaštite i spasavanja;

10) u slučaju udesa, proglašava stanje ugroženosti životne sredine na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine;

11) osniva budžetski fond u skladu sa propisom kojim se uređuje budžetski sistem, koji će se finansirati iz prihoda ostvarenih na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Član 26.

AP Vojvodina, preko svojih organa, osniva Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, radi obavljanja poslova zaštite prirode i prirodnih dobara koja se u celini nalaze na teritoriji AP Vojvodine.

Nacionalni park Fruška gora

Član 27. ​​ 

- prestao da važi -

Član 28.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti zaštite i​​ unapređenja životne sredine, u skladu sa zakonom:

1) vrši inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine i preduzima mere za otklanjanje nezakonitosti u toj oblasti, osim inspekcijskog nadzora:

- u slučaju udesa,

- u oblasti jonizujućeg zračenja,

-​​ nad prekograničnim kretanjem roba koje podležu nadležnosti republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, kao i nad ispunjenošću uslova operatera za dobijanje dozvole​​ za prekogranično kretanje roba (radioaktivnost, otpad, otrovi, supstance koje oštećuju​​ ozonski omotač, zaštićene biljne i životinjske vrste),

- nad određenim objektima na teritoriji AP Vojvodine, koji će biti određeni posebnim aktom;

2) daje saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za projekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje nadležni pokrajinski organ za poslove urbanizma;

3) daje saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za teritoriju AP Vojvodine;

4) izdaje integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti za koja dozvolu i odobrenje za izgradnju i početak rada, odnosno izvođenje ili obavljanje aktivnosti, izdaje drugi nadležni pokrajinski organ;

5) daje prethodnu saglasnost u postupku donošenja osnova, planova i programa zaštite i unapređivanja zaštićenog prirodnog dobra, flore i faune, šuma i voda na teritoriji AP Vojvodine;

6) obrazuje informacioni sistem za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao deo jedinstvenog informacionog sistema Republike Srbije;

7) rešava po žalbi protiv rešenja opštinske, odnosno gradske uprave na teritoriji​​ AP Vojvodine;

8) vrši inspekcijski nadzor nad korišćenjem i zaštitom prirodnih dobara i resursa.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

8. Industrija i zanatstvo

Član 29.

AP Vojvodina preko svojih organa, u oblasti industrije i zanatstva, u skladu sa zakonom:

1) donosi plan i program ravnomernog privrednog razvoja AP Vojvodine, u skladu s planom razvoja Republike Srbije;

2) utvrđuje stare zanate koji su svojstveni području AP Vojvodine i utvrđuje i obezbeđuje mere za njihovo unapređenje i razvoj.

9. Drumski, rečni i železnički saobraćaj

Član 30.

AP Vojvodina preko svojih organa, u oblasti drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, u skladu sa zakonom:

1) uređuje i obezbeđuje uslove i način upravljanja, zaštite, održavanja i finansiranja državnih puteva​​ II​​ reda na teritoriji AP Vojvodine;

2) uređuje i obezbeđuje unutrašnji plovidbeni prevoz, bezbednost plovidbe, uslove i način korišćenja, održavanja, obeležavanja i zaštite unutrašnjih plovnih puteva, osim plovnih puteva na kojima važi međunarodni​​ i međudržavni režim plovidbe, pristaništa, zimovnika i sidrišta, čamaca i plovećih postrojenja i postupanja u slučaju plovidbenog udesa na teritoriji AP Vojvodine.

Član 31.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti javnih puteva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, u skladu sa zakonom, vrši inspekcijski nadzor na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

10. Priređivanje sajmova i drugih privrednih manifestacija

Član 32.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti priređivanja sajmova i drugih privrednih manifestacija, u skladu sa zakonom:

1) uređuje sajmove i druge privredne manifestacije od pokrajinskog​​ značaja;

2) uređuje osnivanje, kategorizaciju i način rada sajamskih centara i utvrđuje mrežu sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji AP Vojvodine.

11. Prosveta

Predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje

Član 33.

AP Vojvodina, preko​​ svojih organa, u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa zakonom:

1) osniva ustanove predškolskog i obaveznog osnovnog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine;

2) daje saglasnost na akt o mreži osnovnih škola koji​​ donosi skupština jedinice lokalne samouprave na osnovu kriterijuma koje utvrdi Vlada;

3) daje saglasnost na organizovanje izdvojenog odeljenja ustanove van sedišta;

4) odlučuje o verifikaciji ustanove na teritoriji AP Vojvodine;

5) daje saglasnost na odluku o proširenju delatnosti ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;

6) daje saglasnost na odluku organa upravljanja o promeni naziva ili sedišta ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;

7) određuje škole u kojima učenici imaju pravo da završe započeto obrazovanje, ukoliko se škola ukida u skladu sa zakonom;

8) imenuje privremeni organ upravljanja ustanove, ako članove organa upravljanja ne imenuje jedinica lokalne samouprave do isteka mandata prethodno imenovanim članovima organa upravljanja;

9) daje ili odbija saglasnost na odluku o izboru direktora ustanove;

10) postavlja vršioca dužnosti direktora ustanove u slučajevima utvrđenim zakonom;

11) daje ili odbija saglasnost na odluku o razrešenju direktora ustanove pre isteka mandata zbog povreda zakona;

12) propisuje školski kalendar za osnovne škole na teritoriji AP Vojvodine;

13) daje odobrenje na koji će način škola nadoknaditi propušten rad u slučaju da dođe do​​ prekida obrazovno-

-vaspitnog rada;

14) preko pokrajinskog prosvetnog inspektora obavlja nadzor nad radom ustanova na teritoriji AP Vojvodine i:

- vrši neposredan inspekcijski nadzor nad ustanovama u opštini, odnosno gradu koji nije organizovao ovaj nadzor;

- daje instrukcije opštini, odnosno gradu za obavljanje inspekcijskog nadzora;

- priprema pokrajinskom sekretaru predlog rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske, odnosno gradske uprave donetog u vršenju inspekcijskog nadzora;

- ostvaruje neposredan nadzor nad radom opštinske, odnosno gradske inspekcije, izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa i kontroliše njihovo izvršavanje;

-​​ oduzima ovlašćenje pojedinom inspektoru koji poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savesno i predlaže utvrđivanje odgovornosti u organu kojem je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;

- organizuje zajedničke akcije sa inspektorima u organima kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;

- traži izveštaje, podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom kojim se na opšti način uređuje inspekcijski nadzor;

15) daje saglasnost za realizaciju nastave i ostvarivanje školskog programa na jezicima nacionalnih manjina za manje od 15 učenika u ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;

16) daje saglasnost na osnivanje zajedničke stručne službe za sve osnovne škole na teritoriji opštine;

17) vrši nostrifikaciju i priznavanje ekvivalencije svedočanstava i diploma stečenih u inostranstvu;

18) daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa;

19) donosi nastavne programe za jezike nacionalnih manjina;

20) odobrava udžbenike​​ i nastavna sredstva za jezike nacionalnih manjina;

21) sporazumno sa nadležnim ministrom donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine i utvrđuje uslove i način organizovanja nastave na jezicima nacionalnih manjina;

22) sporazumno sa nadležnim ministrom odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine;

23) obrazuje komisiju i organizuje polaganje ispita za direktora ustanove;

24) obrazuje komisiju i organizuje polaganje ispita za licencu za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike;

25) obrazuje komisiju i organizuje polaganje stručnog ispita za sekretara ustanove;

26) sarađuje sa ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja u postupku formiranja školske uprave.

Poslovi iz tač. 23), 24) i 25) ovog člana obavljaju se na jedinstven način i pod jednakim uslovima, koje u skladu sa zakonom, propisuje nadležni ministar za celu teritoriju Republike Srbije.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni, izuzev tačke 1),​​ tač. 18)- 22) i tačke 26).

Srednje obrazovanje i vaspitanje

Član 34.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja u skladu sa zakonom:

1) osniva ustanove srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji AP Vojvodine;

2) utvrđuje mrežu srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine;

3) utvrđuje broj učenika za upis u srednju školu;

4) daje saglasnost na organizovanje izdvojenog odeljenja ustanove van sedišta;

5) odlučuje o verifikaciji ustanove na teritoriji AP Vojvodine;

6) daje​​ saglasnost na odluku o proširenju delatnosti ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;

7) daje saglasnost na odluku organa upravljanja o promeni naziva ili sedišta ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;

8) određuje škole u kojima učenici imaju pravo da završe započeto obrazovanje, ukoliko se škola ukida u skladu sa zakonom;

9) imenuje privremeni organ upravljanja ustanove, ako članove organa upravljanja ne imenuje jedinica lokalne samouprave do isteka mandata prethodno imenovanim članovima organa upravljanja;

10) daje ili odbija saglasnost na odluku o izboru direktora ustanove;

11) postavlja vršioca dužnosti direktora ustanove u slučajevima utvrđenim zakonom;

12) daje ili odbija saglasnost na odluku o razrešenju direktora ustanove pre isteka mandata zbog povreda zakona;

13) propisuje školski kalendar za srednje škole na teritoriji AP Vojvodine;

14) daje odobrenje na koji će način škola nadoknaditi propušten rad u slučaju da dođe do prekida obrazovno-vaspitnog rada;

15) preko pokrajinskog prosvetnog inspektora obavlja nadzor nad radom ustanova na teritoriji AP Vojvodine i:

- vrši inspekcijski nadzor nad ustanovama u opštini, odnosno gradu koji nije organizovao ovaj nadzor;

- daje instrukcije opštini, odnosno gradu za obavljanje inspekcijskog nadzora;

- priprema pokrajinskom sekretaru predlog rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske, odnosno gradske uprave donetog u vršenju inspekcijskog nadzora;

- ostvaruje neposredan nadzor nad radom opštinske, odnosno gradske inspekcije, izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa i kontroliše njihovo izvršavanje;

- oduzima ovlašćenje pojedinom inspektoru koji poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savesno i predlaže utvrđivanje odgovornosti u organu kojem je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;

- organizuje zajedničke akcije sa inspektorima u organima kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;

- traži izveštaje, podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom kojim se na opšti način uređuje inspekcijski nadzor;

16) daje saglasnost za realizaciju nastave i ostvarivanje školskog programa na jezicima nacionalnih manjina za manje od 15 učenika u ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;

17) utvrđuje visinu školarine za lica koja su stekla srednje obrazovanje, a žele da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju, steknu specijalističko ili majstorsko obrazovanje;

18) daje saglasnost na broj učenika za sticanje stručne osposobljenosti, prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije;

19) vrši nostrifikaciju i priznavanje ekvivalencije svedočanstava i diploma stečenih u inostranstvu;

20) vodi postupak za zaštitu prava učenika;

21) daje mišljenje u postupku donošenja nastavnih planova i programa;

22) donosi nastavne programe za jezike nacionalnih manjina;

23) odobrava udžbenike i nastavna​​ sredstva za jezike nacionalnih manjina;

24) sporazumno sa nadležnim ministrom donosi nastavne planove i programe iz pojedinih predmeta od interesa za nacionalne manjine i utvrđuje uslove i način organizovanja nastave na jezicima nacionalnih manjina;

25) sporazumno sa nadležnim ministrom odobrava udžbenike i nastavna sredstva za pojedine predmete od interesa za nacionalne manjine;

26) za srednje škole od posebnog interesa za Republiku Srbiju i unikatne škole predlaže skupštini jedinice lokalne samouprave tri​​ istaknuta predstavnika privredne​​ komore, udruženja poslodavaca, Nacionalne službe za zapošljavanje, sindikata i drugih zainteresovanih za rad škole za članove školskog odbora;

27) obrazuje komisiju i organizuje polaganje ispita za direktora ustanove;

28)​​ obrazuje komisiju i organizuje polaganje ispita za licencu za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike;

29) obrazuje komisiju i organizuje polaganje stručnog ispita za sekretara ustanove;

30) sarađuje sa ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja u postupku formiranja školske uprave.

Poslovi iz stava 1. tač. 27), 28) i 29) ovog člana obavljaju se na jedinstven način i pod jednakim uslovima, koje u skladu sa zakonom, propisuje nadležni ministar za celu teritoriju Republike Srbije.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni, izuzev tačke 1), tač. 21)- 25) i tačke 30).

Visoko obrazovanje

Član 35.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti visokog obrazovanja, u skladu sa zakonom:

1) predlaže člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje;

2) izdaje dozvole za rad visokoškolskim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;

3) vrši inspekcijski nadzor i nadzor nad zakonitošću rada visokoškolske ustanove na teritoriji AP Vojvodine;

4) osniva samostalne visokoškolske ustanove;

5) u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove zbog oduzimanja dozvole za rad ili drugog razloga, na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje donosi akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima te visokoškolske ustanove;

6) donosi odluke o promeni naziva, sedišta i statusne promene za samostalne visokoškolske ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina;

7) donosi odluku o ukidanju visokoškolske ustanove čiji je osnivač AP Vojvodina;

8) imenuje predstavnike osnivača saveta visokoškolske ustanove čiji​​ je osnivač AP Vojvodina;

9) donosi odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa koji se finansira iz budžeta za visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač AP Vojvodina, po pribavljenom mišljenju visokoškolske ustanove i Nacionalnog saveta​​ za visoko obrazovanje, najkasnije dva meseca pre raspisivanja konkursa;

10) oglašava diplomu ništavom ako je izdata od neovlašćene organizacije;

11) izdaje potvrdu da je arhivska građa uništena ili nestala;

12) pribavlja podatke o stranoj visokoškolskoj ustanovi i domaćoj visokoškolskoj ustanovi za potrebe vrednovanja stranog, odnosno domaćeg studijskog programa.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni, osim poslova iz tačke 1).

Učenički i studentski standard

Član 36.

AP Vojvodina, preko svojih​​ organa, u oblasti učeničkog i studentskog standarda, u skladu sa zakonom:

1) utvrđuje mrežu domova učenika i studentskih centara i drugih ustanova učeničkog i studentskog standarda na teritoriji AP Vojvodine;

2) osniva i ukida ustanove učeničkog i studentskog standarda na teritoriji AP Vojvodine;

3) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda i odlučuje o zabrani njihovog rada na teritoriji AP Vojvodine;

4) odlučuje po prigovoru na odluke o​​ prijemu učenika i studenata u ustanove učeničkog i studentskog standarda;

5) rešava o oduzimanju prava učenika i studenata, utvrđenih zakonom;

6) sprovodi konkurs za prijem u domove učenika i studenata;

7) utvrđuje način i postupak raspodele mesta u domovima;

8) utvrđuje način i postupak raspodele abonentskih knjižica;

9) utvrđuje uslove za regresiranje prevoza učenika i studenata u međugradskom saobraćaju;

10) daje saglasnost na akt o organizaciji i​​ sistematizaciji poslova ustanova učeničkog i studentskog standarda, u skladu sa normativima i standardima koje propisuje nadležni ministar za celu teritoriju Republike Srbije;

11) imenuje i razrešava članove upravnog i nadzornog odbora u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

12) imenuje i razrešava direktora ustanova učeničkog i studentskog standarda;

13) vrši inspekcijski nadzor i nadzor nad zakonitošću rada ustanova.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni, osim poslova iz tač. 7) i 8).

Neformalno obrazovanje odraslih

Član 37.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom i strategijom razvoja obrazovanja odraslih u Republici Srbiji, bliže uređuje pitanja koja se odnose na organizovano i institucionalno obrazovanje izvan školskog sistema radi stručnog osposobljavanja i obuke odraslih na teritoriji AP Vojvodine, kao pitanja od pokrajinskog značaja.

Obrazovanje nacionalnih manjina

Član 38.

AP Vojvodina, preko svojih organa, bliže uređuje i obezbeđuje ostvarivanje prava nacionalnih​​ manjina na teritoriji AP Vojvodine na obrazovanje na maternjem jeziku, na svim nivoima obrazovanja, u skladu sa zakonom.

12. Sport

Član 39.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti sporta, u skladu sa zakonom:

1) utvrđuje potrebe i interese građana u oblasti sporta na teritoriji AP Vojvodine i obezbeđuje sredstva za ostvarivanje tih potreba i interesa;

2) utvrđuje sportske objekte od interesa za AP Vojvodinu i merila za obezbeđivanje sredstava u budžetu AP Vojvodine za njihovu izgradnju, opremanje i održavanje;

3) utvrđuje programe međunarodnih sportskih takmičenja od interesa za AP Vojvodinu;

4) imenuje i razrešava direktora, predsednika i​​ članove upravnog i nadzornog odbora organizacija za obavljanje sportskih delatnosti čiji se programi, kojima se ostvaruje interes građana u oblasti sporta na teritoriji AP Vojvodine, u celini ili pretežno finansiraju iz budžeta AP Vojvodine;

5) obezbeđuje​​ uslove za rad, odnosno obavljanje delatnosti Pokrajinskog zavoda za sport i drugih organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač AP Vojvodina;

6) uređuje i vodi evidencije u oblasti sporta od značaja za AP Vojvodinu.

Pokrajinski sportski savez predlaže pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove sporta programe svojih članova kojima se ostvaruje interes građana iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Programi iz stava 2. ovog člana finansiraju se iz budžeta AP Vojvodine.

Član 40.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti sporta, u skladu sa zakonom:

1) bliže uređuje uslove za obavljanje sportskih delatnosti organizacija u oblasti sporta sa teritorije AP Vojvodine i utvrđuje ispunjenost tih uslova;

2) utvrđuje ispunjenost uslova za organizovanje sportskih priredbi na teritoriji AP Vojvodine;

3) uređuje bliže uslove i nadzire korišćenje javnih sportskih terena i utvrđuje ispunjenost uslova za njihovo korišćenje;

4) vrši inspekcijski nadzor nad radom organizacija i pojedinaca u oblasti sporta sa teritorije AP Vojvodine i nad primenom propisa kojima je uređena oblast sporta;

5) obavlja nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

13. Kultura

Član 41.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti kulture, u skladu sa zakonom:

1) utvrđuje potrebe i interes građana na teritoriji AP Vojvodine u oblasti kulture i obezbeđuje sredstva za njihovo ostvarivanje;

2) uređuje potrebe i interes u oblasti kulture nacionalnih manjina i obezbeđuje sredstva za njihovo ostvarivanje;

3) osniva arhive, muzeje, biblioteke, pozorišta, zavode i druge ustanove u oblasti kulture;

4) utvrđuje Program kulturnog razvoja AP Vojvodine, u skladu sa Strategijom kulturnog razvoja Republike Srbije;

5) predlaže deo Strategije kulturnog razvoja Republike Srbije za teritoriju AP Vojvodine;

6) utvrđuje nagrade i uređuje način i postupak njihove dodele za podsticaj kulturnog stvaralaštva u pojedinim oblastima kulture, odnosno za poseban doprinos u oblasti kulturnog stvaralaštva;

7) ostvaruje međuregionalnu saradnju u oblasti kulture na projektima od interesa za razvoj kulture na teritoriji AP Vojvodine;

8) vrši osnivačka prava u pogledu imenovanja direktora i članova upravnog i nadzornog odbora​​ ustanova kulture čiji se rad, održavanje i programi finansiraju u celosti ili većim delom iz budžeta AP Vojvodine;

9) obezbeđuje sredstva za rad, investiciono i tekuće održavanje, odnosno finansiranje dela programa ustanova kulture, čiji je osnivač AP Vojvodina;

10) obezbeđuje sredstva za rad, investiciono i tekuće održavanje i opremanje, odnosno programe drugih ustanova i organizacija čiji osnivač nije AP Vojvodina, a doprinose razvoju kulture i umetnosti u AP Vojvodini, ili obezbeđuju razvoj kulture pripadnika nacionalnih manjina na osnovu posebne odluke kojom se utvrđuju merila, kriterijumi i postupak dodele tih sredstava.

Zaštita kulturnih dobara

Član 42.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite kulturnih dobara:

1) utvrđuje funkcije matičnih ustanova u oblasti zaštite kulturnih dobara, i to: Arhiva Vojvodine u Novom Sadu, Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, Muzeja Vojvodine u Novom Sadu, Muzeja savremene likovne umetnosti u Novom Sadu i Pozorišnog muzeja Vojvodine;

2) propisuje dopunske uslove za rad ustanova iz tačke 1) ovog stava;

3) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova zaštite na teritoriji AP Vojvodine;

4) imenuje članove upravnog i nadzornog odbora i direktora ustanova iz tačke 1) ovog stava, osim Biblioteke Matice srpske, a u Arhivu Vojvodine i Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu predsednik i jedan član upravnog odbora i predsednik nadzornog odbora imenuju se na predlog ministarstva nadležnog za poslove kulture;

5) imenuje članove upravnog i nadzornog odbora i direktora drugih ustanova zaštite na teritoriji AP Vojvodine, s tim što se dva člana upravnog i jedan član nadzornog odbora tih ustanova imenuju na predlog ministarstva nadležnog za​​ poslove kulture;

6) osniva ustanove u oblasti zaštite iz tačke 1) ovog stava i utvrđuje mrežu ustanova zaštite na teritoriji AP Vojvodine, osim Biblioteke Matice srpske;

7) pokreće postupak za utvrđivanje nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji AP Vojvodine;

8) izdaje dozvole stranim državljanima za korišćenje arhivske građe i filmovane arhivske građe;

9) utvrđuje uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima kada za teritoriju AP Vojvodine projekat i dokumentaciju za te radove izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture;

10) obaveštava u roku od sedam dana Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu o utvrđenim uslovima kada te uslove utvrđuje zavod sa teritorije AP Vojvodine;

11) daje saglasnost na projekat i dokumentaciju za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova na nepokretnim kulturnim dobrima kada projekat i dokumentaciju izrađuje zavod za zaštitu spomenika kulture sa teritorije AP Vojvodine;

12) daje mišljenje​​ o nacrtima prostornih i urbanističkih planova za teritoriju AP Vojvodine i obaveštava nadležni organ ako plan nema propisanu sadržinu;

13) izdaje dozvolu za premeštanje nepokretnog kulturnog dobra na teritoriji AP Vojvodine na novu lokaciju, osim kulturnog​​ dobra od velikog značaja, odnosno kulturnog dobra od izuzetnog značaja;

14) obustavlja građevinske i druge radove na arheološkim nalazištima, kao i prilikom pronalaženja arheoloških predmeta;

15) izdaje odobrenje za iznošenje dobara koja uživaju prethodnu​​ zaštitu u inostranstvo;

16) obrazuje komisiju pri odgovarajućoj matičnoj ustanovi zaštite za polaganje stručnog ispita zaposlenih u ustanovama zaštite kulturnih dobara;

17) pokreće postupak za obustavu izvršenja prostornih i urbanističkih planova ukoliko​​ ugrožavaju zaštitu spomenika kulture na teritoriji AP Vojvodine;

18) vrši nadzor nad radom ustanova zaštite na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. tač. 1), 4), 8) i od 13) do 18) ovog člana vrše se kao povereni.

Kinematografija i filmska umetnost

Član 43.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kinematografije, vrši inspekcijski nadzor.

Takse i naknade koje se ubiraju na osnovu propisa u oblasti kinematografije prihod su budžeta AP Vojvodine za obveznike čije​​ je sedište na teritoriji AP Vojvodine, kada je mesto davanja na korišćenje, javno prikazivanje ili prodaje video kaseta na teritoriji AP Vojvodine, odnosno prema mestu emitovanja i početne stanice prevoznog sredstva u kome se emitovanje vrši.

Troškovi izdavanja markice, u skladu sa zakonom, prihod su izdavaoca markice.

Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

Zadužbine, fondovi i fondacije

Član 44.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti zadužbina, fondacija i fondova, u skladu sa zakonom:

1)​​ odobrava osnivanje zadužbina, fondacija i fondova na teritoriji AP Vojvodine i sve promene koje se javljaju u toku njihovog rada;

2) vodi registar zadužbina, fondacija i fondova koji se osnivaju na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Bibliotečka delatnost

Član 45.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti bibliotečke delatnosti, u skladu sa zakonom:

1) utvrđuje mrežu biblioteka na teritoriji AP Vojvodine;

2) osniva biblioteke kojima se na teritoriji AP Vojvodine​​ utvrđuju matične funkcije;

3) utvrđuje bliže uslove za rad biblioteka;

4) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti biblioteka;

5) utvrđuje sastav upravnih i nadzornih odbora u bibliotekama koje obavljaju matičnu funkciju i imenuje članove tih organa;

6) imenuje i razrešava direktore biblioteka koje obavljaju matične funkcije, uz saglasnost direktora Narodne biblioteke Srbije;

7) obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita zaposlenih u bibliotekama;

8) vrši nadzor nad radom organizacija koje obavljaju bibliotečku delatnost na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. tač. 1), 2) i od 4) do 8) ovog člana vrše se kao povereni.

Izdavanje publikacija

Član 46.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti izdavanja publikacija, u skladu sa zakonom, vrši nadzor nad radom izdavača i drugih pravnih lica registrovanih za izdavanje publikacija.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

14. Zdravstvena i socijalna zaštita

Zdravstvo

Član 47.

AP Vojvodina preko svojih organa, u skladu sa zakonima kojima se uređuje sistem u oblasti zdravstva, obavlja sledeće poslove:

1) društvenu brigu za zdravlje na nivou AP Vojvodine koja obuhvata mere za obezbeđivanje i sprovođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na teritoriji AP Vojvodine;

2) donosi posebne programe zdravstvene zaštite za pojedine kategorije stanovništva, odnosno vrste bolesti koje su specifične za AP Vojvodinu a za koje nije donet poseban program zdravstvene zaštite na republičkom nivou, u​​ skladu sa svojim mogućnostima, i utvrđuje cene pojedinačnih usluga, odnosno programa;

3) osniva zdravstvene ustanove na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada, i to: opštu bolnicu, specijalnu bolnicu, kliniku, institut, klinički centar, zavod za javno zdravlje, zavod za transfuziju krvi i zavod za antirabičnu zaštitu;

4) osniva zavod za javno zdravlje za teritoriju AP Vojvodine koji koordinira i prati stručni rad zavoda za javno zdravlje i drugih zdravstvenih ustanova koje obavljaju higijensko-epidemiološku i socijalno-medicinsku delatnost na teritoriji AP Vojvodine, predlaže dugoročne mere zdravstvene zaštite sa prioritetima i metodološki rukovodi njihovim sprovođenjem na teritoriji AP Vojvodine, predlaže zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Republike Srbije potrebne mere u elementarnim i drugim većim nepogodama i nesrećama i vrši njihovo sprovođenje u saradnji sa drugim ustanovama;

5) osniva zavod za transfuziju krvi za teritoriju AP Vojvodine,​​ koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje transfuziološka delatnost;

6) daje predlog za utvrđivanje Plana mreže zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada za zdravstvene ustanove na teritoriji AP Vojvodine;

7) imenuje i razrešava direktore,​​ zamenike direktora, članove upravnog i nadzornog odbora zdravstvenih ustanova čiji je osnivač;

8) daje saglasnost na statute zdravstvenih ustanova čiji je osnivač;

9) utvrđuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač;

10) utvrđuje nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatne prakse koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine za​​ vreme epidemija i otklanjanje posledica prouzrokovanih elementarnim i drugim većim nepogodama i vanrednim prilikama, za epidemije i druge veće nepogode i vanredne prilike na teritoriji AP Vojvodine;

11) daje predlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za utvrđivanje broja pripravnika u zdravstvenim ustanovama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje su zdravstvene ustanove dužne da prime za obavljanje pripravničkog staža na godišnjem nivou;

12) daje mišljenje na Plan razvoja kadra u zdravstvu koji donosi ministar nadležan za poslove zdravlja, za ustanove koje se nalaze na teritoriji AP Vojvodine;

13) daje predlog ministru nadležnom za poslove zdravlja za utvrđivanje referentnih zdravstvenih ustanova za pojedine oblasti zdravstvene delatnosti na teritoriji AP Vojvodine;

14) utvrđuje minimum procesa rada za vreme štrajka zdravstvenih ustanova na teritoriji AP Vojvodine;

15) osniva Zdravstveni savet Vojvodine kao stručno i savetodavno telo koje prati razvoj zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u AP Vojvodini;

16) osniva Etički odbor Vojvodine kao stručno telo.

Zdravstveni savet Vojvodine

Član 48.

Zdravstveni savet Vojvodine predlaže Zdravstvenom savetu Srbije:

1) mere za očuvanje i unapređenje zdravstvenog stanja i jačanje zdravstvenog potencijala stanovništva na teritoriji AP Vojvodine;

2) mere za ravnomerno ostvarivanje zdravstvene zaštite svih građana u AP Vojvodini kao i mere za unapređenje zdravstvene zaštite ugroženih populacija;

3) mere za funkcionisanje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na teritoriji AP Vojvodine zasnovanog na principima ekonomičnosti, održivosti i efikasnosti;

4) mere za unapređenje upisne politike na fakultetima i školama zdravstvene struke na teritoriji AP Vojvodine i sarađuje sa nadležnim organima i drugim stručnim telima na teritoriji AP Vojvodine u predlaganju mera racionalne upisne politike na fakultetima i školama zdravstvene struke;

5) mere u cilju sprovođenja reforme u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;

6) razmatranje i drugih pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja i pruža​​ stručnu pomoć organima, organizacijama i ustanovama na teritoriji AP Vojvodine u realizaciji zadataka koji se odnose na društvenu brigu o zdravlju.

Zdravstveni savet Vojvodine ima devet članova koje bira Skupština AP Vojvodine iz reda istaknutih stručnjaka​​ u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, a koja se odnose na rad Zdravstvenog saveta Vojvodine, na mandat članova Zdravstvenog saveta Vojvodine i sprečavanje sukoba javnog i privatnog interesa, kao i na razrešenje članova Zdravstvenog saveta Vojvodine, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita u delu koji se odnosi na rad Zdravstvenog saveta Srbije, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Sredstva za rad​​ Zdravstvenog saveta Vojvodine obezbeđuju se u budžetu AP Vojvodine.

Etički odbor Vojvodine

Član 49.

Etički odbor Vojvodine:

1) prati primenu načela profesionalne etike zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene delatnosti na teritoriji AP Vojvodine;

2)​​ sarađuje sa Etičkim odborom Srbije u koordinaciji rada etičkih odbora u zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine;

3) po zahtevu Etičkog odbora Srbije prati sprovođenje naučnih istraživanja i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u​​ zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine i o tome podnosi izveštaj Etičkom odboru Srbije;

4) daje mišljenja o spornim pitanjima koja su od značaja za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih ogleda, kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama u AP Vojvodini;

5) prati sprovođenje odluka i daje mišljenje o stručnim pitanjima u vezi sa postupkom uzimanja delova ljudskog tela u medicinske i naučno-nastavne svrhe u zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP​​ Vojvodine, u skladu sa zakonom;

6) prati sprovođenje odluka i daje mišljenje o stručnim pitanjima u vezi sa primenom mera za lečenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutim oplođenjem, u zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom;

7) razmatra i druga pitanja profesionalne etike u sprovođenju zdravstvene zaštite na teritoriji AP Vojvodine.

Etički odbor Vojvodine ima sedam članova koje imenuje i razrešava nadležni organ AP Vojvodine, na predlog pokrajinskog sekretara nadležnog za poslove zdravlja.

Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim zakonom, a koja se odnose na rad Etičkog odbora Vojvodine, na mandat članova Etičkog odbora Vojvodine i sprečavanje sukoba javnog i privatnog interesa, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita u delu koji se odnosi na rad Etičkog odbora Srbije, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Sredstva za rad Etičkog odbora Vojvodine obezbeđuju se u budžetu AP Vojvodine.

Sanitarni nadzor

Član 50.

AP Vojvodina,​​ preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sanitarnog nadzora, vrši poslove sanitarnog nadzora.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Pokrajinski zavod za zdravstveno osiguranje

Član 51.

Pokrajinski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod) kao organizaciona jedinica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove, i to:

1) koordinaciju rada filijala obrazovanih na teritoriji AP Vojvodine, u saradnji sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje;

2) kontrolu rada filijala i namenskog korišćenja sredstava koja Republički zavod za zdravstveno osiguranje prenosi filijalama za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, na teritoriji AP Vojvodine;

3) kontrolu zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, na teritoriji AP Vojvodine;

4) rešava u drugom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja;

5) pruža potrebnu stručnu pomoć osiguranim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštitom njihovih interesa u osiguranju;

6) obezbeđuje uslove za rad lekarskih komisija obrazovanih na teritoriji AP Vojvodine;

7) obezbeđuje informacioni podsistem, kao deo integrisanog informacionog sistema Republike Srbije za oblast zdravstvenog osiguranja;

8) vrši statistička i druga istraživanja u oblasti zdravstvenog osiguranja;

9) ostvaruje saradnju sa nadležnim pokrajinskim​​ organima;

10) druge poslove utvrđene statutom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sedište Pokrajinskog zavoda je u sedištu organa AP Vojvodine.

Pokrajinski zavod ima podračun preko koga se vrši uplata i isplata sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Direktora Pokrajinskog zavoda imenuje Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na predlog nadležnog organa AP Vojvodine.

Direktor Pokrajinskog zavoda učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, bez prava odlučivanja.

Direktor Pokrajinskog zavoda, po sprovedenom javnom konkursu,​​ imenuje direktore filijala koje su obrazovane na teritoriji AP Vojvodine, pod uslovima i na način propisan zakonom za imenovanje direktora filijala van teritorije AP Vojvodine.

Na direktora Pokrajinskog zavoda primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje​​ zdravstveno osiguranje u delu koji se odnosi na sprečavanje sukoba javnog i privatnog interesa.

U Upravnom i Nadzornom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, čine predstavnici​​ osiguranika, moraju biti zastupljeni i predstavnici osiguranika sa teritorije AP Vojvodine.

Član 52.

Danom početka rada, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju AP Vojvodine preuzima na korišćenje pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i prava i obaveze​​ zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Južno-bačkog upravnog okruga.

Danom početka rada, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju AP Vojvodine preuzima i zaposlene u zavodu za javno zdravlje osnovanom za teritoriju Južno-bačkog upravnog okruga.

Socijalna zaštita

Član 53. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom:

1) uređuje, u skladu sa materijalnim mogućnostima, povoljnije uslove za ostvarenje socijalne zaštite ako je prethodno u svom budžetu za​​ to obezbedila sredstva;

2) osniva ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika na teritoriji AP Vojvodine osim ustanova koje osniva lokalna samouprava u skladu sa mrežom ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika koju utvrđuje Republika Srbija;

3)​​ daje saglasnost na promenu delatnosti i na statusne promene ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika čiji je osnivač AP Vojvodina;

4) imenuje upravne i nadzorne odbore, kao i direktore​​ ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika čiji je osnivač AP Vojvodina;

5) osniva Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu;

6) donosi program unapređenja socijalne zaštite u AP Vojvodini.

Član 54.

AP Vojvodina, preko​​ svojih organa, u oblasti socijalne zaštite, u skladu sa zakonom:

1) daje mišljenje na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika koji donosi Republika Srbija, u delu koji se odnosi na mrežu ustanova na teritoriji AP Vojvodine;

2) daje saglasnost na imenovanje direktora centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine;

3) utvrđuje ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika;

4) vrši poslove drugostepenog organa po​​ rešenjima centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine;

5) vrši reviziju rešenja centara za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine o priznatim pravima iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije;

6) vrši nadzor nad radom ustanova i drugih pravnih​​ lica koja obavljaju delatnost socijalne zaštite na teritoriji AP Vojvodine i inspekcijski nadzor.

Poslovi iz stava 1. tač. 4)- 6) ovog člana vrše se kao povereni.

Pravna zaštita porodice i starateljstvo

Član 55.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti​​ pravne zaštite porodice i starateljstva, u skladu sa zakonom:

1) rešava po žalbi protiv rešenja organa starateljstva na teritoriji AP Vojvodine;

2) vrši nadzor nad radom organa starateljstva i nadzor nad stručnim radom organa starateljstva na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Društvena briga o deci

Član 56.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast finansijske podrške porodici sa decom:

1) rešava po žalbi protiv rešenja opštinske, odnosno gradske uprave na teritoriji AP Vojvodine;

2) vrši nadzor nad radom organa koji vrše poverene poslove državne uprave u oblasti finansijske podrške porodici sa decom, na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Član 57.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa zakonom, vrši stručni nadzor nad ostvarivanjem socijalnog rada u ustanovama za decu na teritoriji AP Vojvodine.

Posao iz stava 1. ovog člana vrši se kao poveren.

Posebna zaštita majke i deteta

Član 58. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom, utvrđuje i obezbeđuje viši​​ stepen zaštite porodice, prava dece, trudnica, majki tokom porodiljskog odsustva i samohranih roditelja sa decom, u skladu sa Programom demografskog razvoja AP Vojvodine sa merama za njegovo sprovođenje.

Penzijsko osiguranje

Član 59.

Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond), kao organizaciona jedinica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), pored poslova utvrđenih zakonom i​​ Statutom Republičkog fonda, obavlja:

1) pripremu i izradu materijala za pregovore sa inostranim nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja;

2) poslove dijagnostike radi provere medicinske dokumentacije;

3) poslove u vezi sa stažom osiguranja sa uvećanim trajanjem;

4) poslove u vezi sa obezbeđivanjem društvenog standarda korisnika prava;

5) vrši statistička i druga istraživanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;

6) ostvaruje saradnju sa nadležnim pokrajinskim organom, naročito u pogledu razmene podataka i iskustva, kao i sa savezom udruženja penzionera i savezima sindikata obrazovanim na nivou AP Vojvodine.

Sedište Pokrajinskog fonda je u sedištu organa AP Vojvodine.

Pokrajinski fond, u skladu sa zakonom i Statutom Republičkog fonda, ima podračun preko koga se vrše uplate i isplate sredstava Republičkog fonda na teritoriji AP Vojvodine.

Direktora Pokrajinskog fonda imenuje Upravni odbor Republičkog fonda, na predlog nadležnog organa AP Vojvodine.

Direktor Pokrajinskog fonda učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog fonda, bez prava na odlučivanje.

Direktor Pokrajinskog fonda imenuje direktore filijala Republičkog fonda koje su obrazovane na teritoriji AP Vojvodine.

Boračka i invalidska zaštita

Član 60. ​​ 

- prestao da važi -

 

Zaštita civilnih invalida rata

Član 61. ​​ 

- prestao da važi -

 

15. Javno informisanje na pokrajinskom nivou

Član 62.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti javnog informisanja, u skladu sa zakonom:

1) utvrđuje javni interes građana AP Vojvodine u oblasti javnog​​ informisanja i radiodifuzije;

2) donosi strategiju razvoja u oblasti javnog informisanja na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa republičkom strategijom u oblasti javnog informisanja;

3) obezbeđuje deo sredstava ili druge uslove za rad javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u informisanju na sopstvenom jeziku i negovanju sopstvene kulture i identiteta;

4) uspostavlja saradnju na regionalnom nivou;

5) obezbeđuje deo sredstava ili drugih uslova za nesmetano korišćenje prava lica sa posebnim potrebama u javnom informisanju, a posebno slobodne razmene ideja, informacija i mišljenja;

6) bira članove​​ Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Član 63.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti javnog informisanja, u skladu sa zakonom, vrši nadzor nad sprovođenjem zakona kojim se uređuje oblast javnog informisanja, na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. vrše se kao povereni.

16. Nauka i tehnološki razvoj

Član 64. ​​ 

- prestao da važi -

17. Zapošljavanje

Pokrajinska služba za zapošljavanje

Član 65.

Pokrajinska služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Pokrajinska služba), kao organizaciona jedinica Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), pored poslova utvrđenih zakonom i Statutom Nacionalne službe, obavlja i sledeće poslove:

1) daje saglasnost na opšte akte preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i obezbeđuje sredstva za njihovo finansiranje;

2) obrazuje informacioni podsistem, kao deo jedinstvenog informacionog sistema Republike Srbije u oblasti zapošljavanja;

3) koordinira rad filijala Nacionalne službe na teritoriji AP Vojvodine, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe;

4) daje predlog za realizaciju nacionalnog akcionog plana na teritoriji AP Vojvodine;

5) donosi i sprovodi program pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa opštim aktima Nacionalne službe.

Član 66.

Sedište Pokrajinske službe je u sedištu organa AP Vojvodine.

Pokrajinska služba ima podračun.

Direktora Pokrajinske službe imenuje i razrešava Upravni odbor Nacionalne službe na predlog nadležnog organa AP Vojvodine.

Direktor Pokrajinske službe učestvuje u radu Upravnog odbora Nacionalne službe, bez prava na odlučivanje.

Direktor Pokrajinske službe, po sprovedenom javnom konkursu, predlaže direktoru Nacionalne službe kandidata za izbor direktora filijale obrazovane na​​ teritoriji AP Vojvodine.

Nadležni organ AP Vojvodine predlaže jednog člana Upravnog odbora Nacionalne službe.

18. Privreda i privatizacija

Član 67.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa​​ propisima kojima se uređuje oblast privatizacije, predlaže po jednog člana Tenderske i Aukcijske komisije kada je subjekt privatizacije sa teritorije AP Vojvodine.

19. Rudarstvo i energetika

Energetika

Član 68. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti energetike, u skladu sa zakonom:

1) - 4) -​​ prestale da važe​​ -

5) organizuje polaganje stručnog ispita za proveru stručne osposobljenosti radi obavljanja poslova na održavanju objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa, kao i poslova rukovalaca​​ u tim objektima;

6) obrazuje komisiju za polaganje stručnog ispita iz tačke 5) ovog stava za lica koja su zaposlena kod energetskog subjekta koji ima sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana vrše se kao povereni.

Član 69.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom, vrši poslove elektroenergetske inspekcije, inspekcije opreme pod pritiskom i vrši inspekcijski nadzor u oblasti cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Rudarstvo

Član 70.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti rudarstva, u skladu sa zakonom:

1) obrazuje komisiju i organizuje polaganje stručnog ispita kandidata sa teritorije AP Vojvodine;

2) rešava po zahtevima za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i izvođenje rudarskih radova;

3) zaključuje ugovore sa preduzećima kojima je izdato odobrenje iz tačke 2) ovog stava;

4) rešava po zahtevima za izdavanje odobrenja za upotrebu rudarskih objekata i puštanje objekata u probni rad;

5) obrazuje komisiju za ispitivanje razloga i posledica trajnog obustavljanja eksploatacije;

6) vrši poslove inspekcijskog nadzora na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Geološka istraživanja

Član 71.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti geoloških istraživanja, u skladu sa zakonom:

1) obrazuje komisiju i organizuje polaganje stručnog ispita kandidata sa teritorije AP Vojvodine;

2) rešava po zahtevima za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja;

3) vodi evidenciju o istražnim prostorima i katastar odobrenih istražnih prostora;

4) finansira osnovna geološka istraživanja na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa godišnjim programom osnovnih geoloških istraživanja koje donosi Vlada;

5) ugovorom sa korisnikom podataka utvrđuje način i rokove plaćanja naknade za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja;

7) izrađuje bilans rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda na teritoriji AP Vojvodine;

8) obrazuje komisiju za utvrđivanje i overu razvrstanih rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda;

9) obavlja inspekcijski nadzor u oblasti geoloških istraživanja na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Oprema pod pritiskom

Član 72.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom, vrši inspekcijski nadzor nad energetskim​​ objektima za: transport nafte i derivata nafte, transport i distribuciju prirodnog gasa, proizvodnju i distribuciju toplotne energije, proizvodnju i preradu nafte i gasa, kao i nad drugim objektima koji imaju opremu pod pritiskom kad je to utvrđeno drugim​​ zakonom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

20. Lokalna samouprava

Član 73. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti lokalne samouprave, u skladu sa zakonom:

1) i 2) -​​ prestale da važe​​ -

3) daje prethodnu saglasnost skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Poslovi iz stava 1. tačka 3) ovog člana vrše se kao povereni.

21. Nadležnosti u drugim oblastima

Član 74. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom:

1) stara se o ostvarivanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, te utvrđuje dodatna prava u ovoj oblasti;

2) ostvaruje saradnju s crkvama i verskim zajednicama na teritoriji AP Vojvodine i pomaže njihove delatnosti koje vrše u javnom interesu;

3) - 5) -​​ prestale da važe​​ -

6) stara se o obezbeđivanju informacija od javnog značaja;

7) obezbeđuje javnost rada pokrajinskih organa uprave i organizacija čiji je osnivač AP Vojvodina.

Član 75.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti planiranja i sprovođenja projekata Nacionalnog investicionog plana (u daljem tekstu: NIP) za teritoriju AP​​ Vojvodine:

1) inicira, koordinira i sprovodi projekte NIP-a za teritoriju AP Vojvodine;

2) sarađuje se nadležnim ministarstvom u razmatranju i​​ ocenjivanju prijava projekata za teritoriju AP Vojvodine;

3) sačinjava predlog liste projekata za teritoriju AP Vojvodine;

4) osniva i vodi elektronsku i dokumentacionu bazu podataka u koju se unose podaci o projektima za teritoriju AP Vojvodine;

5) prati​​ dinamiku trošenja po pojedinačnim projektima i o tome jednom u tri meseca izveštava Vladu.

Službena upotreba jezika i pisama

Član 76. ​​ 

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisama, vrši inspekcijski nadzor.

Posao iz stava 2. ovog člana vrši se kao poveren.

Pravosudni ispit

Član 77.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom koji uređuje polaganje pravosudnog ispita, za lica koja imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine obrazuje Ispitni odbor i organizuje polaganje pravosudnog ispita.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Državni stručni ispit

Član 78.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa propisima koji uređuju polaganje državnog stručnog ispita za rad u​​ organima državne uprave, za zaposlene na teritoriji AP Vojvodine obrazuje ispitne komisije i organizuje polaganje državnog stručnog ispita.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Stalni sudski tumači

Član 79.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa propisima o stalnim sudskim tumačima:

1) postavlja i razrešava stalne sudske tumače za područje sudova na teritoriji AP Vojvodine;

2) vodi registar stalnih sudskih tumača za teritoriju AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao​​ povereni.

Eksproprijacija

Član 80.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast eksproprijacije:

1) rešava po žalbama protiv rešenja gradske, odnosno opštinske uprave na teritoriji AP Vojvodine donetih po predlogu za eksproprijaciju;

2) rešava o predlogu za dozvolu vršenja pripremnih radnji u postupku eksproprijacije na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Zaštita prava intelektualne svojine

Član 81.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite prava intelektualne svojine i autorskih i srodnih prava vrši inspekcijski nadzor u oblasti zaštite autorskih i srodnih prava na teritoriji AP Vojvodine.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti intelektualne svojine, preduzima mere protiv piraterije, u skladu sa zakonom.

Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povereni.

Upotreba naziva AP Vojvodine

Član 82.

AP Vojvodina, u skladu sa zakonom, uređuje upotrebu naziva​​ AP Vojvodine u nazivu udruženja.

Prekršaji

Član 83.

AP Vojvodina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast prekršaja, propisuje prekršaje i prekršajne kazne za povrede propisa koje donosi u okviru svoje nadležnosti.

Robne rezerve

Član 84.

AP Vojvodina, preko svojih organa, obrazuje robne rezerve AP Vojvodine.

III. NADZOR NAD OBAVLjANjEM POVERENIH POSLOVA

Član 85.

Nadzor nad radom pokrajinskih organa uprave u vršenju poverenih poslova utvrđenih ovim zakonom obavljaju organi državne uprave iz čijeg su delokruga poslovi koji su povereni.

Član 86.

Kad AP Vojvodina poveri jedinicama lokalne samouprave pojedine poslove iz svoje nadležnosti, nadzor nad obavljanjem poverenih poslova organi AP Vojvodine vrše shodnom primenom odredaba Zakona o državnoj upravi o ovlašćenjima nadzornog organa.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87.

Organi AP Vojvodine preuzeće zaposlene koji su poslove određene kao nadležnosti AP Vojvodine obavljali u područnim jedinicama ministarstava na teritoriji AP Vojvodine, kao i odgovarajuću opremu, predmete i arhivu.

Član 88.

Nadležni republički organi dužni su da preduzmu sve neophodne mere, uključujući i obezbeđivanje neophodnih finansijskih sredstava, radi preuzimanja novih nadležnosti AP Vojvodine, utvrđenih ovim zakonom, najkasnije do početka primene ovog zakona.

Član 89.

AP Vojvodina će u odluci o budžetu za 2009. godinu u posebnoj odredbi iskazati sredstva koja su iz budžeta Republike Srbije preneta do stupanja na snagu ovog zakona za one nadležnosti koje ovim zakonom preuzima AP Vojvodina.

Član 90.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine ("Službeni glasnik RS", br. 6/02, 101/07 - dr. zakon i 51/09 - dr. zakon).

Član 91.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1.​​ januara 2010. godine, osim odredaba člana 8, člana 10. tačka 14) i čl. 26, 88. i 89. ovog zakona, koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.