Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine​​ privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja​​ licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 57/2020 od 16.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica​​ i preduzetnika za 2019. godinu, rokova za podnošenje prijava za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti, kao i rokova važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, propisanih odredbama člana 364. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19), odredbama Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15, 108/16 i 9/20), odredbama Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 51/09, 31/11 i 115/14), odredbama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS”, broj 73/19), odredbama člana 33. st. 1, 3. i 4. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18), člana 7. Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 73/19), člana 63. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13,​​ 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), člana 93. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11,​​ 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 69/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19) i člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti​​ („Službeni glasnik RS”, br. 108/16 i 113/17 – dr. zakon), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa​​ javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 4.

Rokovi iz Zakona o računovodstvu pomeraju se prema sledećem kalendaru:

1) rok iz člana 33. stav 1. pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;

2) rok iz člana 33. stav 3. pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja;

3) rok iz člana 33. stav 4. pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe​​ za vreme vanrednog stanja.

Rok iz stava 1. tačka 1) ovog člana shodno se primenjuje na pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, pod uslovom da rok za dostavljanje finansijskih izveštaja tih pravnih lica ističe za vreme vanrednog stanja.

Rokovi za podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica i poreza na prihod od samostalne delatnosti pomeraju se prema sledećem kalendaru:

1) obveznici poreza na dobit pravnih lica podnose prijavu za porez na dobit pravnih lica u roku iz stava 1. tačka 1) ovog člana za one obveznike poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period jednak kalendarskoj godini, odnosno iz stava 2. ovog člana za obveznike poreza na dobit pravnih lica kojima je poreski period različit od kalendarske godine;

2) obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti koji vode poslovne knjige u skladu sa članom 43. st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak građana podnose poresku prijavu i poreski bilans u roku iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Član 5.

Rokovi iz​​ člana 7. Zakona o reviziji koji ističu za vreme vanrednog stanja smatraće se isteklim po isteku 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Do dana isteka roka od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja iz stava 1. ovog člana sve izdate licence za obavljanje revizije nastavljaju da važe.

Član 6.

Rokovi iz člana 11. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji ističu za vreme vanrednog stanja i 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, smatraće se isteklim po isteku 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-3213/2020-1

U Beogradu, 16. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Predsednik Vlade,

Ana Brnabić, s.r.