U “Službenom glasniku RS“, br. 157/2020 od 28.12.2020. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja projekta Ruma–Šabac–Loznica

Klikom na link u nastavku možete preuzeti njihove tekstove:

„Sl. glasnik RS“, br. 157/2020