Произвођачи акцизних производа (деривата нафте, биогорива и биотечности, дуванских прерађевина и алкохолних пића), дужни су да поднесу надлежном пореском органу тромесечни обрачун акцизе за четврти квартал 2014. године. Овај обрачун за последњи квартал 2014. године саставља се кумулативно за период јануар – децембар 2014. године и доставља се надлежном пореском органу до 20. јануара 2015. године.

Обрачун акцизе обавља се на основу следећих прописа:

1) члана 24. Закона о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – усклађени дин. изн., 43/2012 – одлука, 76/2012 – одлука, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013 и 68/2014, у даљем тексту: Закон), и

2) члана 16. Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл. гласник РС“, бр. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 – испр. и 56/2013, у даљем тексту: Правилник).

Састављање тромесечног обрачуна акцизе обавља се на основу књиговодствених и других евиденција о свим произведеним количинама акцизних производа у овом обрачунском периоду, а приказује се кумулативно за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године. Обрачун акцизе за период јануар – децембар 2014. године, обвезници акцизе исказују на следећим обрасцима:

1) Образац ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачуну акцизе за период од 1. 1. до 31. 12. 2014. године;

2) Прилог 4 – који се саставља за период од 1. јануара до 31. децембра 2014. године, а који се попуњава на следећи начин:

– у колону 3 уноси се износ обрачунате аконтације акцизе (без камате) за период од 1. до 15. октобра 2014. године која доспева за плаћање до 31. октобра 2014. године;

– у колону 4 уноси се износ обрачунате аконтације акцизе (без камате) за период од 16. до 31. октобра 2014. године која доспева за плаћање 15. новембра 2014. године;

– у колону 5 уноси се износ обрачунате аконтације акцизе (без камате) за период од 1. до 15. новембра 2014. године која доспева за плаћање до 30. новембра 2014. године;

– у колону 6 уноси се износ обрачунате аконтације акцизе (без камате) за период од 16. до 30. новембра 2014. године која доспева за плаћање до 15. децембра 2014. године;

– у колону 7 уноси се износ обрачунате аконтације акцизе (без камате) за период од 1. до 15. децембра 2014. године која доспева за плаћање до 31. децембра 2014. године;

– у колону 8 уноси се износ обрачунате аконтације акцизе (без камате) за период од 16. до 31. децембра 2014. године која доспева за плаћање до 15. јануара 2015. године;

– у колону 9 уноси се разлика износа исказаног у колони 3 Обрасца ПП ОАК за период 1. 1. до 31. 12. 2014. године која доспева за плаћање до 20. јануара 2015. године.

3) Образац СНА – Службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе,

4) Образац ЛНА – Службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа, и

5) преглед потврда о ослобођењу од плаћања акцизе по основу међународног уговора.

Обрасци СНА и ЛНА достављају се у складу с Правилником о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009 и 56/2013).

Ове обрасце доставља обвезник акцизе – произвођач акцизних производа који је у обрачунском периоду извршио продају акцизних производа за службене и личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава и за службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговорима.

Тромесечни обрачун акцизе не саставља увозник акцизних производа, с обзиром на то да акцизу при увозу акцизних производа обрачунава надлежни царински орган. Обрачунату акцизу при увозу обвезник је дужан да плати у роковима и на начин предвиђеним за плаћање увозних дажбина. Према томе, при увозу акцизних производа обрачун акцизе који врши царински орган је коначан и не укључује се у тромесечни обрачун акцизе.

Преглед износа акцизе

Обвезници акцизе који су ставили у промет акцизне производе у периоду од 1. октобра до 31. децембра 2014. године, у складу са чл. 21. и 21б Закона, дужни су да за обрачун акцизе примене следеће износе: 

ВРСТА АКЦИЗНОГ ПРОИЗВОДА

ПЕРИОД ПРИМЕНЕ

1. 10.–31. 12. 2014.

износ/стопа акцизе

ДЕРИВАТИ НАФТЕ:

 

– оловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00)

55,00 дин/лит.

– безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11

50,00 дин/лит.

– гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00).

46,00 дин/лит.

– керозин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 21 00 и 2710 19 25 00)

62,00 дин/кг

– течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 2711 19 00 00)

35,00 дин/кг

– остали деривати нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99).

62,00 дин/кг

адитиви, односно екстендери који су као такви декларисани за додавање у погонска горива, и то за:

1) гасна уља

– за нискотемпературне карактеристике (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3811 90 00 00)

– за мазивост са антистатиком (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3811 90 00 00)

– боја с маркером (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3204 19 00 00)

2) керозин:

– антистатик (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3811 90 00 00)

– антиоксиданс (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3811 90 00 00)

3) течни нафтни гас

– одорант – етил меркаптан (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2930 90 99 90)

– антикорозивни (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3403 99 00 00)

– за спречавање смрзавања воде у резервоарима – метанол (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2905 11 00 00)

у висини акцизе која се плаћа на деривате нафте у које се додају

БИОГОРИВА И БИОТЕЧНОСТИ

47,01 дин/лит.

АЛКОХОЛНА ПИЋА:

 

– ракије од воћа, грожђа, специјалне ракије

119,85 дин/лит.

– ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина

304,06 дин/лит.

– жестока алкохолна пића и ликери

194,88 дин/лит.

– нискоалкохолна пића

20,01 дин/лит.

– пиво

22,66 дин/лит.

ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ:

 

– Цигарете

50,08 дин/пак. +
33% на МПЦ

– Цигаре и цигарилоси

21,53 дин/ком.

– Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут)

39% на МПЦ

МИНИМАЛНА АКЦИЗА НА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ

 

– минимална акциза на цигарете

117,29 дин/пак.

– минимална акциза за резани дуван

3.518,70 дин/кг

– минимална акциза за дуван за лулу

4.461,78 дин/кг

– минимална акциза за дуван за жвакање

4.395,11 дин/кг

– минимална акциза за бурмут

5.800 дин/кг

КАФА:

 

– непржена кафа

81,76 дин/кг

– пржена кафа

102,20 дин/кг

– љуспице и опне од кафе

112,42 дин/кг

– екстракти, есенције и концентрати од кафе

153,30 дин/кг

– замене кафе које садрже кафу, мешавине екстраката, есенција и концентрата од кафе с прженом цикоријом и осталим прженим заменама кафе или екстрактима, есенцијама и концентратима тих производа, препарати на бази екстракта, есенција и концентрата од кафе или на бази кафе и препарати који садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе, напици и безалкохолна пића што садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифног броја ЦТ 2202

306,60 дин/кг. за један килограм нето масе кафе садржане у готовом производу

Састављање посебног тромесечног обрачуна акцизе за период октобар–децембар 2014. године (Образац ПП ТОА)

У члану 16а. Правилника је прописана обавеза састављања тромесечног обрачуна акцизе за обвезнике који продају акцизне производе од случаја до случаја. Конкретно, ова обавеза се односи на:

– правно лице које је државни орган овластио за продају заплењених акцизних производа;

– купца акцизних производа одузетих у поступку контроле односно у поступку принудне наплате, ако их продаје државни орган.

Наведени обвезници састављају тромесечни обрачун акцизе на основу књиговодствених и других евиденција тако што сабирају износе акциза из фактура, отпремница, докумената на основу којих је утврђен мањак и других докумената на основу којих је акциза обрачуната у тромесечном периоду за који се саставља обрачун.

Обрачунати износ акцизе, распоређен по уплатним рачунима, обвезник акцизе уноси у Образац ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе за период од 1. октобра до 31. децембра 2014. Овај образац одштампан је уз Правилник и чини његов саставни део.

Уз Образац ПП ТОА достављају се и фотокопије налога о уплати аконтација акцизе у тромесечном периоду за који се саставља обрачун.

За тромесечни период октобар–децембар 2014. године саставља се обрачун на Обрасцу ПП ТОА и доставља Пореској управи у року од 20 дана од истека тромесечја, тј. до 20. јануара 2014. године, само под условом да су наведени обвезници у овом тромесечју били обавезни да обрачунавају акцизе.