Proizvođači akciznih proizvoda (derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, duvanskih prerađevina i alkoholnih pića), dužni su da podnesu nadležnom poreskom organu tromesečni obračun akcize za četvrti kvartal 2014. godine. Ovaj obračun za poslednji kvartal 2014. godine sastavlja se kumulativno za period januar – decembar 2014. godine i dostavlja se nadležnom poreskom organu do 20. januara 2015. godine.

Obračun akcize obavlja se na osnovu sledećih propisa:

1) člana 24. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013 i 68/2014, u daljem tekstu: Zakon), i

2) člana 16. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. glasnik RS“, br. 3/2005, 54/2005, 36/2007, 63/2007, 53/2009, 63/2012, 95/2012, 96/2012 – ispr. i 56/2013, u daljem tekstu: Pravilnik).

Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize obavlja se na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija o svim proizvedenim količinama akciznih proizvoda u ovom obračunskom periodu, a prikazuje se kumulativno za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine. Obračun akcize za period januar – decembar 2014. godine, obveznici akcize iskazuju na sledećim obrascima:

1) Obrazac PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom – godišnjem obračunu akcize za period od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine;

2) Prilog 4 – koji se sastavlja za period od 1. januara do 31. decembra 2014. godine, a koji se popunjava na sledeći način:

– u kolonu 3 unosi se iznos obračunate akontacije akcize (bez kamate) za period od 1. do 15. oktobra 2014. godine koja dospeva za plaćanje do 31. oktobra 2014. godine;

– u kolonu 4 unosi se iznos obračunate akontacije akcize (bez kamate) za period od 16. do 31. oktobra 2014. godine koja dospeva za plaćanje 15. novembra 2014. godine;

– u kolonu 5 unosi se iznos obračunate akontacije akcize (bez kamate) za period od 1. do 15. novembra 2014. godine koja dospeva za plaćanje do 30. novembra 2014. godine;

– u kolonu 6 unosi se iznos obračunate akontacije akcize (bez kamate) za period od 16. do 30. novembra 2014. godine koja dospeva za plaćanje do 15. decembra 2014. godine;

– u kolonu 7 unosi se iznos obračunate akontacije akcize (bez kamate) za period od 1. do 15. decembra 2014. godine koja dospeva za plaćanje do 31. decembra 2014. godine;

– u kolonu 8 unosi se iznos obračunate akontacije akcize (bez kamate) za period od 16. do 31. decembra 2014. godine koja dospeva za plaćanje do 15. januara 2015. godine;

– u kolonu 9 unosi se razlika iznosa iskazanog u koloni 3 Obrasca PP OAK za period 1. 1. do 31. 12. 2014. godine koja dospeva za plaćanje do 20. januara 2015. godine.

3) Obrazac SNA – Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize,

4) Obrazac LNA – Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda, i

5) pregled potvrda o oslobođenju od plaćanja akcize po osnovu međunarodnog ugovora.

Obrasci SNA i LNA dostavljaju se u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 56/2013).

Ove obrasce dostavlja obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda koji je u obračunskom periodu izvršio prodaju akciznih proizvoda za službene i lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i za službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima.

Tromesečni obračun akcize ne sastavlja uvoznik akciznih proizvoda, s obzirom na to da akcizu pri uvozu akciznih proizvoda obračunava nadležni carinski organ. Obračunatu akcizu pri uvozu obveznik je dužan da plati u rokovima i na način predviđenim za plaćanje uvoznih dažbina. Prema tome, pri uvozu akciznih proizvoda obračun akcize koji vrši carinski organ je konačan i ne uključuje se u tromesečni obračun akcize.

Pregled iznosa akcize

Obveznici akcize koji su stavili u promet akcizne proizvode u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2014. godine, u skladu sa čl. 21. i 21b Zakona, dužni su da za obračun akcize primene sledeće iznose: 

VRSTA AKCIZNOG PROIZVODA

PERIOD PRIMENE

1. 10.–31. 12. 2014.

iznos/stopa akcize

DERIVATI NAFTE:

 

– olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 51 00 i 2710 12 59 00)

55,00 din/lit.

– bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11

50,00 din/lit.

– gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00).

46,00 din/lit.

– kerozin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00)

62,00 din/kg

– tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00)

35,00 din/kg

– ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99).

62,00 din/kg

aditivi, odnosno ekstenderi koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva, i to za:

1) gasna ulja

– za niskotemperaturne karakteristike (tarifne oznake nomenklature CT 3811 90 00 00)

– za mazivost sa antistatikom (tarifne oznake nomenklature CT 3811 90 00 00)

– boja s markerom (tarifne oznake nomenklature CT 3204 19 00 00)

2) kerozin:

– antistatik (tarifne oznake nomenklature CT 3811 90 00 00)

– antioksidans (tarifne oznake nomenklature CT 3811 90 00 00)

3) tečni naftni gas

– odorant – etil merkaptan (tarifne oznake nomenklature CT 2930 90 99 90)

– antikorozivni (tarifne oznake nomenklature CT 3403 99 00 00)

– za sprečavanje smrzavanja vode u rezervoarima – metanol (tarifne oznake nomenklature CT 2905 11 00 00)

u visini akcize koja se plaća na derivate nafte u koje se dodaju

BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI

47,01 din/lit.

ALKOHOLNA PIĆA:

 

– rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

119,85 din/lit.

– rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

304,06 din/lit.

– žestoka alkoholna pića i likeri

194,88 din/lit.

– niskoalkoholna pića

20,01 din/lit.

– pivo

22,66 din/lit.

DUVANSKE PRERAĐEVINE:

 

– Cigarete

50,08 din/pak. +
33% na MPC

– Cigare i cigarilosi

21,53 din/kom.

– Duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut)

39% na MPC

MINIMALNA AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE

 

– minimalna akciza na cigarete

117,29 din/pak.

– minimalna akciza za rezani duvan

3.518,70 din/kg

– minimalna akciza za duvan za lulu

4.461,78 din/kg

– minimalna akciza za duvan za žvakanje

4.395,11 din/kg

– minimalna akciza za burmut

5.800 din/kg

KAFA:

 

– nepržena kafa

81,76 din/kg

– pržena kafa

102,20 din/kg

– ljuspice i opne od kafe

112,42 din/kg

– ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe

153,30 din/kg

– zamene kafe koje sadrže kafu, mešavine ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe s prženom cikorijom i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda, preparati na bazi ekstrakta, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe i preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe, napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnog broja CT 2202

306,60 din/kg. za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu

Sastavljanje posebnog tromesečnog obračuna akcize za period oktobar–decembar 2014. godine (Obrazac PP TOA)

U članu 16a. Pravilnika je propisana obaveza sastavljanja tromesečnog obračuna akcize za obveznike koji prodaju akcizne proizvode od slučaja do slučaja. Konkretno, ova obaveza se odnosi na:

– pravno lice koje je državni organ ovlastio za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda;

– kupca akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole odnosno u postupku prinudne naplate, ako ih prodaje državni organ.

Navedeni obveznici sastavljaju tromesečni obračun akcize na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija tako što sabiraju iznose akciza iz faktura, otpremnica, dokumenata na osnovu kojih je utvrđen manjak i drugih dokumenata na osnovu kojih je akciza obračunata u tromesečnom periodu za koji se sastavlja obračun.

Obračunati iznos akcize, raspoređen po uplatnim računima, obveznik akcize unosi u Obrazac PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize za period od 1. oktobra do 31. decembra 2014. Ovaj obrazac odštampan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obrazac PP TOA dostavljaju se i fotokopije naloga o uplati akontacija akcize u tromesečnom periodu za koji se sastavlja obračun.

Za tromesečni period oktobar–decembar 2014. godine sastavlja se obračun na Obrascu PP TOA i dostavlja Poreskoj upravi u roku od 20 dana od isteka tromesečja, tj. do 20. januara 2014. godine, samo pod uslovom da su navedeni obveznici u ovom tromesečju bili obavezni da obračunavaju akcize.