Povodom učestalih obraćanja Komisiji za hartije od vrednosti s pitanjima koja se odnose na krajnji rok za dostavljanje godišnjih izveštaja javnih društava, Agencija za privredne registre (dalje: Agencija) na svom sajtu napomenula je da je članom 50. Zakona o tržištu kapitala propisano da je javno društvo dužno da najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, sastavi godišnji izveštaj, objavi ga javnosti i dostavi Komisiji za hartije od vrednosti i regulisanom tržištu, odnosno MTP na kome su hartije od vrednosti tog društva uključene.

Sastavni deo godišnjeg izveštaja čine i finansijski izveštaji, pojedinačni i konsolidovani (ukoliko je to društvo obavezno da ih sačinjava) sa izveštajem revizora.

Agencija je takođe skrenula pažnju da ne postoji neusaglašenost između Zakona o tržištu kapitala i novog Zakona o reviziji, odnosno Zakona o računovodstvu. Navedenim zakonima izričito je propisano da su  pravna lica dužna da dostave redovne finansijske izveštaje sa izveštajem revizora Agenciji za privredne registre najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno. Zakonom o tržištu kapitala, međutim, jeste posebno uređena obaveza javnih društava (koja se u smislu odredbi Zakona o reviziji smatraju društvima od javnog interesa) da finansijske izveštaje  kao sastavne delove godišnjeg izveštaja, zajedno sa izveštajem revizora, objave javnosti i dostave Komisiji za hartije od vrednosti i  regulisanom tržištu, odnosno MTP na kome su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje, najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

 

Dostavljanje izveštaja javnih društava

 

U Zakonu o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 – u daljem tekstu: Zakon) utvrđen je 30. april kao krajnji rok do koga javna društva podnose Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) i berzi svoj celovit godišnji izveštaj o poslovanju. Pored Zakona, sadržaj ovog godišnjeg izveštaja propisan je i:

– Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS“ broj 14/2012, u daljem tekstu: Pravilnik), i

– Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana s njima dostavljaju informacije Komisiji (koje je objavljeno na sajtu Komisije za hartije od vrednosti, u daljem tekstu: Uputstvo)

Da podsetimo, prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 43. Zakona, javno društvo je izdavalac koji ispunjava bar jedan od sledećih uslova:

– uspešno je izvršio javnu ponudu hartija od vrednosti, u skladu s prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija;

– čije su hartije od vrednosti uključene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno na multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) u Republici Srbiji.

 

Sadržaj godišnjeg izveštaja javnog društva

 

U skladu sa Zakonom, javna društva su dužna da pored predaje godišnjeg finansijskog izveštaja Agenciji za privredne registre, predaju godišnji finansijski izveštaj, izveštaj o reviziji, godišnji izveštaj o poslovanju i druge izveštaje i dokumentaciju Komisiji.

Konkretno, prema osnovnom rešenju iz člana 50. stav 1. Zakona, javno društvo je dužno da sastavi godišnji izveštaj, objavi javnosti i dostavi ga Komisiji, a regulisanom tržištu, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) dostavlja ovaj izveštaj ukoliko su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje, i to najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, kao i da obezbedi da godišnji finansijski izveštaj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Dakle, rok za dostavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu je četiri meseca od dana završetka poslovne godine, odnosno do 30. aprila 2015. godine.

Godišnji izveštaj u skladu sa Zakonom sadrži:

1) godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora;

U skladu sa članom 3. Pravilnika, godišnji izveštaj javnog društva koji se predaje Komisiji sadrži:

– Finansijske izveštaje i to: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje;

– Izveštaj o reviziji, u celini;

– Izveštaj o poslovanju društva;

– Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja;

– Odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja;

– Odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka.

2) godišnji izveštaj o poslovanju društva koji obavezno sadrži;

– verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu stanja imovine društva;

– opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo;

– sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema;

– sve značajnije poslove s povezanim licima;

– aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja.

3) izjavu lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja koja treba da sadrži

– ime/na, radno mesto i dužnosti u javnom društvu,

– izjavu da su, prema njihovom najboljem saznanju, godišnji finansijski izveštaj sastavljen uz primenu odgovarajućih Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i da daje istinite i objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima, tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva, uključujući i njegova društva koja su uključena u konsolidovane izveštaje.

Ako je društvo u međuvremenu od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja steklo sopstvene akcije, u godišnjem izveštaju navode se razlozi sticanja, broj i nominalna vrednost sopstvenih akcija, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, imena lica od kojih su akcije stečene, označenje iznosa koji je društvo isplatilo po osnovu tog sticanja, odnosno naznaku da su stečene bez naknade, kao i ukupan broj sopstvenih akcija koje društvo poseduje.

Finansijski izveštaj javnog društva sastavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija. Izveštaj o reviziji koje je potpisalo lice odgovorno za reviziju finansijskih izveštaja u celini se obelodanjuje javnosti zajedno s godišnjim finansijskim izveštajem.

Propisan je i jedan izuzetak od navedenih obaveza, a naime ne moraju da dostavljaju finansijske izveštaje Komisiji i Beogradskoj berzi, niti da ih objavljuju na svojoj internet strani javna društva koja isključivo izdaju dužničke hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP, čija je vrednost po jedinici najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Usvajanje godišnjeg izveštaja

 

Sve navedene aktivnosti – počev od sastavljanja finansijskih izveštaja i izveštaja o reviziji, do održavanja sednice skupštine i usvajanja godišnjeg izveštaja – treba završiti do 30. aprila 2015. godine. U vezi sa ispunjavanjem ovog roka, i posledica njegovog propuštanja, javna društva treba da imaju u vidu bitnu regulativu člana 51. Zakona. Prema tim odredbama, ukoliko nadležni organ javnog društva ne usvoji godišnji izveštaj najkasnije do 30. aprila 2015. godine, javno društvo treba da uradi sledeće:

1) da obavezno objavi godišnji izveštaj javnosti u navedenom roku, odnosno do 30. 4. 2015, godine, uz obaveznu napomenu da godišnji izveštaj nije usvojio nadležni organ društva;

2) u roku od sedam dana od dana usvajanja posle zakonskog roka, objavi javnosti da je godišnji izveštaj usvojen od strane nadležnog organa društva, i da ga objavi ako se razlikuje od prethodno objavljenog;

3) da objavi u celini i odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjeg izveštaja, odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka, ako ove odluke nisu sastavni deo godišnjeg izveštaja.

 

Odredbe Pravilnika o godišnjem izveštaju

 

Odredbe Pravilnika bliže preciziraju delove godišnjeg izveštavanja javnih društava, poštujući osnovnu regulativu koju je uspostavio Zakona. Konkretno, u skladu sa članom 3. Pravilnika, godišnji izveštaj javnog društva, sadrži:

1. Finansijske izveštaje: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje;

2. Izveštaj o reviziji, u celini;

3. Izveštaj o poslovanju društva;

4. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja;

5. Odluku nadležnog organa o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja;

6. Odluku o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka.

Javno društvo je dužno da obezbedi da objavljeni godišnji izveštaj bude dostupan najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Javno društvo je dužno da godišnji izveštaj objavi kao celovit dokument u PDF formatu i istovremeno ga dostavi Komisiji, na način predviđen posebnim uputstvom.

 

Način dostavljanja finansijskih izveštaja

 

Prema odredbama Uputstva, celovit godišnji izveštaj javnog društva dostavlja se Komisiji u papirnom i elektronskom obliku  (na CD). Informacije koje se dostavljaju u elektronskom obliku moraju biti dostavljene u PDF formatu.

Izuzetno, javno društvo je dužno da prilikom dostavljanja godišnjeg izveštaja, Komisiji dostavi dva odvojena dokumenta:

1. kao jedan celovit dokument – godišnji izveštaj u PDF formatu;

2. dodatno, kao zaseban dokument, godišnje finansijske izveštaje u XLS formatu, i to bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu. 

Obrasci finansijskih izveštaja koji se dostavljaju u XLS formatu dostupni su na internet stranici Komisije.

Prilikom dostavljanja godišnjeg izveštaja, javno društvo je dužno da navede opšte podatke potrebne radi njegove identifikacije, a najmanje:

– Poslovno ime i oblik organizovanja (Ime i prezime);

– Matični broj (JMBG);

– Vrsta obaveštenja (prema klasifikaciji informacija navedenih u članu 2. Uputstva.

Propisane informacije, dostavljene Komisiji, se objavljuju na internet stranici Komisije.

Adresa Komisije je Omladinskih brigada broj 1, VII sprat, 11070 Novi Beograd.

Pored Komisije, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju i druga dokumentacija iz člana 50. Zakona o tržištu kapitala treba da se dostave i Beogradskoj berzi, kao organizatoru finansijskog tržišta na adresu Omladinskih brigada broj 1, 11070 Novi Beograd.

U skladu sa članom 290. Zakona, novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj izdavalac, javno društvo i ponuđač ako ne dostavi na vreme ili ne objavi finansijske izveštaje u skladu sa odredbama čl. 50. i 51. Zakona.