Поводом учесталих обраћања Комисији за хартије од вредности с питањима која се односе на крајњи рок за достављање годишњих извештаја јавних друштава, Агенција за привредне регистре (даље: Агенција) на свом сајту напоменула је да је чланом 50. Закона о тржишту капитала прописано да је јавно друштво дужно да најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, састави годишњи извештај, објави га јавности и достави Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту, односно МТП на коме су хартије од вредности тог друштва укључене.

Саставни део годишњег извештаја чине и финансијски извештаји, појединачни и консолидовани (уколико је то друштво обавезно да их сачињава) са извештајем ревизора.

Агенција је такође скренула пажњу да не постоји неусаглашеност између Закона о тржишту капитала и новог Закона о ревизији, односно Закона о рачуноводству. Наведеним законима изричито је прописано да су  правна лица дужна да доставе редовне финансијске извештаје са извештајем ревизора Агенцији за привредне регистре најкасније до 30. јуна наредне године, осим ако посебним законом није другачије уређено. Законом о тржишту капитала, међутим, јесте посебно уређена обавеза јавних друштава (која се у смислу одредби Закона о ревизији сматрају друштвима од јавног интереса) да финансијске извештаје  као саставне делове годишњег извештаја, заједно са извештајем ревизора, објаве јавности и доставе Комисији за хартије од вредности и  регулисаном тржишту, односно МТП на коме су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, најкасније до 30. априла текуће године за претходну пословну годину.

 

Достављање извештаја јавних друштава

 

У Закону о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 – у даљем тексту: Закон) утврђен је 30. април као крајњи рок до кога јавна друштва подносе Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) и берзи свој целовит годишњи извештај о пословању. Поред Закона, садржај овог годишњег извештаја прописан је и:

– Правилником о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Службени гласник РС“ број 14/2012, у даљем тексту: Правилник), и

– Упутством о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана с њима достављају информације Комисији (које је објављено на сајту Комисије за хартије од вредности, у даљем тексту: Упутство)

Да подсетимо, према одредби члана 2. став 1. тачка 43. Закона, јавно друштво је издавалац који испуњава бар један од следећих услова:

– успешно је извршио јавну понуду хартија од вредности, у складу с проспектом чије је објављивање одобрила Комисија;

– чије су хартије од вредности укључене у трговање на регулисаном тржишту, односно на мултилатералној трговачкој платформи (МТП) у Републици Србији.

 

Садржај годишњег извештаја јавног друштва

 

У складу са Законом, јавна друштва су дужна да поред предаје годишњег финансијског извештаја Агенцији за привредне регистре, предају годишњи финансијски извештај, извештај о ревизији, годишњи извештај о пословању и друге извештаје и документацију Комисији.

Конкретно, према основном решењу из члана 50. став 1. Закона, јавно друштво је дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији, а регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи (у даљем тексту: МТП) доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања.

Дакле, рок за достављање годишњег финансијског извештаја за 2014. годину је четири месеца од дана завршетка пословне године, односно до 30. априла 2015. године.

Годишњи извештај у складу са Законом садржи:

1) годишњи финансијски извештај са извештајем ревизора;

У складу са чланом 3. Правилника, годишњи извештај јавног друштва који се предаје Комисији садржи:

– Финансијске извештаје и то: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје;

– Извештај о ревизији, у целини;

– Извештај о пословању друштва;

– Изјаву лица одговорних за састављање извештаја;

– Одлуку надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја;

– Одлуку о расподели добити или покрићу губитка.

2) годишњи извештај о пословању друштва који обавезно садржи;

– веродостојан приказ развоја и резултата пословања друштва, а нарочито финансијско стање у коме се оно налази, као и податке важне за процену стања имовине друштва;

– опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду, промена у пословним политикама друштва, као и главних ризика и претњи којима је пословање друштва изложено;

– све важније пословне догађаје који су наступили након протека пословне године за коју се извештај припрема;

– све значајније послове с повезаним лицима;

– активности друштва на пољу истраживања и развоја.

3) изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја која треба да садржи

– име/на, радно место и дужности у јавном друштву,

– изјаву да су, према њиховом најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај састављен уз примену одговарајућих Међународних стандарда финансијског извештавања и да даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу јавног друштва, укључујући и његова друштва која су укључена у консолидоване извештаје.

Ако је друштво у међувремену од сачињавања претходног годишњег извештаја стекло сопствене акције, у годишњем извештају наводе се разлози стицања, број и номинална вредност сопствених акција, односно рачуноводствена вредност код акција без номиналне вредности, имена лица од којих су акције стечене, означење износа који је друштво исплатило по основу тог стицања, односно назнаку да су стечене без накнаде, као и укупан број сопствених акција које друштво поседује.

Финансијски извештај јавног друштва саставља се у складу са законом којим се уређују рачуноводство и ревизија. Извештај о ревизији које је потписало лице одговорно за ревизију финансијских извештаја у целини се обелодањује јавности заједно с годишњим финансијским извештајем.

Прописан је и један изузетак од наведених обавеза, а наиме не морају да достављају финансијске извештаје Комисији и Београдској берзи, нити да их објављују на својој интернет страни јавна друштва која искључиво издају дужничке хартије од вредности којима се тргује на регулисаном тржишту, односно МТП, чија је вредност по јединици најмање 50.000 евра у динарској противвредности.

 

Усвајање годишњег извештаја

 

Све наведене активности – почев од састављања финансијских извештаја и извештаја о ревизији, до одржавања седнице скупштине и усвајања годишњег извештаја – треба завршити до 30. априла 2015. године. У вези са испуњавањем овог рока, и последица његовог пропуштања, јавна друштва треба да имају у виду битну регулативу члана 51. Закона. Према тим одредбама, уколико надлежни орган јавног друштва не усвоји годишњи извештај најкасније до 30. априла 2015. године, јавно друштво треба да уради следеће:

1) да обавезно објави годишњи извештај јавности у наведеном року, односно до 30. 4. 2015, године, уз обавезну напомену да годишњи извештај није усвојио надлежни орган друштва;

2) у року од седам дана од дана усвајања после законског рока, објави јавности да је годишњи извештај усвојен од стране надлежног органа друштва, и да га објави ако се разликује од претходно објављеног;

3) да објави у целини и одлуку надлежног органа о усвајању годишњег извештаја, одлуку о расподели добити или покрићу губитка, ако ове одлуке нису саставни део годишњег извештаја.

 

Одредбе Правилника о годишњем извештају

 

Одредбе Правилника ближе прецизирају делове годишњег извештавања јавних друштава, поштујући основну регулативу коју је успоставио Закона. Конкретно, у складу са чланом 3. Правилника, годишњи извештај јавног друштва, садржи:

1. Финансијске извештаје: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје;

2. Извештај о ревизији, у целини;

3. Извештај о пословању друштва;

4. Изјаву лица одговорних за састављање извештаја;

5. Одлуку надлежног органа о усвајању годишњих финансијских извештаја;

6. Одлуку о расподели добити или покрићу губитка.

Јавно друштво је дужно да обезбеди да објављени годишњи извештај буде доступан најмање пет година од дана објављивања.

Јавно друштво је дужно да годишњи извештај објави као целовит документ у ПДФ формату и истовремено га достави Комисији, на начин предвиђен посебним упутством.

 

Начин достављања финансијских извештаја

 

Према одредбама Упутства, целовит годишњи извештај јавног друштва доставља се Комисији у папирном и електронском облику  (на ЦД). Информације које се достављају у електронском облику морају бити достављене у ПДФ формату.

Изузетно, јавно друштво је дужно да приликом достављања годишњег извештаја, Комисији достави два одвојена документа:

1. као један целовит документ – годишњи извештај у ПДФ формату;

2. додатно, као засебан документ, годишње финансијске извештаје у XЛС формату, и то биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине и извештај о променама на капиталу. 

Обрасци финансијских извештаја који се достављају у XЛС формату доступни су на интернет страници Комисије.

Приликом достављања годишњег извештаја, јавно друштво је дужно да наведе опште податке потребне ради његове идентификације, а најмање:

– Пословно име и облик организовања (Име и презиме);

– Матични број (ЈМБГ);

– Врста обавештења (према класификацији информација наведених у члану 2. Упутства.

Прописане информације, достављене Комисији, се објављују на интернет страници Комисије.

Адреса Комисије је Омладинских бригада број 1, VII спрат, 11070 Нови Београд.

Поред Комисије, финансијски извештаји, годишњи извештај о пословању и друга документација из члана 50. Закона о тржишту капитала треба да се доставе и Београдској берзи, као организатору финансијског тржишта на адресу Омладинских бригада број 1, 11070 Нови Београд.

У складу са чланом 290. Закона, новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај издавалац, јавно друштво и понуђач ако не достави на време или не објави финансијске извештаје у складу са одредбама чл. 50. и 51. Закона.