Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu („Sl.  glasnik RS”, broj 44/2018, u daljem tekstu: Zakon), počinje da se primenjuje od 17. 9. 2018. godine.

 Zakonom se uređuju:

1) prava korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja finansijskih usluga korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu, i

2) uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.

Tekst propisa i stručni komentar možete pogledati u našoj bazi Propisi.net a poseban članak u elektronskom časopisu Lege Artis Propisi u praksi na internet stranici www.legeartis.rs.