Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (,,Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona​​ o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 32/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Određuje se mera obustave rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija, dok traje opasnost od širenja zarazne​​ bolesti COVID-19.

2. Ustanove iz stava 1. ove odluke dužne su da obaveste roditelje o obustavi rada i obavezi preuzimanja učenika dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19.

3. Zaposleni u ustanovama iz tačke 1. ove odluke nastavljaju sa radnim​​ aktivnostima, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prati i usmerava aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u ustanovama iz tačke 1. ove odluke i poštovanja opštih uputstava i preporuka tela nadležnih za praćenje stanja i usmeravanje i usklađivanje aktivnosti državnih organa, organizacija i službi dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, radi umanjenja mogućnosti prenosa zaraze među zaposlenima i zaštite onih koji su izloženi većem riziku od štetnih zdravstvenih komplikacija.

4. Direktor ustanove u obavezi je da izradi Plan rada ustanove za vreme trajanja obustave rada, koji treba da obezbedi odvijanje neophodnih procesa rada u ustanovi (obezbeđenje ustanove, obračun zarada zaposlenima, dostava podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim nadležnim organima i obavljanje drugih poslova neophodnih za rad ustanove u vanrednom stanju), ali tako da što manji broj zaposlenih dolazi u ustanovu, a da svoje radne obaveze u najvećoj meri obavljaju od kuće.

5. Strancima (studentima, lektorima i dr.), koji borave u ustanovama učeničkog i studentskog standarda na osnovu međudržavnih sporazuma i projekata, a koji nemaju mogućnosti da se vrate svojim kućama, potrebno je obezbediti nastavak korišćenja usluga smeštaja i​​ ishrane u ustanovi.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2538/2020

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.