Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (,,Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona​​ o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 32/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 7.5.2020. godine - vidi:​​ čl. 12.​​ Uredbe - 66/2020-4.

 

1. Određuje se mera obustave rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija, dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19.

2. Ustanove iz stava 1. ove odluke dužne su da obaveste roditelje o obustavi rada i obavezi preuzimanja učenika​​ dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19.

3. Zaposleni u ustanovama iz tačke 1. ove odluke nastavljaju sa radnim aktivnostima, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prati i usmerava aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u ustanovama iz tačke 1. ove odluke i poštovanja opštih uputstava i preporuka tela nadležnih za praćenje stanja i usmeravanje i usklađivanje aktivnosti državnih organa, organizacija i službi dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, radi umanjenja mogućnosti prenosa zaraze među zaposlenima i zaštite onih koji su izloženi većem riziku od štetnih zdravstvenih komplikacija.

4. Direktor ustanove u obavezi je da izradi Plan rada ustanove za vreme trajanja obustave rada, koji treba da obezbedi odvijanje neophodnih procesa rada u ustanovi (obezbeđenje ustanove, obračun zarada zaposlenima, dostava podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugim nadležnim organima i obavljanje drugih poslova neophodnih za rad ustanove u vanrednom stanju), ali tako da što manji broj zaposlenih dolazi u ustanovu, a da svoje radne obaveze u najvećoj meri obavljaju od kuće.

5. Strancima (studentima, lektorima i dr.), koji borave u ustanovama učeničkog i studentskog standarda na osnovu međudržavnih sporazuma​​ i projekata, a koji nemaju mogućnosti da se vrate svojim kućama, potrebno je obezbediti nastavak korišćenja usluga smeštaja i ishrane u ustanovi.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-2538/2020

U Beogradu, 16. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

 

NAPOMENA

Član 12. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 66/2020 od 7.5.2020. godine, kada je i​​ stupila na snagu.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:

1) Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora („Službeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);

2) Odluka o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje („Službeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);

3) Odluke o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana („Službeni glasnik RS”, broj 63/20);

4) Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);

5) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja („Službeni glasnik RS”, broj 30/20);

6) Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 63/20);

7) Odluka o ograničenju organizovanja igara​​ na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 49/20 i 60/20);

8) Odluka o isticanju državne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola („Službeni glasnik RS”, broj 49/20);

9) Odluka o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 32/20);

10) Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 41/20);

11) Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS”, br. 54/20, 59/20 i 63/20).