Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 –​​ dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o zabrani izvoza lekova

Odluka je objavljena u "Službenom​​ glasniku RS", br. 55/2020 od 14.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu, a primenjuje se od 15.4.2020.

NAPOMENA

Odluka je prestala da važi 24.4.2020.​​ godine - vidi:​​ Odluku​​ - 60/2020-264.

 

1. Zabranjuje se izvoz i ponovni izvoz lekova iz Republike Srbije koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, osim:

1) u slučaju kada se lekovi proizvode u Republici Srbiji, a nisu registrovani u Republici Srbiji, odnosno koji se proizvode isključivo za strana tržišta;

2) u slučaju kada strano lice otprema lekove u postupku tranzita sa carinskog područja Republike Srbije.

Zabrana izvoza i ponovnog izvoza lekova iz stava 1. ove tačke uvodi se u trajanju od 30 dana.

2. Izuzetno, izvoz i ponovni izvoz lekova iz tačke 1. ove odluke, može se odobriti posebnim aktom Vlade.

3. Domaći proizvođači, uvoznici i izvoznici lekova dužni su da se izjavom odgovornog lica obavežu na kontinuirano i nesmetano snabdevanje tržišta Republike Srbije svim lekovima koje proizvode i uvoze.

4. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o zabrani izvoza lekova („Službeni glasnik RS”, br. 32/20, 33/20 i 47/20).

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 15. aprila 2020. godine.

05 broj 335-3148/2020

U Beogradu, 13. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

 

 

NAPOMENA

 

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon, 88/11 i 89/15 – dr. zakon) i člana​​ 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku​​ o prestanku važenja Odluke o zabrani izvoza lekova

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 60/2020 od 24.4.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Prestaje da važi Odluka o zabrani izvoza lekova („Službeni glasnik RS”, broj 55/20).

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 335-3397/2020

U Beogradu, 24. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.