Na osnovu člana 38. stav 1. i člana 39. stav 1. tačka 3. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), člana 24. Zakona o glavnom gradu ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 37/19) i člana 52. Statuta Grada Beograda ("Službeni list Grada Beograda", br. 39/08, 6/10 i 23/13, "Službeni glasnik RS", broj 7/16 - odluka US i "Službeni list Grada Beograda", broj 60/19), na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda sa 51. vanredne sednice održane 3. jula 2020. godine, Gradonačelnik grada Beograda donosi

Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Odluka je objavljena u "Službenom listu grada Beograda", br. 84/2020 od 3.7.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Proglašava se vanredna situacija na teritoriji grada Beograda, zbog elementarne nepogode prouzrokovane širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19, na teritoriji grada Beograda.

2. Vanredna​​ situacija se proglašava radi daljeg sprovođenja preventivnih mera zaštite bezbednosti i zaštite života i zdravlja stanovništva.

3. Obavezuje se Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, kao referentna zdravstvena ustanova da sačini predlog mera u skladu sa​​ Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni glasnik RS", br. 15/16 i 68/20) i isti dostavi nadležnom ministarstvu i Gradskom štabu za vanredne situacije, čime bi se sprečilo širenje zarazne bolesti na teritoriji grada Beograda.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom listu Grada Beograda".

Gradonačelnik grada Beograda

Broj G-020-4187/20, 3. jula 2020. godine

Gradonačelnik

Prof. dr.​​ Zoran Radojičić, s.r.