Na osnovu člana 17. st. 2. i 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 i 53/21) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 32/2022 od 10.3.2022. godine, kada je i stupila na snagu, a primenjuje se od 11.3.2022. zaključno sa 11.4.2022.

1. Zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, privremeno se​​ smanjuju iznosi akciza utvrđeni u skladu sa Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 i 53/21) na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, tako da iznose:

Vrsta derivata nafte:

Iznos akcize

1) olovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 50 00)

49,20 din./lit

2) bezolovni benzin (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 i 2710 20 90 11)

46,27 din./lit

3) gasna ulja (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 i 2710 20 19 00)

47,58 din./lit

2. Ova odluka primenjuje se počev od 11. marta 2022. godine zaključno sa 11. aprilom 2022. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 43-2149/2022-1

U Beogradu, 10. marta 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.