Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

Odluku o osnivanju Posebne radne grupe za pripremu aplikacije za Fond solidarnosti Evropske unije za podršku javnim rashodima nastalim reagovanjem u zdravstvenoj krizi izazvanoj virusom SARS-CoV-2

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 63/2020​​ od 30.4.2020. godine, a stupila je na snagu 8.5.2020.

1. Obrazuje se Posebna radna grupa za pripremu aplikacije za Fond solidarnosti Evropske unije za podršku javnim rashodima nastalim reagovanjem u zdravstvenoj krizi izazvanoj virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Posebna radna grupa).

2. U Posebnu radnu grupu imenuju se:

1) za predsednika:

– Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, za zamenika predsednika,

– Branko Budimir, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije;

2) za članove:

– Đorđe Milošević, savetnik za spoljnu politiku predsednika Vlade,

– Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

– Miroslav Bunčić, Sektor budžeta, Ministarstvo finansija,

– prof. dr Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

– Sandra Nedeljković, vršilac dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima;

3) za zamenike članova:

– Stefan Badža, savetnik, Kabinet predsednika Vlade,

– Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede,

– Tatjana​​ Međedović, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo finansija,

– Aleksandar Ranković, samostalni savetnik, Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstvo zdravlja,

– Dragan Vujčić, viši savetnik, Kancelarija​​ za upravljanje javnim ulaganjima.

3. Zadatak Posebne radne grupe je da pripremi aplikaciju za podršku iz Fonda solidarnosti Evropske unije i dostavi je Vladi na usvajanje. Priprema aplikacije posebno uključuje sledeće zadatke: prikupljanje i pružanje informacija o aktivnostima preduzetim u cilju zaštite stanovništva od zaraze i sprečavanja širenja zaraze, kalkulaciju javnih rashoda za prihvatljive troškove odgovora na krizu i sprečavanja širenja zaraze u formatu za kalkulaciju troškova i prateći uputstvo koje je pripremilo Ministarstvo za evropske integracije, koordinacija prikupljanja podataka o troškovima od organizacija/ustanova/agencija koje se nalaze u sastavu institucija koje imenuju članove Posebne radne grupe, koordinacija prikupljanja podataka o troškovima od kriznih štabova gradova i opština, pružanje svih potrebnih dodatnih informacija kao​​ rezultat zahteva Evropske komisije, identifikacija institucionalnog okvira za sprovođenje finansijske kontribucije iz Fonda solidarnosti Evropske unije.

4. U radu Posebne radne grupe mogu učestvovati, po potrebi i pozivu, predstavnici drugih institucija, kao i stručnjaci, savetnici i konsultanti, koji poseduju relevantna stručna znanja.

Za potrebe obavljanja pojedinih poslova koji su u vezi sa zadacima ove posebne​​ radne grupe, predsednik Posebne radne grupe može obrazovati podgrupu.

5. Posebna radna grupa se obrazuje najduže do odobravanja finansijske kontribucije iz FSEU, a na osnovu pripremljene i usvojene aplikacije.

6. Članovi Posebne radne grupe, podgrupe i lica angažovana po potrebi nemaju pravo na naknadu za rad u Posebnoj radnoj grupi.

7. Stručno-administrativne poslove za potrebe Posebne radne grupe obavljaće Ministarstvo za evropske integracije.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja​​ u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 broj 02-3529/2020

U Beogradu, 30. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.