Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Naredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br.​​ 34/2020,​​ 39/2020,​​ 40/2020,​​ 46/2020​​ i​​ 50/2020.

NAPOMENA

Naredba je prestala da važi 9.4.2020. godine - vidi:​​ čl. 6.​​ Uredbe - 53/2020-3.

 

1. ​​ 

Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), i to:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika;

2) licima sa navršenih 70 i više godina života – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika.

Zabrana iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na period subotom,​​ od 04 do 07 časova.

2. ​​ 

Zabranjuje se svim licima izlazak van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), u vremenu od 17 do 05 časova​​ radnim danima,​​ kao i od 13 časova subotom do 05 časova ponedeljkom.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, dozvoljeno je izvođenje kućnih ljubimaca u periodu od 23 časa do 01 čas narednog dana, kao i nedeljom u periodu od 08 do 10 časova, u trajanju od 20 minuta, najviše do 200 m udaljenosti od mesta prebivališta, odnosno boravišta, počev od 4. aprila 2020. godine.

U vreme kada je u skladu sa st. 1. i 2. ove tačke izlazak lica dozvoljen, zabranjuje se da se više od dva lica zajedno kreću ili zadržavaju na javnom mestu na otvorenom prostoru.

Zabrana iz stava 3. ove tačke ne odnosi se na roditelje sa maloletnom decom.

2a Zabranjuje se kretanje u svim parkovima i javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport, počev od 21. marta 2020. godine, od 20 časova.

3. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike – sa licencom;

2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i Vojske Srbije, koji su na zadatku;

3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje.

3a Prilikom održavanja sahrana zabranjuje se prisustvo više od 10 lica, uz obavezno poštovanje međusobne udaljenosti prisutnih od 2 metra.

4. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se ni na fizička lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše dva lica u pratnji tog lica.

4a Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na domaće i strane državljane koji su članovi posade teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratno osoblje​​ železničkih vozila, posade i kabinsko osoblje vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju.

5. ​​ 

Nepoštovanje zabrane iz tač. 1. i 2. ove naredbe kazniće se za krivično delo u skladu sa Krivičnim zakonikom, a za prekršaj u skladu sa Uredbom o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.