Na osnovu člana 46. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 20/15, 10/19, 20/20 i 14/22) i člana 15. st. 1. i 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18),

Ministar unutrašnjih poslova donosi

Naredbu o predaji neregistrovanog oružja i municije

Naredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 37/2023 od 5.5.2023. godine, a stupila je na snagu 6.5.2023.

1. Vlasnici oružja iz kategorije A, B i C koji na dan stupanja na snagu ove naredbe nemaju ispravu izdatu od nadležnog organa, mogu, u roku od 8. maja 2023. godine do 8. juna 2023. godine, u vremenskom periodu od 7–19 časova, predati oružje i municiju nadležnom organu, bez naknade, u vlasništvo Republike Srbije.

2. Za vlasnike oružja koji postupaju u skladu sa tačkom 1. ove naredbe ne sprovodi se postupak u vezi sa dokazivanjem porekla oružja, niti postupak utvrđivanja odgovornosti za neovlašćeno držanje i nošenje oružja.

3. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

01 broj 021-1-112/23-3

U Beogradu, 5. maja 2023. godine

Ministar,

Bratislav Gašić, s.r.