Na osnovu člana 7. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje bolesti COVID 19 (“Službeni glasnik RS”, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020 i 126/2020.) direktor privrednog društva ____________, ulica _______________, grad _____________, matični broj: ________ , PIB: ___________ , dana 23.10.2020. godine donosi

 ODLUKU
o imenovanju lica odgovornog za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (Korona redar)

 

  1. Za lice koje je ovlašćeno za kontrolu poštovanja mera nošenja lične zaštitne maske u objektu poslodavca ______________, na adresi ulica _____________, grad _______________,  imenujem ________________________ (ime, prezime i kontakt podaci), zaposlenog/zaposlenu na radnom mestu naziv radnog mesta.
  2. U postupcima kontrole i poštovanja mera za sprečavanje i suzbijanje bolesti COVID 19 imenovano lice postupaće u svemu prema Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje bolesti COVID 19 i uputstvima Kriznog štaba Vlade Republike Srbije.
  3. Ova odluka stupa na snagu odmah i biće istaknuta na oglasnoj tabli poslodavca.
  4. Po jedan primerak ove Odluke dostaviti licu koje je imenovano ovom Odlukom i arhivi.

U Beogradu __________ godine                                                                                       Direktor