1. Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја

Обвезник може да захтева замену консолидованог годишњег финансијског извештаја (Замена КФИ), који је уписан у Регистар финансијских извештаја и јавно објављен као исправан, под условима и на начин прописан чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС”, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017), односно:

– ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај економске целине нису исказани истинито и објективно, а

– скупштина, односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја измењене садржине у односу на извештај који је јавно објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција). 

Замену консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2017. годину и документације уз тај извештај обвезник може да захтева најкасније до краја 2018. године.

Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (Замена КФИ), у електронском облику, потписана квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја (који се може наћи на сајту Агенције).

Уз захтев за замену, обвезник је дужан да достави и све обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја измењене садржине. Такође, сва правна лица дужна су да доставе и прописану документацију, односно:

1) одлуку о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја измењене садржине,

2) извештај ревизора на консолидовани годишњи финансијски извештај измењене садржине,

3) годишњи извештај о пословању уз консолидовани годишњи финансијски извештај измењене садржине (матична правна лица која су велика или су јавна друштва).

 

Заменаконсолидованог годишњег финансијског извештаја није могућа уз достављање изјаве даконсолидованигодишњи финансијски извештај измењене садржине није усвојен.

 

Поред документације за јавно објављивање, обвезник је дужан да достави и остала документа релевантна за обраду и јавно објављивање извештаја (нпр. сагласност супотписника и сл.).

 

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да, коришћењем одговарајуће апликације, изврше потписивање документације која се прилаже уз извештај, пре њеног учитавања у посебни информациони систем Агенције.

За обраду и јавно објављивање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације плаћа се посебна накнада од 6.000 динара, у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику је обезбеђено у посебном информационом систему Агенције и приказано на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање” (као што је описано у Корисничком упутству за достављање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја).

Када су испуњени услови за јавно објављивање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације, поред објављивања извештаја измењене садржине, на интернет страници Агенције у оквиру Регистраостају објављени и консолидовани годишњи финансијски извештај и документација који су били предмет замене.
Ако је консолидованигодишњи финансијски извештај за 2017. годину објављен као неисправан, правно лице не може да достави замену истог, већ само потпуно нови консолидованигодишњи финансијски извештај за 2017. годину, и то најкасније до краја 2018. године.

 

2. Замена документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај

Путем посебног информационог система Агенције обвезници могу да захтевају замену свих докумената из члана 34. Закона о рачуноводству, као и замену посебних података, односно замену података о просечном броју запослених и замену списка правних лица која су обухваћена консолидацијом.

Обвезник може да захтева замену јавно објављене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај, односно посебних података (Замена доцКФИ) у случајевима:

– када је јавно објављена изјава да није усвојен консолидовани годишњи финансијски извештај, а скупштина, односно други надлежни орган обвезника донео је одлуку о усвајању тог извештаја,

– када је јавно објављен годишњи извештај о пословању, а надлежни орган обвезника донео је нови годишњи извештај о пословању измењене садржине,

– када је уз јавно објављен ревизорски извештај приложен финансијски извештај који није био предмет ревизије,

– када је у јавно објављеном консолидованом годишњем финансијском извештају исказан погрешан број запослених,

– када је у јавно објављеном консолидованом годишњем финансијском извештају исказан погрешан списак правних лица која су обухваћена консолидацијом.

Изузетно, могућа је и замена јавно објављене одлуке о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја, ако та одлука није технички коректно сачињена (садржи техничке грешке).

Уз захтев за замену, обвезник је дужан да достави и документ чије објављивање овом заменом тражи, као и изјашњење одговорног лица о разлозима замене, у којем је дужан да наведе у ком се делу документ мења, а затим и разлоге због којих се мења. Изузетно, изјашњење обвезник није дужан да достави ако захтева замену изјаве да није усвојен консолидовани годишњи финансијски извештај.

Замену документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај за 2017. годину обвезник може да захтева најкасније до краја 2018. године.

Замена документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (Замена доцКФИ), у електронском облику, потписана квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај (који је доступан на сајту Агенције).

 

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да, коришћењем одговарајуће апликације, изврше потписивање документације која се прилаже уз извештај, пре њеног учитавања у посебни информациони систем Агенције.

За јавно објављивање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај плаћа се посебна накнада од 1.000 динара, у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику је обезбеђено у посебном информационом систему Агенције и приказано на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање” (као што је описано у Корисничком упутству за достављање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај).

Када су испуњени услови за јавно објављивање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај, поред документације, односно посебних података чије се објављивање том заменом захтева, на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја остају објављени и документи, односно посебни подаци који су били предмет замене.

Ако уз захтев за замену обвезник достави неисправну документацију, иста неће бити објављена на интернет страници Агенције.