1. Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja

Obveznik može da zahteva zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (Zamena KFI), koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljen kao ispravan, pod uslovima i na način propisan članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS”, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), odnosno:

– ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj ekonomske celine nisu iskazani istinito i objektivno, a

– skupština, odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija). 

Zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu i dokumentacije uz taj izveštaj obveznik može da zahteva najkasnije do kraja 2018. godine.

Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena KFI), u elektronskom obliku,potpisanakvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkomuputstvu za dostavljanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (koji se može naći na sajtu Agencije).

Uz zahtev za zamenu, obveznik je dužan da dostavi i sve obrasce konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine. Takođe, sva pravna lica dužna su da dostave i propisanu dokumentaciju, odnosno:

1) odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine,

2) izveštaj revizora na konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine,

3) godišnji izveštaj o poslovanju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine (matična pravna lica koja su velika ili su javna društva).

 

Zamenakonsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja nije moguća uz dostavljanje izjave dakonsolidovanigodišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine nije usvojen.

 

Pored dokumentacije za javno objavljivanje, obveznik je dužan da dostavi i ostala dokumenta relevantna za obradu i javno objavljivanje izveštaja (npr. saglasnost supotpisnika i sl.).

 

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da, korišćenjem odgovarajuće aplikacije, izvrše potpisivanje dokumentacije koja se prilaže uz izveštaj, pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Za obradu i javno objavljivanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije plaća se posebna naknada od 6.000 dinara, u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku je obezbeđeno u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazano na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje” (kao što je opisano u Korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja).

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije, pored objavljivanja izveštaja izmenjene sadržine, na internet stranici Agencije u okviru Registraostaju objavljeni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija koji su bili predmet zamene.
Ako je konsolidovanigodišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu objavljen kao neispravan, pravno lice ne može da dostavi zamenu istog, već samo potpuno novi konsolidovanigodišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu, i to najkasnije do kraja 2018. godine.

 

2. Zamena dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Putem posebnog informacionog sistema Agencije obveznici mogu da zahtevaju zamenu svih dokumenata iz člana 34. Zakona o računovodstvu, kao i zamenu posebnih podataka, odnosno zamenu podataka o prosečnom broju zaposlenih i zamenu spiska pravnih lica koja su obuhvaćena konsolidacijom.

Obveznik može da zahteva zamenu javno objavljene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, odnosno posebnih podataka (Zamena docKFI) u slučajevima:

– kada je javno objavljena izjava da nije usvojen konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, a skupština, odnosno drugi nadležni organ obveznika doneo je odluku o usvajanju tog izveštaja,

– kada je javno objavljen godišnji izveštaj o poslovanju, a nadležni organ obveznika doneo je novi godišnji izveštaj o poslovanju izmenjene sadržine,

– kada je uz javno objavljen revizorski izveštaj priložen finansijski izveštaj koji nije bio predmet revizije,

– kada je u javno objavljenom konsolidovanom godišnjem finansijskom izveštaju iskazan pogrešan broj zaposlenih,

– kada je u javno objavljenom konsolidovanom godišnjem finansijskom izveštaju iskazan pogrešan spisak pravnih lica koja su obuhvaćena konsolidacijom.

Izuzetno, moguća je i zamena javno objavljene odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja, ako ta odluka nije tehnički korektno sačinjena (sadrži tehničke greške).

Uz zahtev za zamenu, obveznik je dužan da dostavi i dokument čije objavljivanje ovom zamenom traži, kao i izjašnjenje odgovornog lica o razlozima zamene, u kojem je dužan da navede u kom se delu dokument menja, a zatim i razloge zbog kojih se menja. Izuzetno, izjašnjenje obveznik nije dužan da dostavi ako zahteva zamenu izjave da nije usvojen konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

Zamenu dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu obveznik može da zahteva najkasnije do kraja 2018. godine.

Zamena dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena docKFI), u elektronskom obliku,potpisanakvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkomuputstvu za dostavljanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (koji je dostupan na sajtu Agencije).

 

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da, korišćenjem odgovarajuće aplikacije, izvrše potpisivanje dokumentacije koja se prilaže uz izveštaj, pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Za javno objavljivanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj plaća se posebna naknada od 1.000 dinara, u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku je obezbeđeno u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazano na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanje” (kao što je opisano u Korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj).

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, pored dokumentacije, odnosno posebnih podataka čije se objavljivanje tom zamenom zahteva, na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja ostaju objavljeni i dokumenti, odnosno posebni podaci koji su bili predmet zamene.

Ako uz zahtev za zamenu obveznik dostavi neispravnu dokumentaciju, ista neće biti objavljena na internet stranici Agencije.