Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine ​​ 

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.​​ 9/2020​​ i​​ 35/2021.

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1. ​​ 

Ovim zakonom uređuju se priprema, organizacija i sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Popis), period popisivanja, način prikupljanja podataka, jedinice koje se obuhvataju Popisom, sadržaj​​ Popisa, obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremi, organizaciji i sprovođenju Popisa, finansiranje Popisa, dužnosti lica koja obavljaju poslove u vezi sa Popisom, dužnosti lica koja se obuhvataju Popisom, obrada podataka, objavljivanje popisnih rezultata, upotreba, zaštita i čuvanje podataka prikupljenih u Popisu.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) popisivanje je pojedinačno i sveobuhvatno prikupljanje podataka o licima, domaćinstvima i stanovima koje država organizuje u jednakim vremenskim intervalima, najčešće na svakih deset godina;

2) kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom je statističko istraživanje koje se sprovodi neposredno nakon završetka popisivanja, u cilju​​ provere obuhvata i kvaliteta podataka prikupljenih u popisu;

3) popisni krug je najmanja prostorna jedinica o kojoj se vode podaci u Registru prostornih jedinica i koja se formira za potrebe popisa, radi preciznog raspoređivanja popisivača na terenu i obezbeđivanja potpunog obuhvata popisnih jedinica;

4) popisivač je lice koje je ovlašćeno da na terenu prikuplja podatke neposredno od lica koja se popisuju;

5) instruktor je lice koje je ovlašćeno da obučava popisivače i da prati i kontroliše njihov rad tokom terenskog prikupljanja podataka;

6) prebivalište je mesto u kojem se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi;

7) boravište je mesto u kojem građanin privremeno boravi;

8) stranac je lice koje nema državljanstvo Republike Srbije, bilo da je strani državljanin ili lice bez državljanstva;

9) domaćinstvo je svaka porodična ili druga zajednica lica koja zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, ishrana i dr.). Domaćinstvom se smatra i tzv. samačko domaćinstvo, odnosno lice koje živi samo u mestu popisa i nije član nekog drugog domaćinstva u drugom mestu u Republici Srbiji ili u inostranstvu. Domaćinstvom se smatra i kolektivno domaćinstvo, tj. domaćinstvo sastavljeno od lica koja žive u verskim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje dece i odraslih i drugim ustanovama za privremeni ili trajni smeštaj;

10) diplomatsko osoblje stranih država jesu članovi diplomatskih ili konzularnih predstavništava stranih država, kao i članovi drugih misija koje imaju diplomatski status u Republici Srbiji;

11) administrativni izvori podataka jesu evidencije, registri, baze i drugi skupovi podataka o pravnim i fizičkim licima koje uspostavljaju i održavaju pojedini državni organi, organizacije i institucije;

12) agregirani podaci jesu zbirni podaci o jedinicama posmatranja;

13) anonimizirani mikropodaci su podaci kojima su uklonjene ili modifikovane identifikacione varijable kako bi se onemogućila identifikacija lica na koje su se podaci prethodno odnosili;

14) pseudonimizacija je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;

15) geoprostorni podaci su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblašću;

16) servisi geoprostornih podataka su operacije koje se mogu izvršiti pozivanjem računarske aplikacije nad geoprostornim podacima koji se nalaze u skupovima geoprostornih podataka;

17) kalendar objavljivanja je pregled svih statističkih saopštenja i publikacija sa precizno navedenim naslovom, referentnim periodom, datumom i vremenom objavljivanja. Objavljuje se na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku pre početka kalendarske godine, za celu narednu godinu.

Svi izrazi u ovom zakonu odnose se podjednako na lica muškog i ženskog pola, bez obzira na to u kojem su gramatičkom rodu izraženi.

II. SPROVOĐENjE POPISA

Period i način popisivanja

Član 3. ​​ 

Popisivanje se sprovodi od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

Neposredno po završetku popisivanja, vrši se kontrola kvaliteta podataka prikupljenih Popisom ponovnim popisivanjem u izabranim popisnim krugovima.

Popisivanje i kontrola kvaliteta podataka prikupljenih Popisom sprovode se prema stanju na dan 30. septembra​​ 2022. godine u 24.00 sata.

Podatke prikupljaju popisivači neposredno od građana, metodom intervjua.

Jedinice koje se obuhvataju Popisom

Član 4.

Popisom se obuhvataju:

1) državljani Republike Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji,​​ bez obzira na to da li su u vreme sprovođenja Popisa prisutni u svom mestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mestu u Republici Srbiji ili u inostranstvu;

2) stalno nastanjeni stranci, stranci kojima je odobren privremeni boravak u Republici Srbiji​​ i druga lica koja u vreme sprovođenja Popisa borave na teritoriji Republike Srbije;

3) domaćinstva;

4) stanovi i druge nastanjene prostorije.

Jedinice koje se ne obuhvataju Popisom

Član 5.

Popisom se ne obuhvata diplomatsko i vojno osoblje stranih država,​​ kao ni članovi njihovih porodica koji sa njima borave u Republici Srbiji.

Popisom se ne obuhvataju stanovi u vlasništvu stranih država.

Podaci o licima

Član 6.

U Popisu se prikupljaju sledeći podaci o licima: ime i prezime, ime jednog roditelja, pol, datum rođenja, jedinstveni matični broj građana, evidencijski broj stranca, adresa stanovanja, državljanstvo, mesto rođenja, mesto iz kojeg se lice doselilo, datum i razlog doseljenja, period boravka u inostranstvu, naziv države i razlog doseljenja/povratka u​​ Republiku Srbiju, bračni status, da li lice živi u vanbračnoj zajednici, broj živorođene dece i godine njihovog rođenja, nacionalna pripadnost, maternji jezik, veroispovest, najviše stečeno obrazovanje, pohađanje škole, mesto školovanja, način putovanja u​​ školu, pismenost, ekonomska aktivnost, zanimanje, delatnost, status zaposlenog lica, mesto rada, način putovanja na posao i funkcionalna sposobnost lica za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, o odsutnim članovima domaćinstva prikupljaju se sledeći podaci: razlog i dužina odsustva, mesto boravka i učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja, dok se o licima koja su privremeno prisutna u mestu popisa prikupljaju sledeći podaci: razlog i dužina prisustva, mesto stalnog​​ stanovanja i učestalost vraćanja u mesto stalnog stanovanja.

Podaci o domaćinstvima

Član 7.

U Popisu se prikupljaju sledeći podaci o domaćinstvima: adresa stanovanja, ukupan broj članova domaćinstva, srodnički i porodični sastav, osnov po kome domaćinstvo​​ koristi stan u kojem se popisuje i da li se članovi domaćinstva bave sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom.

Podaci o stanovima i drugim nastanjenim prostorijama

Član 8.

U Popisu se prikupljaju sledeći podaci o stanovima i drugim nastanjenim prostorijama: adresa, vrsta stambenog prostora, korišćenje stana, oblik svojine, površina stana, broj soba, opremljenost instalacijama i pomoćnim prostorijama, vrsta energenta koji se koristi za grejanje, sprat na kojem se stan nalazi, kao i podaci o osnovnim karakteristikama zgrade u kojoj se stan nalazi.

III. OBAVEZE DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA I ORGANIZACIJA U PRIPREMAMA, ORGANIZACIJI I SPROVOĐENjU POPISA

Organi za sprovođenje Popisa

Član 9.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku.

Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenja Popisa na teritoriji opština, gradova i Grada Beograda Republički zavod za statistiku obavlja preko popisnih komisija, u skladu sa ovim zakonom.

U pripremi, organizaciji i sprovođenju Popisa, u okviru svoje nadležnosti, učestvuju i:

– ministarstva i posebne organizacije;

– jedinice lokalne samouprave;

– drugi organi, organizacije i institucije.

Republički zavod za statistiku

Član 10.

Republički zavod za statistiku obavlja sledeće poslove: stara se o blagovremenom i potpunom sprovođenju ovog zakona; definiše metodologiju Popisa u skladu sa nacionalnim potrebama i međunarodnim obavezama; propisuje sadržaj popisnih upitnika u skladu sa ovim zakonom; izrađuje upitnike, uputstva i druge metodološke i organizacione instrumente Popisa; sarađuje sa ministarstvima, posebnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima, organizacijama i institucijama, koordinira zajedničke aktivnosti u vezi sa pripremom, organizacijom i sprovođenjem Popisa i, u skladu sa ovim zakonom, daje instrukcije, pruža stručnu pomoć i traži izveštaje o realizaciji popisnih aktivnosti; obezbeđuje potpuno, tačno i pravovremeno obaveštavanje stanovništva o značaju i ciljevima Popisa i načinu i vremenu njegovog sprovođenja; formira popisne komisije u opštinama, gradovima i Gradu Beogradu i definiše njihove obaveze; dostavlja popisnim komisijama metodološka i organizaciona uputstva, kao i opremu za terensko prikupljanje podataka; raspoređuje i prenosi finansijska sredstva popisnim komisijama; izrađuje finansijska uputstva o korišćenju sredstava namenjenih za sprovođenje Popisa i kontroliše upotrebu finansijskih sredstava; definiše kriterijume i procedure za izbor​​ neposrednih učesnika u Popisu; sprovodi stručnu obuku i organizuje i koordinira instruktaže neposrednih učesnika u Popisu; izdaje propisana ovlašćenja za rad u Popisu; organizuje terensko prikupljanje podataka i kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih Popisom; podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa ovim zakonom; obrađuje i analizira podatke; objavljuje popisne rezultate; arhivira popisnu građu i obezbeđuje zaštitu podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima.

U Republičkom zavodu​​ za statistiku formira se posebno upravljačko telo sa zadatkom da organizuje i koordinira rad svih učesnika u Popisu. Na čelu ovog tela je direktor Republičkog zavoda za statistiku, a članovi su lica odgovorna za organizaciju i realizaciju specifičnih popisnih aktivnosti.

Popisna komisija

Član 11.

Popisna komisija se formira za svaku opštinu, grad i gradsku opštinu Grada Beograda.

Članove popisne komisije imenuje direktor Republičkog zavoda za statistiku na predlog jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine Grada Beograda.

Popisnu komisiju mogu sačinjavati od tri do sedam članova, u zavisnosti od broja stanovnika, broja naseljenih mesta i površine teritorije, s tim što je jedan član predstavnik Republičkog zavoda za statistiku. Izuzetno, na posebno​​ obrazložen zahtev jedinice lokalne samouprave, direktor Republičkog zavoda za statistiku može imenovati dodatne članove popisne komisije.

Popisna komisija dužna je da, u skladu sa instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku, blagovremeno preduzme sve mere neophodne za kvalitetnu pripremu, organizaciju i sprovođenje Popisa na teritoriji za koju je zadužena.

Popisna komisija obavlja sledeće poslove: obaveštava stanovništvo o značaju i ciljevima Popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja, kao i o pravima​​ i dužnostima građana u Popisu; obezbeđuje prostorije za selekciju i obuku kandidata za instruktore i popisivače, za smeštaj popisnog materijala i opreme i druge prostorije neophodne za rad; izdaje popisivačima i instruktorima propisana ovlašćenja za rad;​​ prati rad popisivača i instruktora, pruža im pomoć i rešava sporne situacije na terenu; organizuje dežurstva u vreme sprovođenja Popisa; angažuje stručnjake iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija za podršku tokom obuke neposrednih učesnika u Popisu i tokom terenske realizacije Popisa; angažuje dodatno stručno osoblje za obavljanje pojedinih popisnih zadataka; stara se o pravilnom rasporedu i racionalnoj upotrebi finansijskih sredstava određenih za Popis, izrađuje obračun utrošenih sredstava i dostavlja izveštaje; obavlja i druge poslove u vezi sa pripremom i sprovođenjem Popisa, u skladu sa uputstvima Republičkog zavoda za statistiku.

Ministarstva i posebne organizacije

Član 12.

U okviru svog delokruga i zadataka utvrđenih ovim zakonom, u izvršenju pojedinih poslova u vezi sa Popisom učestvuju:

1) ministarstvo nadležno za poslove odbrane;

2) ministarstvo nadležno za poslove pravde;

3) ministarstvo nadležno za spoljne poslove;

4) ministarstvo nadležno za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja;

5) Republički geodetski zavod;

6) Komesarijat za izbeglice i migracije;

7) druga ministarstva i posebne organizacije.

Ministarstvo nadležno za poslove odbrane

Član 13.

Ministarstvo nadležno za poslove odbrane obezbeđuje uslove za popisivanje vojnih i civilnih lica koja u vreme Popisa stanuju u kasarnama, vojnim školama i drugim vojnim ustanovama, kao i za popisivanje pripadnika Vojske Republike Srbije koji su angažovani​​ u multinacionalnim operacijama.

Način popisivanja lica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se metodološkim uputstvom, koje donosi direktor Republičkog zavoda za statistiku, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane.

Ministarstvo nadležno za poslove pravde

Član 14.

Ministarstvo nadležno za poslove pravde obezbeđuje uslove za popisivanje lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Način popisivanja lica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se metodološkim uputstvom, koje donosi direktor Republičkog zavoda za statistiku, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove pravde.

Ministarstvo nadležno za spoljne poslove

Član 15.

Ministarstvo nadležno za spoljne poslove obezbeđuje uslove za organizaciju i sprovođenje Popisa državljana Republike Srbije na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije, delovima privrednih društava u inostranstvu, delovima banaka i drugih lica u finansijskom sektoru u inostranstvu, predstavništvima Privredne komore Srbije u inostranstvu, Organizaciji​​ Ujedinjenih nacija, njenim organima i specijalizovanim agencijama i drugim međunarodnim organizacijama, kao i članova njihovih domaćinstava koji sa navedenim licima borave u inostranstvu.

Način popisivanja lica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se metodološkim uputstvom, koje donosi direktor Republičkog zavoda za statistiku, uz saglasnost ministra nadležnog za spoljne poslove.

Ministarstvo nadležno za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja

Član 16.

Ministarstvo nadležno za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja obezbeđuje uslove za popisivanje lica smeštenih u ustanovama socijalne zaštite, kao i za popisivanje beskućnika u prihvatilištima i svratištima.

Način popisivanja lica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se metodološkim uputstvom, koje donosi direktor Republičkog zavoda za statistiku, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja.

Republički geodetski zavod

Član 17.

Republički geodetski zavod, u saradnji sa Republičkim zavodom​​ za statistiku, izrađuje metodološko-organizaciono uputstvo za pripremu i ažuriranje geoprostornih podataka za potrebe terenske realizacije popisa.

U skladu sa uputstvom iz stava 1. ovog člana, Republički geodetski zavod vrši reviziju granica statističkih​​ i popisnih krugova, ažurira podatke Registra prostornih jedinica i obezbeđuje raspoložive skupove i servise geoprostornih podataka iz svoje nadležnosti, koji su neophodni za organizaciju terenskih aktivnosti, izradu ažurnih mapa statističkih i popisnih krugova, povezivanje popisnih i geoprostornih podataka, obradu i objavljivanje rezultata popisa.

Komesarijat za izbeglice i migracije

Član 18.

Komesarijat za izbeglice i migracije obezbeđuje uslove za popisivanje lica smeštenih u kolektivnim centrima, centrima za azil i prihvatnim centrima, kao i drugim objektima koji su u njegovoj nadležnosti.

Druga ministarstva i posebne organizacije

Član 19.

Ministarstva i posebne organizacije, pored navedenih u čl. 13. do 18. ovog zakona, obavezni su da pruže stručnu pomoć​​ Republičkom zavodu za statistiku u pripremi i sprovođenju Popisa, u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Jedinica lokalne samouprave

Član 20.

Jedinica lokalne samouprave obavlja sledeće poslove: predlaže članove popisne komisije, obezbeđuje prostorije za rad popisne komisije, prati sprovođenje Popisa na svojoj teritoriji, pruža pomoć popisnoj komisiji u izvršavanju popisnih zadataka i obavlja druge poslove u skladu sa uputstvima Republičkog zavoda za statistiku.

Drugi organi, organizacije i institucije

Član 21.

Drugi državni organi, organi autonomne pokrajine, organizacije, agencije, kancelarije i službe Vlade obavezni su da, ukoliko je potrebno,​​ pruže stručnu pomoć Republičkom zavodu za statistiku u procesu pripreme i realizacije Popisa, u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Upotreba administrativnih izvora podataka

Član 22.

Za potrebe pripreme i organizacije Popisa, praćenja obuhvata popisnih jedinica i unapređenja kvaliteta prikupljenih podataka, Republički zavod za statistiku ima pravo pristupa administrativnim izvorima podataka.

Podaci od značaja za Popis, navedeni u čl. 6, 7. i 8. ovog zakona, koji nisu prikupljeni tokom terenske realizacije Popisa preuzimaju se iz raspoloživih administrativnih izvora.

Vlasnici administrativnih izvora podataka obavezni su da na zahtev Republičkog zavoda za statistiku omoguće preuzimanje podataka od značaja za Popis, uključujući identifikatore.

Republički​​ zavod za statistiku je dužan da preduzme sve mere zaštite podataka preuzetih iz administrativnih izvora, u skladu sa zakonom.

IV. FINANSIRANjE POPISA

Finansiranje poslova Republičkog zavoda za statistiku

Član 23.

Sredstva za finansiranje poslova u vezi sa​​ Popisom obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, a Republički zavod za statistiku vrši prenos dela odobrenih sredstava na podračune za posebne namene popisnim komisijama za sprovođenje Popisa.

Republički zavod za statistiku ovlašćuje jednog ili više članova popisne komisije za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene iz stava 1. ovog člana, koji su odgovorni za zakonito i namensko trošenje sredstava sa tog podračuna.

Popisne komisije vode evidenciju o utrošku sredstava iz stava 1. ovog člana​​ i izveštaj o tome dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku, na njegov zahtev.

Republički zavod za statistiku vrši kontrolu zakonitog i namenskog korišćenja sredstava sa podračuna iz stava 1. ovog člana.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, obezbeđena zakonom o budžetu Republike Srbije, koja se ne utroše, vraćaju se u budžet Republike Srbije do isteka fiskalne godine.

Naknade licima koja obavljaju poslove u vezi sa Popisom

Član 24.

Popisivači, instruktori, članovi popisnih komisija i druga lica koja se privremeno angažuju za obavljanje poslova u vezi sa Popisom, u skladu sa ovim zakonom, imaju pravo na novčanu naknadu prema merilima koje utvrđuje direktor Republičkog zavoda za statistiku.

V. DUŽNOSTI LICA KOJA OBAVLjAJU POSLOVE U VEZI SA POPISOM I LICA KOJA SE OBUHVATAJU​​ POPISOM

Dužnosti lica koja obavljaju poslove u vezi sa Popisom

Član 25.

Popisivač, instruktor i drugo fizičko ili pravno lice angažovano u Popisu dužno je da sve poslove koji su mu povereni obavlja blagovremeno i na propisan način.

Popisivač,​​ instruktor i drugo fizičko lice angažovano u Popisu dužno je da strogo vodi računa o tačnosti upisa podataka koje su dali davaoci podataka, odnosno o tačnoj obradi podataka prikupljenih Popisom.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da čuva kao tajnu sve podatke o popisanim licima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni.

Dužnosti lica koja se obuhvataju Popisom

Član 26. ​​ 

Lice koje se obuhvata Popisom dužno je da u njemu učestvuje, odnosno da odgovori na sva popisna pitanja i da na svako pitanje da tačan i potpun odgovor. Podatke o odsutnim članovima domaćinstva daje član domaćinstva kome su podaci najviše poznati, a o deci​​ mlađoj od petnaest godina podatke daje roditelj, usvojitelj ili staratelj.

Lice koje se obuhvata Popisom nije dužno da se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti.

Ako popisivač u vreme Popisa ne zatekne u stanu lice koje se obuhvata Popisom,​​ a podatke ne može da prikupi na način predviđen u stavu 1. ovog člana, ostavlja pismeno obaveštenje da je to lice dužno da se najkasnije do 31. oktobra 2022. godine javi nadležnom organu radi davanja podataka u vezi s Popisom.

VI. OBRADA PODATAKA I OBJAVLjIVANjE REZULTATA POPISA

Obrada podataka

Član 27.

Republički zavod za statistiku obrađuje podatke prikupljene u Popisu u svrhu proizvodnje i objavljivanja podataka zvanične statistike.

Obrada je neophodna u cilju obezbeđivanja zvaničnih statističkih podataka o prostornoj distribuciji i karakteristikama stanovništva, domaćinstava i stanova za potrebe analize i ocene stanja i planiranja razvoja društva.

Podaci o ličnosti obrađuju se u statističke svrhe, uz primenu svih tehničkih i organizacionih mera za sprečavanje identifikacije osobe na koju se podaci odnose, uključujući i pseudonimizaciju.

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Objavljivanje rezultata Popisa

Član 28. ​​ 

Republički zavod za statistiku​​ objavljuje rezultate Popisa od javnog značaja, i to:

1) preliminarne rezultate Popisa, u roku od 30 dana od dana završetka popisivanja;

2) konačne rezultate Popisa, zajedno sa metapodacima i izveštajem o kvalitetu, u skladu sa kalendarom objavljivanja, sukcesivno do 30. juna 2024. godine.

Rezultati iz stava 1. ovog člana objavljuju se isključivo u vidu agregiranih podataka, i dostupni su svima pod jednakim uslovima na zvaničnom veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

VII. UPOTREBA, ZAŠTITA I ČUVANjE PODATAKA PRIKUPLjENIH U POPISU

Upotreba podataka prikupljenih u Popisu

Član 29.

Podaci prikupljeni u Popisu koriste se isključivo u statističke svrhe i Republički zavod za statistiku ih ne može ustupati drugim fizičkim i pravnim licima.

Podaci prikupljeni u​​ Popisu ne mogu se upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana, niti se mogu koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava građana.

Republički zavod za statistiku može koristiti podatke prikupljene Popisom za uspostavljanje statističkih registara, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast zvanične statistike i zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Za potrebe korišćenja popisnih podataka u naučnoistraživačke svrhe, Republički zavod za statistiku obrazuje posebnu bazu sa anonimiziranim mikropodacima.

Zaštita podataka prikupljenih u Popisu

Član 30.

Republički zavod za statistiku dužan je da preduzme sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka prikupljenih u Popisu od nelegalnog pristupa, objavljivanja​​ ili korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast informacione bezbednosti.

Čuvanje podataka

Član 31.

Podaci prikupljeni u Popisu čuvaju se trajno, u elektronskoj formi.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku, donosi, u skladu sa važećim standardima, poseban akt kojim se bliže reguliše skladištenje i čuvanje podataka prikupljenih u Popisu.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 32.

Novčanom kaznom, od 20.000 do 50.000 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje se obuhvata Popisom ili lice koje je dužno da dâ podatke o odsutnim članovima domaćinstva, odnosno roditelj, usvojitelj ili staratelj za dete mlađe od petnaest godina, ako odbije da odgovori na pitanja u popisnim upitnicima ili dâ netačne i nepotpune odgovore (član 26. stav 1.).

Član 33.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se popisivač, instruktor i drugo lice koje je zaduženo za obavljanje poslova u vezi s Popisom, kao i odgovorno lice u pravnom licu koje​​ obavlja poslove u vezi s Popisom, ako:

1) ne obavlja poslove Popisa blagovremeno i na propisan način
(član 25. stav 1.);

2) ne vodi računa o tačnosti upisa podataka koje su dali davaoci podataka, odnosno o tačnoj obradi podataka prikupljenih Popisom (član​​ 25. stav 2.);

3) ne čuva kao tajnu sve podatke o popisanim licima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni (član 25. stav 3.);

4) protivno volji lica obuhvaćenog Popisom zahteva da se to lice izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti ili veroispovesti (član 26. stav 2.).

Član 34.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj član popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna popisne komisije (član 23. stav 2.).

IH. ZAVRŠNE ODREDBE

Propisivanje i objavljivanje metodoloških instrumenata Popisa

Član 35.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku propisuje osnovne popisne upitnike (Popisnica i Upitnik za domaćinstvo i stan) i organizaciono-metodološko uputstvo za sprovođenje Popisa.

Sadržaj upitnika iz stava 1. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Rok za formiranje popisnih komisija

Član 36. ​​ 

Popisne komisije iz člana 11. ovog zakona formiraće se najkasnije četiri meseca pre početka popisivanja.

Privremeno obustavljanje izmena naziva i granica teritorijalnih jedinica i imena ulica i trgova u naseljenim mestima

Član 37. ​​ 

U periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine, nadležni organi neće menjati nazive i granice teritorijalnih jedinica: opština, gradova i naseljenih mesta, kao ni imena ulica i trgova u naseljenim mestima.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.