Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o Popisu poljoprivrede 2023.

Proglašava se Zakon o Popisu poljoprivrede 2023. koji je​​ donela Narodna skupština Republike Srbije na sednici Devetog vanrednog zasedanja u Dvanaestom sazivu, 22. jula 2021. godine.

PR broj 102

U Beogradu, 28. jula 2021. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Zakon o Popisu poljoprivrede 2023.

Zakon​​ je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 76/2021 od 28.7.2021. godine, a stupio je na snagu 5.8.2021.

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se priprema, organizacija i sprovođenje Popisa poljoprivrede 2023. u Republici Srbiji (u​​ daljem tekstu: popis), period popisivanja, način prikupljanja podataka, obuhvat i sadržaj popisa, obaveze državnih i drugih organa i organizacija u pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, dužnosti lica koja se obuhvataju popisom, dužnosti lica koja obavljaju poslove popisa, finansiranje popisa, objavljivanje rezultata popisa, upotreba i zaštita podataka prikupljenih u popisu.

Značenje pojedinih izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1)​​ popisivanje​​ je pojedinačno i sveobuhvatno prikupljanje podataka o jedinicama koje se obuhvataju popisom, u skladu sa ovim zakonom;

2)​​ poljoprivredno gazdinstvo​​ jeste proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

3)​​ porodično poljoprivredno gazdinstvo​​ jeste poljoprivredno gazdinstvo na kojem fizičko lice – poljoprivrednik zajedno sa članovima svog domaćinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

4)​​ nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva​​ jeste fizičko lice – poljoprivrednik i preduzetnik koji obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

5)​​ poljoprivredna proizvodnja, za potrebe popisa, obuhvata sledeće delatnosti, u skladu sa uredbom kojom se uređuje klasifikacija delatnosti:

(1) gajenje jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih biljaka,

(2) gajenje sadnog materijala,

(3) uzgoj životinja (obuhvaćene su samo delatnosti „uzgoj polupripitomljenih i ostalih životinja” (osim insekata) i „uzgoj pčela i proizvodnja meda i pčelinjeg voska”),

(4) mešovita poljoprivredna proizvodnja,

(5) održavanje poljoprivrednih površina u dobrom poljoprivrednom i ekološkom stanju;

6)​​ korišćeno poljoprivredno zemljište​​ čine: poljoprivredno zemljište na okućnici, oranice i bašte (uključujući i ugare), stalni zasadi, livade i pašnjaci, koje gazdinstvo redovno obrađuje – koristi;

7)​​ okućnica​​ je poljoprivredna površina na kojoj se gaje poljoprivredni proizvodi namenjeni za sopstvenu potrošnju članova poljoprivrednog gazdinstva, pri čemu poljoprivredno gazdinstvo može povremeno da prodaje višak proizvoda sa okućnice, koja je obično odvojena od ostale poljoprivredne površine i najčešće se nalazi pored kuće;

8)​​ uslovno grlo​​ je standardna obračunska jedinica kojom se broj grla različitih vrsta i kategorija svodi na uporedivu vrednost. Obračun uslovnog grla je propisan metodologijom popisa;

9)​​ Upitnik​​ za poljoprivredno gazdinstvo (u daljem tekstu: popisni upitnik) je obrazac kojim se prikupljaju podaci u popisu;

10)​​ veb-upitnik​​ je popisni upitnik za samoanketiranje, u elektronskoj formi.

Svi izrazi u ovom zakonu upotrebljeni u muškom rodu podrazumevaju se i u ženskom rodu i obrnuto.

Aktivnosti posle popisa

Član 3.

Neposredno po završetku popisa, na reprezentativnom uzorku, vrši se kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom radi ocenjivanja obuhvata i kvaliteta prikupljenih podataka.

II. SPROVOĐENjE POPISA

Period i trajanje popisivanja

Član 4.

Popisivanje se sprovodi u periodu od 1. juna do 31. decembra 2023. godine.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku određuje tačan datum početka popisivanja.

Popisivanje traje 75 dana od dana njegovog započinjanja, a izuzetno, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje znatno otežavaju njegovo sprovođenje, može biti produženo odlukom direktora Republičkog zavoda za statistiku.

Tačan datum početka popisivanja objavljuje se na internet prezentaciji Republičkog zavoda za statistiku najmanje tri meseca pre datuma koji je utvrđen kao datum početka popisivanja iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno, ukoliko se poljoprivredna gazdinstva koja imaju status pravnog lica odluče za samoanketiranje putem veb-upitnika, popisivanje istih može se sprovoditi počev od 1. maja 2023. godine.

Podaci koji se prikupljaju putem popisnog upitnika obuhvataju period od poslednjih 12 meseci koji prethode danu započinjanja popisa, dok se podaci u vezi sa korišćenjem​​ podsticajnih sredstava odnose na trogodišnji period koji se završava na dan 31. decembar 2023. godine.

Jedinice koje se obuhvataju popisom

Član 5.

Popisom se obuhvataju:

1) porodična poljoprivredna gazdinstva;

2) privredna društva, zemljoradničke zadruge, ustanove ili druga pravna​​ lica, kao i preduzetnik koji su registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje,

3) privredna društva i druga pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti koje nisu poljoprivredna proizvodnja, a koja imaju organizovane ogranke​​ ili druge organizacione delove u kojima obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje.

Korišćeno poljoprivredno zemljište jedinica koje se obuhvataju popisom čini najmanje 98% od ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji bez površina pod okućnicama, a broj uslovnih grla najmanje 98% od ukupnog broja uslovnih grla u Republici Srbiji.

Jedinice koje se ne obuhvataju popisom

Član 6.

Popisom se ne obuhvataju domaćinstva sa sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom koja nije namenjena tržištu i ne prelazi fizički prag određen u skladu sa metodologijom popisa Republičkog zavoda za statistiku, kao i domaćinstva, privredna društva i preduzetnici koji ne obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Metod popisivanja

Član 7.

Podaci u popisu prikupljaju se metodom intervjua.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, od poljoprivrednih gazdinstva podaci se mogu prikupljati i metodom samoanketiranja putem veb – upitnika, u skladu sa metodologijom popisa.

Podaci o poljoprivrednim gazdinstvima

Član 8.

Putem popisnog upitnika u popisu se prikupljaju sledeći podaci o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresa stanovanja nosioca porodičnog gazdinstva) i podaci o: lokaciji gazdinstva, zemljišnom fondu i kategorijama korišćenja poljoprivrednog zemljišta, površinama pod usevima, površinama voćnjaka i vinograda, navodnjavanju i upotrebi đubriva, broju stoke – po vrstama i kategorijama, broju ostalih životinja i košnica pčela, organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivrednim objektima, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi, radnoj snazi, drugim aktivnostima gazdinstva, primenjenim merama ruralnog razvoja, kao i ostalim podacima o gazdinstvu.

Osnovni podaci o poljoprivrednim gazdinstvima: lokacija gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi, površinama pod​​ usevima, površinama voćnjaka i vinograda, broju stoke – po vrstama i kategorijama, broju ostalih životinja i košnica pčela prikupljaju se potpunim obuhvatom jedinica posmatranja, dok se podaci za ostala obeležja iz stava 1. ovog člana mogu prikupljati na uzorku (moduli) ili preuzeti iz administrativnih izvora, u skladu sa metodologijom popisa Republičkog zavoda za​​ statistiku.

Relativna standardna greška podataka pojedinih obeležja dobijenih na uzorku je maksimalno 7,5% na nivou regiona.

III. OBAVEZE DRŽAVNIH I DRUGIH ORGANA I ORGANIZACIJA U PRIPREMAMA, ORGANIZACIJI I SPROVOĐENjU POPISA

Organi za sprovođenje popisa

Član 9.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku.

Određene poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa na teritoriji opština, gradova i grada Beograda, Republički zavod za statistiku obavlja preko popisnih komisija i Gradske uprave – grada Beograda – za teritoriju grada Beograda, u skladu sa ovim zakonom.

U pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa, u okviru svog delokruga, učestvuju i:

1) ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

2) druga nadležna ministarstva i posebne organizacije, od kojih Republički zavod za statistiku zatraži pomoć u vršenju popisa;

3) jedinice lokalne samouprave;

4) drugi organi, organizacije i institucije.

Republički zavod za statistiku

Član 10.

Republički zavod za​​ statistiku u sprovođenju ovog zakona vrši sledeće poslove: definiše metodologiju popisa i izrađuje popisni upitnik; sarađuje sa ministarstvima, posebnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave i drugim organima, organizacijama i institucijama, koordinira zajedničke aktivnosti na pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa i, u skladu sa ovim zakonom, daje instrukcije, pruža stručnu pomoć i traži izveštaje o realizaciji popisnih aktivnosti; obezbeđuje potpuno, tačno i blagovremeno obaveštavanje stanovništva o značaju i ciljevima popisa, načinu i vremenu njegovog sprovođenja; obrazuje popisne komisije u opštinama, gradovima i gradskim opštinama grada Beograda u kojima je zastupljena poljoprivredna proizvodnja i određuje njihove obaveze u skladu sa ovim​​ zakonom; dostavlja popisnim komisijama metodologiju popisa, kao i opremu za terensko prikupljanje podataka; raspoređuje i prenosi finansijska sredstva popisnim komisijama; utvrđuje način korišćenja finansijskih sredstava namenjenih za sprovođenje popisa i​​ prati i nadzire njihovu upotrebu; određuje kriterijume i procedure za izbor neposrednih učesnika u popisu; vrši stručnu obuku, organizuje i koordinira instruktaže neposrednih učesnika u popisu; izdaje ovlašćenja za rad učesnicima u popisu; organizuje terensko prikupljanje podataka i kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih popisom; podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa ovim zakonom; vrši obradu i analizu podataka; objavljuje rezultate popisa; arhivira popisnu građu i obezbeđuje zaštitu podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Telo za koordinaciju popisa, obrazovano u Republičkom zavodu za statistiku, organizuje i koordinira rad svih učesnika u popisu.

Telom za koordinaciju rukovodi direktor Republičkog zavoda za statistiku, a​​ članovi su lica zaposlena u Republičkom zavodu za statistiku odgovorna za organizaciju i realizaciju pojedinih popisnih aktivnosti.

Popisna komisija

Član 11.

Popisna komisija se obrazuje za opštinu, grad i gradsku opštinu grada Beograda u kojoj je zastupljena poljoprivredna proizvodnja.

Članove popisne komisije, na predlog jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine grada Beograda, imenuje direktor Republičkog zavoda za statistiku rešenjem protiv kog nije dozvoljena žalba.

Popisna komisija ima tri​​ člana, s tim što je jedan član predstavnik Republičkog zavoda za statistiku.

Izuzetno od stava 3. ovog člana na posebno obrazložen​​ zahtev jedinice lokalne samouprave, direktor Republičkog zavoda za statistiku može da imenuje dodatne članove popisne komisije, shodno kriterijumima koji su utvrđeni metodologijom popisa.

Popisna komisija dužna je da u skladu sa instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku blagovremeno preduzme sve mere neophodne za kvalitetnu pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa na teritoriji za koju je zadužena.

Popisna komisija vrši sledeće poslove: obaveštava stanovništvo o značaju i ciljevima popisa, načinu i​​ vremenu njegovog sprovođenja, kao i o pravima i dužnostima građana u popisu; obezbeđuje prostorije za izbor popisivača i organizuje prijem dokumenata koja popisivači podnose za izbor; obezbeđuje prostorije za smeštaj popisnog materijala i opreme; obezbeđuje prostorije za instruktažu popisivača i druge prostorije neophodne za rad; pruža popisivačima pomoć i rešava sporne situacije na terenu; angažuje stručnjake iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija za podršku tokom obuke neposrednih učesnika u popisu i tokom terenske realizacije popisa; angažuje dodatno stručno osoblje za obavljanje pojedinih popisnih zadataka ukoliko predstavnik Republičkog zavoda za statistiku – član popisne komisije smatra da je to potrebno; stara se o pravilnom rasporedu i racionalnoj upotrebi finansijskih sredstava određenih za popis, izrađuje obračun utrošenih sredstava i o tome dostavlja izveštaj Republičkom zavodu za statistiku; obavlja i druge poslove u vezi s pripremama i sprovođenjem popisa, u skladu sa metodologijom i​​ instrukcijama Republičkog zavoda za statistiku.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član 12.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje mišljenje o metodologiji popisa i o sadržaju popisnog upitnika iz člana 8. ovog zakona, učestvuje u promociji popisa i preko svojih organizacionih jedinica pruža podršku Republičkom zavodu za statistiku u toku sprovođenja popisa na terenu u okviru svog delokruga i nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.

Ostala ministarstva i posebne organizacije

Član 13.

Ministarstva i posebne organizacije obavezni su da, u slučaju potrebe, pruže pomoć Republičkom zavodu za statistiku u izvršenju popisa u okviru svog delokruga utvrđenog zakonom.

Jedinica lokalne samouprave

Član 14.

Jedinica lokalne samouprave obavlja sledeće poslove: predlaže članove popisne komisije, obezbeđuje prostorije za rad popisne komisije, prati sprovođenje popisa na svojoj teritoriji, pruža pomoć popisnoj komisiji u izvršavanju popisnih zadataka i obavlja druge poslove u skladu sa uputstvima Republičkog zavoda za statistiku.

Jedinice lokalne samouprave su obavezne da pruže pomoć Republičkom zavodu za statistiku i popisnim komisijama u izvršenju popisa.

Drugi organi, organizacije i institucije

Član 15.

Drugi državni organi, organi autonomne pokrajine, organizacije, agencije, kancelarije i službe Vlade, obavezni su da, u slučaju potrebe, pruže stručnu pomoć Republičkom zavodu za statistiku u pripremi i izvršenju popisa, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.

Upotreba administrativnih izvora podataka

Član 16.

Za potrebe pripreme i organizacije popisa, kontrole obuhvata jedinica popisa i unapređenja kvaliteta prikupljenih podataka, Republički zavod za statistiku ima pravo pristupa administrativnim izvorima podataka u državnim organima i drugim institucijama.

Podaci od značaja za popis iz člana 8. ovog zakona za koje postoje raspoloživi administrativni izvori, biće preuzeti iz tih izvora i neće se prikupljati tokom terenske realizacije popisa.

Vlasnici administrativnih izvora podataka obavezni su da na zahtev Republičkog zavoda za statistiku omoguće preuzimanje podataka od značaja za popis, uključujući identifikatore.

Republički zavod za statistiku je dužan da preduzme sve mere zaštite podataka preuzetih iz administrativnih izvora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika.

IV. FINANSIRANjE POPISA

Finansiranje poslova Republičkog zavoda za statistiku

Član 17.

Sredstva za finansiranje poslova u vezi sa popisom obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, a Republički zavod za statistiku vrši prenos dela sredstava na podračune za posebne namene popisnim komisijama za sprovođenje popisa.

Republički zavod za statistiku ovlašćuje jednog ili više članova popisne komisije za raspolaganje​​ sredstvima na podračunu za posebne namene iz stava 1. ovog člana, koji su odgovorni za zakonito i namensko trošenje sredstava sa tog podračuna.

Popisne komisije vode evidenciju o utrošku sredstava sa podračuna za posebne namene iz stava 1. ovog člana i izveštaj o tome dostavljaju Republičkom zavodu za statistiku, na njegov zahtev.

Republički zavod za statistiku prati i nadzire zakonito i​​ namensko korišćenje sredstava sa podračuna za posebne namene iz stava 1. ovog člana.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, obezbeđena zakonom o budžetu Republike Srbije, koja se ne utroše za finansiranje poslova u vezi sa popisom, vraćaju se u budžet Republike​​ Srbije do isteka fiskalne godine.

Naknade licima koja učestvuju u popisu

Član 18.

Popisivači, koordinatori, članovi popisnih komisija i druga lica koja se angažuju za obavljanje poslova u vezi sa popisom, imaju pravo na novčanu naknadu.

V. OBAVEZE I DUŽNOSTI DAVALACA PODATAKA I LICA KOJA VRŠE POSLOVE POPISA

Obaveze i dužnosti davalaca podataka

Član 19.

Davaoci podataka su jedinice popisa koje su obuhvaćene članom 5. ovog zakona.

Davaoci podataka dužni su da učestvuju u popisu, u skladu sa ovim zakonom i metodologijom popisa Republičkog zavoda za statistiku.

Pravno lice koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje, odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje, preduzetnik koji obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje kao i poljoprivrednik dužni su da na osnovu raspoložive dokumentacije, u roku predviđenom u metodologiji popisa i bez naknade, daju tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku.

Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili punoletni član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kome su poznati podaci koji se prikupljaju u popisu dužan je da bez naknade da tačan i potpun odgovor na sva pitanja u popisnom upitniku.

Obaveze, dužnosti i svrha obrade podataka o ličnosti lica koja vrše poslove popisa

Član 20.

Popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice angažovano u popisu dužno je da poslove koji su mu povereni obavlja blagovremeno i na propisan način.

Popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice angažovano u popisu dužno je da vodi računa o tačnosti upisa podataka koje su dali davaoci podataka.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da čuva kao tajnu podatke o popisanim poljoprivrednim gazdinstvima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni.

Republički zavod za statistiku, u cilju poštovanja svojih pravnih obaveza, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište/boravište, broj tekućeg računa) svih lica koja se angažuju za obavljanje poslova u vezi sa popisom​​ (članovi popisnih komisija, popisivači, koordinatori i druga lica), sa svrhom ostvarivanja prava i obaveza po osnovu rada tih lica.

VI. OBRADA PODATAKA, OBJAVLjIVANjE REZULTATA POPISA, UPOTREBA, ZAŠTITA I ČUVANjE PODATAKA PRIKUPLjENIH U POPISU

Obrada podataka

Član 21.

Republički zavod za statistiku prikuplja i obrađuje podatke u popisu u cilju obavljanja poslova u javnom interesu, a radi proizvodnje i objavljivanja podataka zvanične statistike.

Obrada podataka je neophodna u cilju obezbeđivanja zvaničnih statističkih podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstava iz člana 8. ovog zakona, za potrebe analize, ocene stanja i planiranja u oblasti poljoprivrede.

Posebna obrada podataka po zahtevima korisnika vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična​​ statistika.

Prikupljeni podaci o ličnosti i imovinskom stanju obrađuju se u statističke svrhe, uz primenu svih tehničkih i organizacionih mera za sprečavanje identifikacije jedinice obuhvaćene popisom iz člana 5. ovog zakona na koju se podaci odnose, uključujući i pseudonimizaciju.

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Objavljivanje rezultata popisa

Član 22.

Republički zavod za statistiku objavljuje:

1) preliminarne rezultate popisa, najkasnije do 31. januara 2024. godine;

2) konačne rezultate popisa, najkasnije do 31. decembra 2025. godine.

Rezultati popisa objavljuju se isključivo u vidu agregiranih podataka i dostupni su svima pod jednakim uslovima.

Upotreba podataka prikupljenih u popisu

Član 23.

Podaci prikupljeni u popisu koriste se isključivo u statističke svrhe i Republički zavod za statistiku ih ne može ustupati drugim licima.

Podaci prikupljeni u popisu ne mogu se upotrebljavati u svrhu utvrđivanja obaveza građana i poljoprivrednih gazdinstava i ne mogu se koristiti kao dokaz za ostvarivanje prava građana i poljoprivrednih gazdinstava.

Republički zavod za statistiku može koristiti podatke prikupljene popisom za uspostavljanje, vođenje i ažuriranje statističkih registara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zvanična statistika i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Za potrebe korišćenja popisnih podataka u naučnoistraživačke svrhe, Republički zavod za statistiku obrazuje posebnu​​ bazu podataka.

Zaštita podataka prikupljenih u popisu

Član 24.

Republički zavod za statistiku dužan je da preduzme sve propisane administrativne, tehničke i organizacione mere neophodne za zaštitu podataka prikupljenih u popisu od nelegalnog pristupa, objavljivanja ili korišćenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje informaciona bezbednost.

Čuvanje podataka

Član 25.

Podaci prikupljeni u popisu čuvaju se trajno, u elektronskoj formi.

VII. OVLAŠĆENjA ZA DONOŠENjE AKATA

Ovlašćenja za donošenje akata

Član 26.

Metodologiju popisa i sadržaj popisnog upitnika utvrđuje direktor Republičkog zavoda za statistiku u skladu sa ovim zakonom i opšteprihvaćenim pravilima statistističke struke.

Merila za utvrđivanje visine novčane naknade koja se isplaćuje licima iz člana 18. ovog zakona, bliže uređuje direktor Republičkog zavoda za statistiku u okviru predviđenog budžeta projekta.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku donosi, u skladu sa važećim standardima, poseban akt kojim se bliže reguliše skladištenje i organizovanje podataka prikupljenih u popisu iz člana 8. ovog zakona.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 27.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke (član 19. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog člana.

Novčanom​​ kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke (član 19. stav 3).

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili punoletni član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kome su poznati podaci koji se prikupljaju, ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke (član 19. stav 4).

Član 28.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za​​ prekršaj popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice koje je zaduženo za obavljanje poslova u vezi s popisom, kao i odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja poslove u vezi s popisom, ako:

1) ne obavlja poslove popisa blagovremeno i na propisan​​ način (član 20. stav 1);

2) ne vodi računa o tačnosti upisa podataka koji su dali davaoci podataka (član 20. stav 2);

3) ne čuva kao tajnu podatke o popisanim poljoprivrednim gazdinstvima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni (član 20. stav 3).

Član 29.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj član popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna popisne komisije​​ (član 17. stav 2).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje akata

Član 30.

Akti iz člana 26. ovog zakona biće doneti najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Rok za obrazovanje popisnih komisija

Član 31.

Popisne komisije iz člana 11. ovog zakona obrazovaće se najkasnije do 31. maja 2023. godine.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.