Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma

Proglašava se Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na sednici Četvrtog vanrednog zasedanja u Dvanaestom sazivu, 10. juna 2021. godine.

PR broj 74

U Beogradu, 11. juna 2021. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Zakon o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 59/2021 od 11.6.2021. godine, a stupio je na snagu 19.6.2021.

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje i sadržina jedinstvene nacionalne baze podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, pristup, korišćenje i zaštita podataka, nadzor i kontrola nad sprovođenjem zakona, kao i druga pitanja od značaja za njeno funkcionisanje i razvoj.

Značenje pojmova

Član 2.

Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje:

1)​​ jedinstvena nacionalna baza podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizama (u daljem tekstu: Nacionalna baza)​​ je platforma​​ koja sadrži skup podataka kao deo već uskladištenih podataka u postojećim bazama nadležnih organa, omogućava pristup tim podacima i kontrolisanu i bezbednu razmenu podataka između ovih organa;

2)​​ podatak​​ je svaka informacija, saznanje ili obaveštenje koji​​ su nastali u radu ili u vezi sa radom nadležnih organa, sadržani u određenom dokumentu i koji se odnose ili su u vezi sa poslovima sprečavanja i borbe protiv terorizma, a posebno podaci i obaveštenja koji se odnose na dela terorizma, dela povezana sa terorističkom organizacijom i dela povezana sa terorističkim aktivnostima, bez obzira na način saznavanja i oblik u kome su izraženi;

3)​​ nadležni organ​​ je državni organ i organ državne uprave u čijoj nadležnosti su poslovi sprečavanja i borbe protiv terorizma,​​ a posebno: ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za spoljne poslove, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija ministarstva nadležnog za poslove odbrane, Uprava za sprečavanje pranja novca ministarstva nadležnog za poslove finansija, Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i drugi državni organi i službe ako je pristup Nacionalnoj bazi neophodan u cilju izvršavanja zakonom uređenih poslova u oblasti sprečavanja i borbe protiv terorizma;

4)​​ indeksirano lice​​ je fizičko lice, pravno lice, kao i grupa ili organizacija, registrovana ili neregistrovana, koje je označeno i stavljeno na međunarodnu ili nacionalnu listu terorista, terorističkih organizacija ili​​ finansijera terorizma, kao i ono koje je evidentirano u postojećim evidencijama nadležnih organa zbog postojanja informacija, saznanja ili obaveštenja navedenih u tački 2) ovog člana;

5)​​ terorizam, terorista, teroristička aktivnost i teroristička organizacija tumače se isključivo u skladu sa odredbama zakona Republike Srbije u kojima su sadržane krivičnopravne odredbe i relevantnim međunarodnim ugovorima koji se odnose na sprečavanje i borbu protiv terorizma, potvrđenim od strane Republike Srbije.

Cilj i svrha Nacionalne baze

Član 3.

Nacionalna baza uspostavlja se u cilju efikasne razmene podataka i informacija između nadležnih organa.

Podaci iz Nacionalne baze mogu se koristiti u svrhu sprečavanja pretnje od terorizma, blagovremenog otkrivanja i dokumentovanja terorističke aktivnosti i krivičnog gonjenja.

Podaci iz Nacionalne baze mogu se obrađivati samo na način da bi se postigla svrha obrade za koju su podaci prikupljeni.

II. USPOSTAVLjANjE I SADRŽINA NACIONALNE BAZE

Uspostavljanje Nacionalne baze

Član 4.

Nadležni organi uspostavljaju i vode Jedinstvenu nacionalnu bazu za razmenu informacija u vezi sa poslovima sprečavanja i borbe protiv terorizma, koja se sastoji od osnovne platforme (hardver i softver) smeštene kod Bezbednosno-informativne agencije (u daljem tekstu: Agencija) i pojedinačnih servisa (linkovi i terminali) za pristup osnovnoj platformi.

Nadležni organi su u obavezi da prikupljene i obrađene podatke iz člana 2. tačka 4) ovog zakona unesu u Nacionalnu bazu.

Novoprikupljene podatke nadležni organi redovno unose u Nacionalnu bazu odmah po pribavljanju podataka, odnosno ažuriraju postojeće podatke odmah po saznanju činjenice od značaja za ažuriranje.

Agencija administrira Nacionalnom bazom, uključujući primenu​​ mera zaštite podataka, dok za tačnost podataka odgovara nadležni organ koji je uneo podatke.

Na brisanje i rokove čuvanja podataka iz Nacionalne baze primenjuju se odredbe zakona koje uređuju evidencije i obradu podataka u obavljanju poslova iz delokruga​​ nadležnih organa.

Sadržina Nacionalne baze

Član 5.

Nacionalna baza sadrži indeksirana lica:

1) sa lista označenih lica Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član;

2) sa liste označenih lica donete u skladu sa zakonom koji uređuje ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma;

3) sa konsolidovane liste uspostavljene na osnovu zakona koji uređuje međunarodne mere ograničavanja;

4) iz postojećih baza nadležnih organa uspostavljenih u skladu sa zakonom, što uključuje lica koja su osumnjičena, optužena ili osuđena za krivično delo terorizam i sa njim povezana krivična dela.

III. INDEKSIRANjE, PRISTUP I KORIŠĆENjE PODATAKA

Indeksiranje lica

Član 6.

U Nacionalnu bazu indeksiraju se i skladište osnovni​​ podaci o fizičkim licima, pravnim licima, kao i grupama ili organizacijama.

Osnovni podaci za fizičko lice sadrže: lično ime i prezime i lično ime i prezime po rođenju ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena i prezimena; nadimak i lažno ime ako ga ima; pseudonim; datum, mesto, opština i država rođenja; ime i prezime oca i majke; JMBG; pol; državljanstvo; poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište; broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja; opštu napomenu u smislu: lice terorista; lice uključeno u vršenje terorističkog akta; lice uključeno u aktivnost terorističke grupe ili lice koje na drugi način podržava terororizam, kao i naziv nadležnog organa koji je indeksirao lice.

Osnovni podaci za pravno lice, grupu ili organizaciju sadrže podatke koji omogućavaju nesumnjivu identifikaciju pravnog lica, grupe ili organizacije, opštu napomenu iz stava 2. ovog člana i naziv nadležnog organa koji je indeksirao lice, grupu ili organizaciju.

U slučaju da nadležni organ u trenutku indeksiranja lica u Nacionalnu bazu ne raspolaže svim podacima iz st. 2. i 3. ovog člana, u Nacionalnu bazu unosi podatke kojima raspolaže u tom trenutku.

Ukoliko je osnov za indeksiranje lica u Nacionalnu bazu neka druga međunarodna ili nacionalna lista iz člana 5. ovog zakona, obavezno se unosi podatak o toj činjenici.

Prikriveno indeksiranje lica

Član 7.

Kada to zahtevaju posebni razlozi zaštite tajnosti podataka ili posebni razlozi zaštite interesa lica koje se indeksira, podaci se unose na način da drugi nadležni organi koji su ovlašćeni za pristup podacima uskladištenim u Nacionalnoj bazi ne prepoznaju da je lice na koje se upit odnosi indeksirano.

Nadležni organ koji je prikriveno indeksirao lice u Nacionalnu bazu, po automatizmu, na osnovu odgovarajućih tehničkih aplikativnih rešenja, obaveštava se o upitu drugog nadležnog organa.

Nadležni organ iz stava 2. ovog člana obavezan je da bez odlaganja stupi u kontakt sa nadležnim organom koji je prosledio upit i obavesti ga o mogućnosti dostavljanja podataka kojima raspolaže u pogledu lica na koje se upit odnosi.

Nadležni organ iz stava 2. ovog člana neće kontaktirati nadležni organ koji je prosledio upit ako očigledno preteže potreba zaštite tajnosti podataka, odnosno zaštita interesa lica na koje se podaci odnose nad interesom pristupa tim podacima.

Odluku o prikrivenom indeksiranju lica u Nacionalnoj bazi, kao i odluku o neobaveštavanju iz stava 4. ovog člana donosi rukovodilac​​ nadležnog organa ili drugo lice tog organa koje ovlasti rukovodilac.

Dostavljanje proširenih podataka

Član 8.

U slučaju odgovarajućeg rezultata pretrage podataka u Nacionalnoj bazi, nadležni organ koji je prosledio upit može od nadležnog organa koji je indeksirao lice zahtevati dostavljanje proširenih podataka, ako je to neophodno za obavljanje konkretnog posla iz njegove nadležnosti.

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora biti odobren od strane rukovodioca nadležnog organa ili drugog lica tog organa ovlašćenog​​ od strane rukovodioca i obrazložen, sa jasno navedenom svrhom i napomenom o hitnosti.

Rukovodilac ili drugo lice koje ovlasti rukovodilac nadležnog organa koji je indeksirao lice odlučuje o zahtevu iz stava 1. ovog člana i obaveštava nadležni organ koji je zatražio dostavljanje proširenih podataka.

Nadležni organ kome je upućen zahtev za dostavljanje proširenih podataka može odbiti zahtev ili ograničiti svrhu upotrebe podataka koje dostavlja, ako se podaci odnose na posao koji je u toku ili iz razloga zaštite zaposlenih i izvora podataka, pod uslovom da se time ne ugrožavaju životi ili zdravlje trećih lica.

Pristup podacima

Član 9.

Pristup podacima sadržanim u Nacionalnoj bazi ima ograničen broj ovlašćenih lica nadležnih organa, ako su podaci neophodni za obavljanje poslova iz delokruga njegovog rada i koja poseduju sertifikat za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti.

Korišćenje podataka

Član 10.

Nadležni organi koriste podatke iz Nacionalne baze u cilju provere da li se rezultat pretrage podudara sa određenim licem ili određenom informacijom u vezi sa obavljanjem poslova na sprečavanju i borbi protiv terorizma, bez dodatnih ograničenja ili naknadnih odobrenja.

Korišćenje podataka u svrhu suprotno stavu 1. ovog člana dozvoljeno je samo ukoliko je to neophodno za otkrivanje i istragu teškog krivičnog dela ili ako je to u interesu očuvanja života i zdravlja ljudi ili imovine velike vrednosti, pod uslovom da nadležni organ koji je indeksirao podatke u Nacionalnu bazu odobri njihovo korišćenje.

IV. ZAŠTITA PODATAKA

Opšta odredba

Član 11.

Podaci sadržani u Nacionalnoj bazi čuvaju se u elektronskoj formi i štite u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu tajnih podataka, zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

Čuvanje podataka u Nacionalnoj bazi vrši se primenom odgovarajućih logičkih, fizičkih i tehničkih mera zaštite.

Za pristup Nacionalnoj bazi i razmenu podataka među nadležnim organima koristi se zaštićena elektronska komunikaciona mreža, koja ispunjava uslove propisane zakonom za razmenu i dostavljanje tajnih podataka putem informaciono-komunikacionih sistema.

Odgovornost nadležnih organa

Član 12.

Nadležni organi su u obavezi da preduzmu odgovarajuće mere zaštite podataka sadržanih u Nacionalnoj bazi, koje će osigurati poverljivost, celovitost, dostupnost, autentičnost, verodostojnost i mogućnost da se utvrde i dokažu radnje koje su preduzete u vezi sa tim podacima.

Nadležni organ koji je uneo podatke u Nacionalnu bazu odgovoran je za zakonitost prikupljanja, tačnost i aktuelnost podataka.

Organ iz stava 2. ovog člana isključivo je ovlašćen da menja podatke, onemogući korišćenje podataka ili da ih izbriše iz Nacionalne baze.

Nadležni organ koji je prosledio upit odgovoran je za pristup podacima.

Ukoliko nadležni organ sumnja u tačnost podataka, unetih od drugog nadležnog organa, u obavezi je da ga o tome odmah obavesti. Organ koji je uneo podatke ispituje ove navode i u zavisnosti od rezultata ispitivanja u najkraćem roku ispravlja podatke.

Obaveze administratora

Član 13.

U cilju kontrole zaštite podataka Agencija je u obavezi da uspostavi odgovarajuću evidenciju u koju se prilikom svakog pristupa Nacionalnoj​​ bazi unose podaci o: vremenu pristupa, predmetu pristupa i ovlašćenom licu nadležnog organa koje je izvršilo pristup.

Agencija obezbeđuje da su uneti podaci u skladu sa propisima memorisani, odnosno ako to nije slučaj, zatražiće od organa koji je izvršio unos da izvrši ispravku.

Listu lica za pristup podacima u Nacionalnoj bazi nadležni organi će dostaviti Agenciji, u cilju dodeljivanja pristupnih prava.

Podaci iz st. 1. i 3. ovog člana mogu se koristiti samo u svrhu kontrole zaštite podataka iz Nacionalne​​ baze.

Tehničke i organizacione mere zaštite podataka sadržanih u Nacionalnoj bazi bliže se propisuju aktom Agencije.

V. NADZOR I KONTROLA

Član 14.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Nadzor nad obradom podataka o ličnosti vrši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Kontrolu primene mera informacione bezbednosti vrše nadležni organi u skladu sa odredbama zakona koji uređuje informacionu bezbednost.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za uspostavljanje Nacionalne baze

Član 15.

Nacionalna baza će se uspostaviti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nadležni državni organi su u obavezi da indeksirane podatke iz člana 5. ovog zakona unesu u Nacionalnu bazu u roku od godinu dana od dana njenog uspostavljanja.

Akt iz člana 13. stav 5. ovog zakona Agencija će doneti u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.