Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,​​ 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 33/2022 od 11.3.2022. godine.

1. Preporučuje​​ se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji, zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja​​ izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2022. godini ili da prvi deo, u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno, iskoriste zaključno sa​​ 31. decembrom 2022. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2023. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 131-2240/2022

U Beogradu, 11. marta 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.