Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US, 44/14 i 30/18 − dr. zakon),​​ na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vlada donosi

Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 27/2022 od 25.2.2022. godine.

1. Preporučuje se organima koji upravljaju veb portalima na kojima se pružaju usluge elektronske uprave u smislu zakona kojim se uređuje elektronska uprava da za potrebe identifikacije i potpisivanja dokumenata od strane korisnika omoguće upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa u klaudu koji izdaje Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

2. Preporučuje se organima iz tačke 1. ovog zaključka da na veb portalima omoguće upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa, kvalifikovanog elektronskog pečata i kvalifikovanog elektronskog vremenskog žiga koje izdaju svi pružaoci navedenih usluga upisani u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 030-1579/2022

U Beogradu, 24.​​ februara 2022. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.