Visoki savet sudstva u sastavu: Dragomir Milojević, predsednik Visokog saveta sudstva, Branislava Goravica, Savo Đurđić, Aleksandar Pantić, Ivan Jovičić, Matija Radojičić i Slavica Milošević Gazivoda, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija i Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na osnovu člana 31. stav 1. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018 i 69/2018), povodom budućeg organizovanja rada prvostepenih sudova koji postupaju u krivičnim postupcima koji ne trpe odlaganje u smislu Zaključka Visokog saveta sudstva broj:119-05-132/2020-01 od 18.03.2020. godine, ispravljenog rešenjem Visokog saveta sudstva broj: 119-05-132/2020-01 od 19.03.2020. godine a kako bi organizacija suda bila u skladu sa novim merama, odnosno uredbama Vlade Republike Srbije donetih u toku trajanja vanrednog stanja, na održanoj sednici dana 09.04.2020. godine, doneo je

ZAKLjUČAK

I

Potrebno je da predsednik suda izda preporuku-uputstvo sudijama koje postupaju u postupcima koji ne trpe odlaganje u smislu Zaključka Visokog saveta sudstva broj:119-05-132/2020-01 od 18.03.2020. godine, ispravljenog rešenjem Visokog saveta sudstva broj: 119-05-132/2020-01 od 19.03.2020. godine, da postupajuće sudije u svakom pojedinačnom predmetu izvrše analizu u pogledu broja stranaka i broja ostalih učesnika postupka.

Po mogućstvu potrebno je utvrditi godine starosti svih učesnika postupka i adrese prebivališta, te nakon izvršene analize, a imajući u vidu Naredbu o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije koja se odnosi na lica od 65 godina i preko 65 godina i Odluke o ukidanju javnog prevoza, oceniti da li su ispunjeni zakonski uslovi da se održe glavni pretresi ili ročišta, vodeći računa o veličini sudnice i međusobnoj razdaljini prisutnih lica u sudnici, kako ne bi došlo do ostvarivanja neposrednog kontakta između prisutnih lica, a sve uz primenu mera zaštite obezbeđenja zdravlja nosioca pravosudnih funkcija, zaposlenih u sudu i ostalih prisutnih lica.

II

U vezi primene Uredbe o načinu učešća optuženog na glavnom pretresu u krivičnom postupku koji se održava za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 49/2020), od 1. aprila 2020. godine Visoki savet sudstva je mišljenja da se ta Uredba odnosi samo na optužene koji se nalaze u pritvoru a u vezi krivičnih dela iz čl. 235, 248. i 249. Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), a u skladu sa zaključkom VSS-a od 18. 03.2020. godine, tako da primenu ove Uredbe ne treba širiti i na druge pritvorske predmete.

Izvor: sajt Visokog saveta sudstva
Naslov: Redakcija