Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i​​ 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 151/2020 od 15.12.2020. godine.

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite i ustanovama zdravstvene zaštite u sistemu zdravstvene zaštite u Republici Srbiji i Ministarstvu zdravlja, koji imaju obavezu radnog angažovanja u toku trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19, omoguće da iskoriste pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu i to prvi deo u trajanju od dve radne nedelje, u kontinuitetu, zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

2. Preporučuje se poslodavcima iz stava 1. ovog zaključka da zaposlenima iz tog stava, koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine u skladu sa stavom 1. Zaključka Vlade 05 broj 53-3041/2020. godine od 6. aprila 2020. godine, omoguće da iskoriste taj deo godišnjeg odmora najkasnije 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

3. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 131-10296/2020

U Beogradu, 15. decembra 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.