Na osnovu člana 205. stav 1. Ustava Republike Srbije,

Narodna skupština Republike Srbije, na Osmoj posebnoj​​ sednici u Dvanaestom sazivu, održanoj 30. novembra 2021. godine, donela je Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije.

U Beogradu, 30. novembra 2021. godine

Predsednik

Narodne skupštine,

Ivica Dačić, s.r.

Ustavni zakon za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije

Ustavni zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 115/2021 od 30.11.2021. godine, kada je i stupio na snagu.

Član 1.

Amandmani I do XXIX na Ustav Republike Srbije (u daljem tekstu: Amandmani) primenjuju se​​ od dana kada ih proglasi Narodna skupština ako u pogledu primene pojedinih Amandmana ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 2.

Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o Visokom savetu sudstva i Zakon o Državnom veću​​ tužilaca uskladiće se sa Amandmanima u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Amandmana.

Odredbe drugih zakona uskladiće se sa Amandmanima u roku od dve godine.

Član 3.

Sudovi i javna tužilaštva nastavljaju sa radom do stupanja na snagu propisa kojima se njihove nadležnosti i organizacija, kao i položaj sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca usklađuju sa Amandmanima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 4.

Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca nastavljaju sa radom do stupanja na snagu propisa kojima se izbor njihovih članova i nadležnosti usklađuju sa Amandmanima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Članovi postojećeg saziva Visokog saveta sudstva iz reda sudija i Državnog veća tužilaca iz reda zamenika javnih tužilaca nastavljaju da obavljaju funkciju kao članovi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u skladu sa Amandmanima, do isteka mandata na koji su izabrani.

Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva konstituišu se izborom ostalih članova u skladu sa Amandmanima, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu propisa kojima se izbor njihovih članova i nadležnosti usklađuju sa Amandmanima. Predsednik Visokog saveta sudstva i predsednik Visokog saveta tužilaštva biraju se u roku od 15 dana od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva.

Član 5.

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vlada i Narodna skupština nastavljaju da obavljaju svoje nadležnosti prema sudijama, predsednicima sudova, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca koje imaju prema zakonima koji važe do konstituisanja Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, u skladu sa zakonima kojima se izbor njihovih članova i nadležnost usklađuju sa Amandmanima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 6.

Sudije izabrane na stalnu funkciju pre stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju u sudovima u koje su izabrani.

Zamenici javnih tužilaca izabrani na stalnu funkciju pre stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju u javnim tužilaštvima u koja su izabrani.

Član 7.

Sudije i zamenici javnih tužilaca koji su pre stupanja na snagu Amandmana izabrani na funkciju od tri godine, danom stupanja na snagu Amandmana smatraju se izabranim na stalnu funkciju sudije, odnosno zamenika javnog tužioca, o čemu odluku donosi Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca.

Narodna skupština nastavlja da bira sudije i zamenike javnih tužilaca prvi put na te funkcije do konstituisanja novog saziva Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, a novi sazivi Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva konstatuju da njihova funkcija postaje stalna.

Član 8.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda koji je izabran pre​​ stupanja na snagu Amandmana nastavlja da vrši svoju funkciju do isteka mandata na koji je izabran i može biti biran na funkciju predsednika Vrhovnog suda, u skladu sa zakonima kojima se njegov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Predsednici sudova koji su izabrani pre stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju do isteka mandata na koji su izabrani i mogu biti birani na funkciju predsednika suda u istom sudu, u skladu sa zakonima kojima se njihov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Republički javni tužilac koji je izabran pre stupanja na snagu Amandmana nastavlja da vrši svoju funkciju do isteka mandata na koji je izabran i može biti biran na funkciju Vrhovnog javnog tužioca, u skladu sa zakonima kojima se njegov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Javni tužioci koji su izabrani pre stupanja na snagu Amandmana nastavljaju da vrše svoju funkciju do isteka mandata na koji su izabrani i mogu biti birani na funkciju glavnog javnog tužioca u istom javnom tužilaštvu, u skladu sa zakonima kojima se njihov izbor usklađuje sa Amandmanima.

Član 9.

Ovaj ustavni zakon stupa na snagu danom proglašenja na sednici Narodne skupštine.