Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 12. 2. 2015. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 8 одсто.

Извршни одбор је констатовао да се међугодишња инфлација и даље креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља, али да је то у највећој мери последица утицаја фактора с привременим дезинфлаторним дејством, као што су неочекивано низак раст регулисаних цена, пад цена нафте и ниске цене примарних пољопривредних производа. Такође, Извршни одбор је имао у виду да су изражене геополитичке тензије, као и присутне нестабилности на међународном робном и финансијском тржишту. То би могло за последицу да има повећање аверзије инвеститора према ризику, успоравање токова капитала и неизвеснији ефекат предузетих мера монетарне политике развијених земаља, посебно Европске централне банке на економски опоравак наших кључних спољнотрговинских партнера.

Извршни одбор је констатовао и да се негативни ефекти поплава постепено смањују, на шта упућује опоравак економске активности, посебно у индустрији и грађевинарству.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

 

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 16,0% (8,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период важења стопе

Затезна камата (годишња стопа)

од 1. 1. 2015.

16,00%

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 8,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтнa стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2015.

8,00%

18,00%

8,00%

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 12. марта 2015. године.