Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 15. 1. 2015. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 8 одсто.

Доносећи ову одлуку, Извршни одбор је имао у виду да се међугодишња инфлација и даље креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља и да су на то у највећој мери утицали фактори с привременим дезинфлаторним дејством, као што су ниске цене примарних пољопривредних производа, снажан пад цена нафте и низак раст регулисаних цена. Кретање међугодишње базне инфлације, која је у децембру прошле године износила 2,3% и приближила се доњој граници дозвољеног одступања од циља, указује на краткорочни дезинфлаторни утицај поменутих фактора.

До сада предузете мере монетарне политике и постепено слабљење дезинфлаторних ефеката по основу ниских трошкова хране, уз очекиване корекције регулисаних цена, према оцени Извршног одбора, допринеће да се инфлација врати у границе циља (4 ± 1,5%) средином ове године. На одржање ниске и стабилне инфлације у средњем року утицаће ниска домаћа тражња и ниска инфлација у зони евра.

Извршни одбор је констатовао да и даље постоје ризици из међународног окружења, који су повећали осетљивост инвеститора према улагањима у  растућа тржишта. Међународни токови капитала зависиће од карактера монетарних политика највећих централних банака, пре свега ФЕД-а и Европске централне банке, као и од геополитичких дешавања.

Спровођење мера фискалне консолидације и структурних реформи, с друге стране, допринеће смањењу унутрашњих и спољних неравнотежа и мањој осетљивости на утицаје из међународног окружења, као и одржавању макроекономске стабилности, оценио је Извршни одбор.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2014. и на почетку 2015. године.

 

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 16,0% (8,0 + 8,0). Кретање затезне камате у току 2014. и на почетку 2015. године дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2014. и 2015. години (за дуг у динарима)

 

Период важења стопе

Затезна камата (годишња стопа)

од 1. 1. 2014. до 8. 5. 2014.

17,50%

од 9. 5. 2014. до 12. 6. 2014.

17,00%

од 13. 6. 2014. до 13. 11. 2014.

16,50%

од 14. 11. 2014. до 31. 12. 2014.

16,00%

од 1. 1. 2015.

16,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 8,0%, кретање поменутих каматних стопа дато је у наредној табели:

 Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено0 плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтнa стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2014. до 7. 5. 2014.

9,50%

19,50%

9,50%

од 8. 5. 2014. до 11. 6. 2014.

9,00%

19,00%

9,00%

од 12. 6. 2014. до 12. 11. 2014.

8,50%

18,50%

8,50%

од 13. 11. 2014. до 31. 12. 2014.

8,00%

18,00%

8,00%

од 1. 1. 2015.

8,00%

18,00%

8,00%

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 12. фебруара 2015. године.