Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 9. 7. 2015. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 6 одсто.

Разматрајући актуелна монетарна и макроекономска кретања и пројекције, Извршни одбор је констатовао да сe међугодишња инфлација креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља, али да ће се у наредним месецима вратити у циљани оквир. На повратак инфлације у границе циља утицаће ефекти до сада предузетих мера монетарне политике, као и фактори који су у претходном периоду имали привремено дезинфлаторно дејство, попут очекиваног раста регулисаних цена и исцрпљивања ефеката пада цена примарних производа. Трајнији дезинфлаторни ефекти и даље ће долазити од ниске агрегатне тражње и ниске инфлације у међународном окружењу. 
Од почетка године бележе се повољнији резултати у погледу економске и спољнотрговинске активности, што уз фискалну консолидацију, доприноси смањењу екстерне неравнотеже и стабилности девизног тржишта, констатовао је Извршни одбор.
Доносећи одлуку о задржавању референтне стопе, Извршни одбор је имао у виду ефекте досадашње релаксације монетарне политике и њен утицај на очекивани повратак инфлације у границе циља, као и потенцијалне ризике по основу дешавања везаних за грчку кризу који упућују на опрезност. И поред тога што су директни ефекти на српску економију, који проистичу из економских веза са Грчком, релативно мали, Извршни одбор је оценио да постоје ризици у погледу индиректног негативног утицаја грчке кризе на токове капитала и трошкове сервисирања кредитних обавеза земаља у успону, укључујући и Србију. 
Наставак успешне реализације  мера фискалне консолидације и структурних реформи, уз аранжман с Међународним монетарним фондом, значајно доприноси одрживости јавних финансија и смањењу изложености Србије екстерним шоковима, па и негативним ефектима који могу проистећи из поменутих ризика, оценио је Извршни одбор.
Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:
1) затезну камату,
2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и
3) есконтну стопу Народне банке Србије.
У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 14,0% (6,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015. до 11. 6. 2015.

14,50%

од 12. 6. 2015.

14,00%

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 6,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015. до 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

од 11. 6. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 13. августа 2015. године.