Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici od 9. 7. 2015. godine da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 6 odsto.

Razmatrajući aktuelna monetarna i makroekonomska kretanja i projekcije, Izvršni odbor je konstatovao da se međugodišnja inflacija kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali da će se u narednim mesecima vratiti u ciljani okvir. Na povratak inflacije u granice cilja uticaće efekti do sada preduzetih mera monetarne politike, kao i faktori koji su u prethodnom periodu imali privremeno dezinflatorno dejstvo, poput očekivanog rasta regulisanih cena i iscrpljivanja efekata pada cena primarnih proizvoda. Trajniji dezinflatorni efekti i dalje će dolaziti od niske agregatne tražnje i niske inflacije u međunarodnom okruženju. 
Od početka godine beleže se povoljniji rezultati u pogledu ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti, što uz fiskalnu konsolidaciju, doprinosi smanjenju eksterne neravnoteže i stabilnosti deviznog tržišta, konstatovao je Izvršni odbor.
Donoseći odluku o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu efekte dosadašnje relaksacije monetarne politike i njen uticaj na očekivani povratak inflacije u granice cilja, kao i potencijalne rizike po osnovu dešavanja vezanih za grčku krizu koji upućuju na opreznost. I pored toga što su direktni efekti na srpsku ekonomiju, koji proističu iz ekonomskih veza sa Grčkom, relativno mali, Izvršni odbor je ocenio da postoje rizici u pogledu indirektnog negativnog uticaja grčke krize na tokove kapitala i troškove servisiranja kreditnih obaveza zemalja u usponu, uključujući i Srbiju. 
Nastavak uspešne realizacije  mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, uz aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, značajno doprinosi održivosti javnih finansija i smanjenju izloženosti Srbije eksternim šokovima, pa i negativnim efektima koji mogu proisteći iz pomenutih rizika, ocenio je Izvršni odbor.
Prema važećim propisima, visina referentne kamatne stope određuje:
1) zateznu kamatu,
2) kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode, i
3) eskontnu stopu Narodne banke Srbije.
U narednom tekstu dati su podaci za navedene kamatne stope na bazi referentne kamatne stope u toku 2015. godine.

1. Zatezna kamata

Prema odredbama Zakona o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, broj 19/12), na iznos duga koji glasi u dinarima, stopa zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou, u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za osam procentnih poena (član 3. Zakona). Na osnovu ove odredbe i nepromenjenog iznosa referentne kamatne stope, zatezna kamata je utvrđena u visini od 14,0% (6,0 + 8,0). Kretanje zatezne kamate u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa zatezne kamate u 2015. godini (za dug u dinarima)

Period primene

Zatezna kamata

• na dug koji glasi na dinare •

od 1. 1. 2015. do 12. 3. 2015.

16,00%

od 13. 3. 2015. do 9. 4. 2015.

15,50%

od 10. 4. 2015. do 11. 5. 2015.

15,00%

od 12. 5. 2015. do 11. 6. 2015.

14,50%

od 12. 6. 2015.

14,00%

2. Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i eskontna stopa

Prema članu 75. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02… 68/14), kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode izračunava se tako što se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije uveća za deset procentnih poena.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10 i 31/10), eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini od 100% referentne kamatne stope NBS.

Na osnovu ovih odredaba i nepromenjene referentne kamatne stope od 6,0%, kretanje pomenutih kamatnih stopa u 2015. godini dato je u narednoj tabeli:

Pregled stopa referentne kamatne stope, kamate za javne prihode i eskontne stope

Primenjuje se za period

Referentna kamatna stopa

– na godišnjem nivou –

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

(kol. 2 + 10 proc. poena)

– na godišnjem nivou –

Eskontna stopa NBS (100% referentne kamatne stope)

– na godišnjem nivou –

od 1. 1. do 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

od 12. 3. 2015. do 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

od 9. 4. 2015. do 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

od 11. 5. 2015. do 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

od 11. 6. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 13. avgusta 2015. godine.