Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 12. 1. 2017. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Одлуку да задржи постојећи степен експанзивности монетарне политике Извршни одбор је донео имајући у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике и чињеницу да је циљ за инфлацију од почетка ове године нижи и да износи 3,0% ± 1,5 процентних поена. Извршни одбор очекује да ће инфлација остати ниска и стабилна и да ће се од почетка ове године кретати у границама циља. Таквом кретању инфлације допринеће опоравак домаће тражње и светске цене нафте, као и постепен раст инфлације у међународном окружењу, пре свега у зони евра која је наш најзначајнији спољнотрговински партнер. С друге стране, релативно ниски трошкови у производњи хране још неко време ће деловати дезинфлаторно.

Према оцени Извршног одбора, и даље присутна неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту упућује на опрезно вођење монетарне политике. Опрезност је пре свега потребна због неизвесности око кретања цене нафте и других примарних производа на светском тржишту, као и динамике нормализације монетарне политике ФЕД-а и њеног утицаја на глобалне токове капитала. Ризике из међународног окружења ублажаваће експанзивна монетарна политика Европске централне банке. Такође, Извршни одбор оцењује да су успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи, и смањење спољне неравнотеже, уз економски раст који је у највећој мери вођен инвестицијама и извозом, допринели бољим макроекономским изгледима наше привреде и повећању њене отпорности на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. и 2017. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,0% (4,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. и 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2016. и 2017. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016.

12,50%

од 12. 2. 2016. до 7. 7. 2016.

12,25%

од 8. 7. 2016. до 31. 12. 2016.

12,00%

од 1. 1. 2017.

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. и 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14. 10. 2015. до 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 2. 2016. до 6. 7. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

од 7. 7. 2016. до 31. 12. 2016.

4,00%

14,00%

4,00%

од 1. 1. 2017.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 14. фебруара 2017. године.