На седници од 8. 10. 2018. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Након овогодишњег минимума у априлу инфлација се очекивано вратила у границе циља и у августу је износила 2,6%. Извршни одбор очекује да ће се међугодишња инфлација и у наредне две године кретати у границама циља. У средњем року кретање инфлације биће пре свега опредељено постепеним растом агрегатне тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности у наредном периоду очекују и финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за годину, и за две године унапред.

Економија Србије снажно расте од почетка године по највишој стопи у последњих десет година, чему доприноси и претходно ублажавање монетарне политике Народне банке Србије. Према оцени Извршног одбора, привредни раст у овој години износиће преко 4%, уз висок допринос инвестиција, које ће и у наредном периоду омогућити наставак динамичног раста извозa прерађивачке индустрије. Раст инвестиција подржан је и повољним условима финансирања и растом кредитне активности. Такође, нето прилив страних директних инвестиција, који више него у пуној мери покрива дефицит текућег рачуна платног биланса, доприноси смањењу спољне неравнотеже у средњем року утицајем на раст извоза.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, имајући у виду пре свега дешавања у међународном окружењу. Кретање светске цене нафте и даље је волатилно, иако се, према фјучерсима, очекује њена стабилизација до краја 2018. Због више цене нафте на светском тржишту, ове године је нешто виша и инфлација у међународном окружењу. Такође, до краја године очекује се и наставак заоштравања монетарне политике Система федералних резерви САД и завршетак програма квантитативног попуштања Европске централне банке, што би могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, раст протекционизма у међународној трговини утицао је на мању спремност инвеститора за улагања и повећану неизвесност на међународном финансијском тржишту. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном делу текста дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РСˮ, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије, увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 3,00% затезна камата је утврђена у висини од 11,00% (3,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 01. 2018. до 14. 03. 2018.

11,50%

од 15. 03. 2018. до 12. 04. 2018.

11,25%

од 13. 04. 2018.

11,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РСˮ, бр. 80/2002… 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РСˮ, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 3,00% кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 01. 2018. до 13. 03. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14. 03. 2018. до 11. 04. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

од 12. 04. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 8. новембра 2018. године.