Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 14. 3. 2017. године, да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,0 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и чињеницу да се инфлација од почетка године налази у границама циља од 3,0% ± 1,5 процентних поена и да ће у тим границама остати и у наредном периоду.

Међугодишња стопа инфлације у фебруару је износила 3,2%, што је у највећој мери последица деловања једнократних фактора. Као и у другим земљама, раст потрошачких цена био је пре свега опредељен опоравком светске цене нафте у другој половини претходне године, али и растом цена воћа и поврћа, који је био већи од сезонски уобичајеног због неповољних временских прилика почетком године. Да су инфлаторни притисци и даље ниски, указује и базна инфлација од 1,7% међугодишње у јануару и фебруару.

Извршни одбор ће и даље пажљиво пратити дешавања у међународном окружењу која налажу опрезност, првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и кретања светске цене нафте. Дивергентност монетарних политика водећих централних банака биће вероватно додатно повећана до краја године, а тиме и неизвесност по основу њиховог утицаја на глобалне токове капитала. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше економије на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту су дати подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2017. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате се утврђује на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије, увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,0% (4,0 + 8,0). Кретање затезне камате у 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2017. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи у динарима •

од 1. 1. 2017.

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 68/2014), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе Народне банке Србије.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,0%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. и 2017. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2017. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2017.

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора Народне банке Србије, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 11. априла 2017. године.