Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 8. 9. 2016. године, да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4 одсто.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду очекиване ефекте досадашњег снижавања референтне каматне стопе и очекивано кретање инфлације у наредном периоду. Према оцени Извршног одбора, на повратак међугодишње инфлације у границе циља у првој половини наредне године утицаће пре свега постепен раст агрегатне тражње у Србији и инфлације у међународном окружењу, као и ниска база код цена нафтних деривата, док ће је ниски трошкови у производњи хране још неко време успоравати.

Поред тога, Извршни одбор је имао у виду и даље присутну неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту и њен могући утицај на кретање инфлације и токове капитала ка земљама у успону. Ипак, успешно спровођење фискалне консолидације и структурних реформи повећава отпорност домаће привреде на утицаје из међународног окружења. Захваљујући томе смањена је и спољна неравнотежа, а макроекономски изгледи наше привреде знатно су бољи, што је потврдио и Међународни монетарни фонд у оквиру четврте и пете ревизије аранжмана.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

 

1. Затезна камата

 

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,00%, затезна камата је утврђена у висини од 12,00% (4,00 + 8,0).

Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа затезне камате у 2016. години (за дуг у динарима)

 

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15. 10. 2015. до 11. 2. 2016.

12,50%

од 12. 2. 2016. до 7. 7. 2016.

12,25%

од 8. 7. 2016. и даље

12,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

 

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,00%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

 

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14. 10. 2015. до 10. 2. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11. 2. 2016. до 6. 7. 2016.

4,25%

14,25%

4,25%

од 7. 7. 2016. и даље

4,00%

14,00%

4,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 13. октобра 2016. године.