Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 12. 1. 2016. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,5 одсто.

Доносећи одлуку о задржавању референтне каматне стопе, Извршни одбор је имао у виду присутне неизвесности у међународном окружењу. С почетком нормализације монетарне политике ФЕД-а, неизвесност се сада односи на темпо и обим повећања референтне каматне стопе током 2016. године, који ће у највећој мери определити кретања на робним и финансијским тржиштима и токове капитала према земљама у успону. С друге стране, ублажавању ових ефеката допринеће Европска централна банка која је у децембру додатно повећала експанзивност монетарне политике и продужила трајање нестандардних мера до марта 2017. године. Уз јаке геополитичке тензије, неизвесност у међународном окружењу повећавају и турбуленције на финансијском тржишту и успоравање раста у Кини.

Међутим, повећању отпорности домаће економије на присутне ризике из међународног окружења у великој мери доприносе постигнути резултати у области фискалне консолидације и обезбеђења одрживости јавних финансија, унапређења пословног и инвестиционог амбијента, као и смањење спољне неравнотеже.

Извршни одбор је оценио да ће инфлаторни притисци и у наредном периоду бити ниски. Међугодишња инфлација је испод циља Народне банке Србије, а инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде и даље се налазе испод његове централне вредности од 4%, не само за једну, већ и за две године унапред. У правцу одржавања ниске инфлације делују ниске цене примарних производа, нарочито нафте, генерално ниска инфлација у међународном окружењу, рестриктивна фискална политика, као и још увек ниска агрегатна тражња, на коју би могло да утиче и успоравање глобалног раста. И поред присутних ризика, очекујемо постепен раст инфлације и њен повратак у границе циља у другој половини ове године, чему ће допринети и досадашње ублажавање монетарне политике.

С обзиром на то да неизвесност у погледу кретања инфлације превасходно потиче из међународног окружења, степен експанзивности монетарне политике Народне банке Србије у наредном периоду зависиће пре свега од процене инфлаторног утицаја који би могли да имају дешавања на међународним робним и финансијским тржиштима.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

 

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. и 2016. године.

 

1. Затезна камата

 

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и неизмењеног износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 12,5% (4,5 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. и 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа затезне камате у 2015. и 2016. години (за дуг у динарима)

 

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015. до 11. 6. 2015.

14,50%

од 12. 6. 2015. до 13. 8. 2015.

14,00%

од 14. 8. 2015. до 10. 9. 2015.

13,50%

од 11. 9. 2015. до 14. 10. 2015.

13,00%

од 12. 10. 2015.  до 31. 12. 2015.

12,50%

од 1. 1. 2016.  

12,50%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

 

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,5%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. и 2016. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2015. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015. до 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

од 11. 6. 2015. до 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

од 13. 8. 2015. до 9. 9. 2015.

5,50%

15,50%

5,50%

од 10. 9. 2015. до 13. 10. 2015.

5,00%

15,00%

5,00%

од 14. 10. 2015. до 31. 12. 2015.

4,50%

14,50%

4,50%

од 1. 1. 2016.

4,50%

14,50%

4,50%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 11. фебруара 2016. године.