Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 9.06.2016. године да референтну каматну стопу задржи на постојећем нивоу од 4,25 одсто.
Извршни одбор оценио је да у тренутним околностима постојећи степен експанзивности монетарне политике обезбеђује да се инфлација почетком следеће године врати и стабилизује у границама циља.
Приликом доношења одлуке о задржавању референтне стопе, Извршни одбор је имао у виду и даље присутну неизвесност на међународном робном и финансијском тржишту, као и очекивано слабљење дезинфлаторних притисака по основу светских цена примарних производа у наредном периоду. С друге стране, смањењу утицаја спољних ризика доприносе домаћи фактори, пре свега постигнуто и очекивано даље смањење унутрашње и спољне неравнотеже.
Цене нафте и примарних пољопривредних производа на светском тржишту настављају да се опорављају. То би, уз очекивано повећање инфлације у зони евра и убрзанији опоравак економске активности у Србији, требало да допринесе постепеном расту међугодишње инфлације у наредном периоду. Према мајској средњорочној пројекцији Народне банке Србије, инфлација би у границе циља требало да се врати почетком следеће године, а затим настави кретање на нивоу од око 3%.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:
1) затезну камату,
2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и
3) есконтну стопу Народне банке Србије.
У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2016. године.

1. Затезна камата
Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 4,25%, затезна камата је утврђена у висини од 12,25% (4,25 + 8,0). Кретање затезне камате у 2016. години дато је у наредној табели:

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 15.10.2015. до 11.02.2016

12,50%

од 12. 02. 2016. и даље

12,25%

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа
Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.
Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.
На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 4,25%, кретање поменутих каматних стопа у 2016. години дато је у наредној табели:

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 14.10.2015. до 10.02.2016.

4,50%

14,50%

4,50%

од 11.02.2016. и даље

4,25%

14,25%

4,25%

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 7. јула 2016. године.