Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 14. 10. 2015. да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена, тако да она од 14. 10. 2015. године износи 4,5 одсто.

Извршни одбор је констатовао да је међугодишња инфлација наставила да се креће испод доње границе дозвољеног одступања од циља и да је у септембру 2015. износила 1,4 одсто. Инфлаторни притисци и даље су ниски и потичу од ниске инфлације у међународном окружењу и ниских цена примарних производа, као и релативне стабилности курса динара, којој доприносе поправљање макроекономских перформанси земље, а пре свега повољна фискална и платнобилансна кретања. У прилог томе говори примарни фискални суфицит у првих осам месеци 2015. и потпуна покривеност текућег дефицита платног биланса приливом страних директних инвестиција. Инфлациона очекивања усидрена су у границама циља Народне банке Србије, а у случају финансијског сектора и привреде она су и нижа од циља од 4 одсто.

Досадашње ублажавање монетарне политике и постепено ишчезавање дезинфлаторних ефеката пада цена примарних пољопривредних производа требало би да утичу на повратак међугодишње инфлације у границе циља почетком наредне године, док се њено приближавање циљу од 4 одсто очекује од средине 2016.

Извршни одбор очекује да ће наставак ублажавања монетарне политике, кроз смањење референтне каматне стопе и постепено смањење стопе обавезне резерве, допринети даљем снижавању каматних стопа банака на кредите, као и опоравку кредитне активности.

Приликом доношења одлуке о референтној каматној стопи Извршни одбор је имао у виду успоравање привредног раста на светском нивоу, што би могло утицати на то да монетарне политике развијених земаља остану експанзивне дуже него што се до сада очекивало. То би повољно утицало на ликвидност на међународном финансијском тржишту и умањило ризике у погледу кретања капитала према земљама у успону.

Извршни одбор је оценио да повољнијој макроекономској перспективи земље доприносе фискална консолидација и структурне реформе, смањење спољне неравнотеже и очекивана друга позитивна оцена аранжмана с Међународним монетарним фондом.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2015. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 19/12), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и новог износа референтне каматне стопе, затезна камата је утврђена у висини од 12,5% (4,5 + 8,0). Кретање затезне камате у 2015. години дато је у наредној табели:

 

Преглед стопа затезне камате у 2015. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

– на дуг који гласи на динаре –

од 1. 1. 2015. до 12. 3. 2015.

16,00%

од 13. 3. 2015. до 9. 4. 2015.

15,50%

од 10. 4. 2015. до 11. 5. 2015.

15,00%

од 12. 5. 2015. до 11. 6. 2015.

14,50%

од 12. 6. 2015. до 13. 8. 2015.

14,00%

од 14. 8. 2015. до 10. 9. 2015.

13,50%

од 11. 9. 2015. до 14. 10. 2015.

13,00%

од 12.10. 2015.

12,50%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02… 68/14), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 17/10 и 31/10), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и нове референтне каматне стопе од 4,5%, кретање поменутих каматних стопа у 2015. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2015. до 11. 3. 2015

8,00%

18,00%

8,00%

од 12. 3. 2015. до 8. 3. 2015.

7,50%

17,50%

7,50%

од 9. 4. 2015. до 10. 5. 2015.

7,00%

17,00%

7,00%

од 11. 5. 2015. до 10. 6. 2015.

6,50%

16,50%

6,50%

од 11. 6. 2015. до 12. 8. 2015.

6,00%

16,00%

6,00%

од 13. 8. 2015. до 9. 9. 2015.

5,50%

15,50%

5,50%

од 10. 9. 2015. до 13.10. 2015.

5,00%

15,00%

5,00%

од 14. 10. 2015.

4,50%

15,50%

4,50%

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 12. новембра 2015. године.