Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на седници од 12.4.2018. године, да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3,00 одсто.

Истовремено, донета је одлука о сужењу коридора каматних стопа, са ± 1,5 на ± 1,25 процентних поена, што значи да је каматна стопа на депозитне олакшице остала непромењена.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је проценио да очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду пружају могућност за додатно ублажавање монетарне политике.

Успоравање инфлације у протекла три месеца било је веће од очекиваног и међугодишња инфлација је у марту износила 1,4%, што указује на то да су инфлаторни притисци додатно снижени. Ниске инфлаторне притиске потврђује и кретање базне инфлације, која је у марту успорена на 0,8% међугодишње. То је њен најнижи ниво откад се инфлација мери променом индекса потрошачких цена. Извршни одбор је истакао да ће се, према пројекцији, инфлација и наредних месеци задржати око текућег нивоа. Приближавање централној вредности циља очекује се у току наредне године, чему ће допринети и раст домаће тражње. На то да су инфлаторни притисци остали ниски, указују и усидрена инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, који очекују да ће инфлација и за две године унапред бити на централној вредности циља (3,0%). Смањењем референтне каматне стопе, у условима ниских инфлаторних притисака, Народна банка Србије ће пружити додатну подршку кредитној активности и привредном расту.

Извршни одбор је истакао да опрезност у вођењу монетарне политике и даље проистиче из дешавања на међународном финансијском тржишту и кретања светских цена примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту и даље постоји по основу монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, као и односа њихових валута. Иако је кретање светских цена примарних производа и даље волатилно, у наредном периоду се не очекује њихов знатнији раст. Извршни одбор истиче и да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући јачању домаћих макроекономских фундамената и повољнијим изгледима за наредни период.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и промењеног износа референтне каматне стопе од 3,00%, затезна камата је утврђена у висини од 11,00% (3,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1.1.2018. до 14.3.2018.

11,50%

од 15.3.2018. до 12.4.2018.

11,25%

од 13.4.2018.

11,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и промењене референтне каматне стопе од 3,00%, кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1.1.2018. до 13.3.2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14.3.2018. до 11.4.2018.

3,25%

13,25%

3,25%

од 12.4.2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 10. маја 2018. године.