Потрошачке цене производа и услуга у мају 2015. године, у односу на април 2015. године, (месечни раст), у просеку су ниже за 0,3%. Годишњи раст потрошачких цена био је 1,5% (мај 2015. у односу на мај 2014. године), док су у односу на децембар 2014. године повећане за 1,6% (текући раст).

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у мају 2015. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групи Храна и безалкохолна пића (-1,1%) и у групама Здравство и Рекреација и култура (за по -0,1%). Раст цена забележен је у групама Транспорт (0,5%), Алкохолна пића и дуван (0,4%), Ресторани и хотели (0,3%), као и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Комуникације и Образовање (за по 0,1%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године у Републици Србији износила је 43.964 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2015. године, номинално је мања за 3,6% и реално је мања за 3,3%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2014. године, номинално је мања за 0,5% и реално је мања за 2,0%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар-мај 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-мај 2014. године, номинално је мања за 0,4% и реално је мања за 1,6%.

Нова Просечна потрошачка корпа за месец мај 2015. године износила је 67.004,99 динара и мања је од Нове Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,07% или 45,14 динара. У односу на мај 2014. године Нова Просечна потрошачка корпа већа је 1,64%.

Нова Минимална потрошачка корпа за мај 2015. године износила је 34.841,72 динара и мања је за 0,41% или 142,68 динара, у односу на Нову Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на мај 2014. године Нова минимална потрошачка корпа већа је за 1,49%.

Куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Нове Просечне, односно Нове Минималне потрошачке корпе у мају 2015. године је иста у односу на претходни месец.

За покриће Нове Просечне потрошачке корпе у мају 2015. године било је потребно 1,52 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,79 просечне зараде. У мају 2014. године за покриће Нове Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,49 просечних зарада, а за покриће Нове Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

Промет робе у трговини на мало* у мају 2015. године у односу на мај 2014. године, већи је у текућим ценама за 1,4%, а у сталним ценама за 1,5%.

У мају 2015, у поређењу са претходним месецом, промет робе је већи у текућим ценама за 1,1%, а у сталним ценама за 1,2%.

Промет робе у трговини на мало у периоду јануар – мај 2015, у односу на исти период 2014. године, мањи је у текућим ценама за 0,4%, а у сталним ценама је већи за 0,6%.

* Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

 

Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за јануар – мај 2015. године износи:

– 12.757,2 милиона долара – пад од 13,9% у односу на исти период претходне године;

– 11.427,0 милиона евра – пораст од 5,9% у односу на исти период претходне године.

Извезено је робе у вредности од 5.424,9 мил. долара, што чини пад од 13,4% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 7.332,3 мил. долара, што је за 14,3% мање него у истом периоду претходне године. Пад извоза и увоза, као и укупне спољнотрговинске размене, изражено у доларима, резултат је јачања ове валуте, како у односу на динар, тако и у односу на евро.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 4.860,2 милиона, и то је повећање од 6,6% у поређењу са истим периодом претходне године.

Увоз робе имао је вредност од 6.566,8 милиона, што представља повећање од 5,4% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 1.907,3 мил. долара, што чини смањење од 16,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1.706,6 милиона, што је повећање од 2,3% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 74,0% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 73,2%.

Индустријска производња у Републици Србији у мају 2015. године већа је за 17,7% него у мају 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 9,8%. Индустријска производња у периоду јануар–мај 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 2,0%.

Највећи утицај на раст индустријске производње у мају 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња машина и опреме, Производња основних метала и Производња пића.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2015, у односу на април 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 6,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 2,7%.

Десезонирани индекс индустријске производње за мај 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 14,2%, а за прерађивачку индустрију раст од 9,1%.

Квартални бруто домаћи производ обрачунат је према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама.

Реални пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2015. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,8%.

Десезонирана серија података показује пад бруто домаћег производа у првом кварталу 2015. године од 0,4% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору финансијских делатности и делатности осигурања, 4,8%. Значајан пад бруто додате вредности забележен је у: сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама, 4,0% и сектору државна управа и обавезно социјално осигурање, образовање и здравствена и социјална заштита, 3,8%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2015. године у односу на исти период претходне године реални раст забележен је код следећих агрегата: бруто инвестиције у основне фондове, 4,4%, извоз робе и услуга, 9,7% и увоз робе и услуга, 11,0%. Реални пад забележен је код следећих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 0,6%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 2,7% и издаци за финалну потрошњу државе, 3,5%.